Predsjednica Katedre:

prof. dr. sc. Anđelka Peko

Ime i prezime

dr. sc. Anđelka Peko

Zvanje

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Predsjednica Katedre za didaktiku cjeloživotnoga obrazovanja

e-mail

apeko@foozos.hr

Broj ureda

29

Vrijeme konzultacija

srijeda, 9:00

Istraživački interesi

suvremena nastava, položaj učenika u nastavi i izvan nastave, obrazovanje učitelja i unaprjeđivanje kvalitete sveučilišne nastave

 

Zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku kao redovita profesorica  u trajnom zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana didaktika. Oblikovala je nove sveučilišne studijske programe i aktivno sudjelovala u njihovoj izradi ugrađujući u njih nove kolegije didaktičke prirode. Rezultat su njezina sustavnog proučavanja znanstvene studije, znanstvena poglavlja i znanstveni radovi o pojedinim važnim temama.

Objavila je kao suautorica brojne monografije i znanstvene radove. Svojim je dugogodišnjim nastavnim, stručnim i znanstvenim radom unaprijedila pristup i metode nastavnog djelovanja. Aktivno je sudjelovala u realizaciji domaćih znanstvenih projekata, od toga je bila voditeljicom triju projekata.

Od 2006. - 2013. godine radila je kao dekanica Učiteljskog fakulteta u Osijeku. U akademskoj 2013./2014. godini bila je prorektorica za nastavu i studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Suatorica je udžbenika za hrvatski jezik za učenike mlađe školske dobi (Zlatni dani, Moja staza), a sa studentima učiteljskog studija kontinuirano objavljuje knjige za djecu.

Glavna je urednica časopisa Život i škola.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/101671

 

 

Name and Surname

Anđelka Peko, Ph.D.

Title

Full Professor with Tenure

e-mail

apeko@foozos.hr

Room

29

Office hours

Wednesday, 9:00

Research interests

contemporary classroom, student status, teacher education, improvement of teaching practices in higher-education

 

She works at the Faculty of Education in Osijek as a professor with tenure in the field of social sciences – pedagogy – didactics. She has designed novel university programmes containing innovative didactical courses. As the result of her extensive scientific work, there are many published studies, chapters and journal articles about various pedagogical issues. 

She has co-authored numerous books and research papers. She uses her long experience in lecturing and researching to up-grade the teaching approach and teaching strategies.

She has taken active part in several scientific projects, three of which she has led as a head researcher. 

From 2006 until 2013 she was the Dean of the Faculty of Teacher Education (University of Osijek). In the academic year 2013/2014 she worked as the vice-rector for teaching and students at the University of Osijek. 

She co-authored textbooks (Zlatni dani, Moja staza) for young learners of the school subject Croatian language. Together with her students, she has published several children’s books.

She is the Editor-in-chief of Life and School, the Journal for the Theory and Practice of Education.

Publications

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/101671

Članovi Katedre:

doc. dr. sc. Snježana Dubovicki, prodekanica za razvojno-stručni rad
 

Ime i prezime

dr. sc. Snježana Dubovicki

Zvanje

Docentica

Prodekanica za razvojno-stručni rad

e-mail

sdubovicki@foozos.hr

sdubovicki@gmail.com

Broj ureda

prodekanski ured (upravna zgrada)

ured br. 58 (nastavna zgrada)

Vrijeme konzultacija

ponedjeljkom od 9:30 – 10:00,  prije i poslije nastave te putem ranijeg dogovora ne e-mail

Istraživački interesi

Njezin je znanstveni interes usmjeren na istraživanje kurikuluma, nastave na svim razinama obrazovanja (s posebnim naglaskom na sveučilišnu nastavu i cjeloživotno učenje), kreativnost, samoaktualizaciju, emocije u nastavi, metodologiju te kvalitativne i futurološke metode istraživanja.

 

Doc. dr. sc. Snježana Dubovicki rođena je 1984. godine u Osijeku. 2007. godine diplomirala je pedagogiju i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. 2013. godine doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom „Povezanost kurikuluma učiteljskoga studija i razvoja kreativnosti studenata“. 2015. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice. Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku radi od 1. prosinca 2008. godine. Na tom Fakultetu sudjeluje u izvedbi nastave više pedagoško-didaktičkih i metodoloških kolegija. Objavila je sveučilišni udžbenik, dvije znanstvene monografije te brojne znanstvene i stručne radove. Izlagala je na brojnim međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu (Japan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Italija, Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina).

2017. godine, na studijskom putovanju u Ujedinjeno Kraljevstvo, posjetila je osnovnoškolske i predškolske ustanove. U okviru CEEPUS programa, akademske 2018./2019. godine bila je gostujuća profesorica na dva tjedna na Filozofskom fakultetu u Tuzli (Bosna i Hercegovina) u okviru kojega je izvodila nastavu iz kolegija Didaktika studentima pedagogije, psihologije, razredne nastave i predškolskoga odgoja. 

Od 2009. - 2014. godine bila je aktivno uključena u projekt "Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja" (245 - 1221170-1063). U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirala je edukaciju na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku s temom "Igra u nastavi". Članica je radne skupine za analizu i pripremu kurikuluma za temu dobrobit djece u okviru dvogodišnjeg projekta "Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj" (2018. - 2020.) Studijskog centra socijalnog rada (Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, voditeljica: prof. dr. sc. Marina Ajduković) u suradnji s UNICEF uredom za Hrvatsku, Children's world: The International Survey of Children' s Well-Being (ISCWeB). Članica je Organizacijskog odbora međunarodnih znanstvenih konferencija Didaktički izazovi II (https://didactic-challenges0.webnode.hr/didactic-challenges-ii/) i Didaktički izazovi III (https://didactic-challenges0.webnode.hr/). Nekoliko je godina bila izvršna urednica časopisa Život i škola (https://hrcak.srce.hr/zivot-i-skola). Članica je Hrvatskog pedagogijskog društva (HPD) i Hrvatskog andragoškog društva (HDA). Od listopada 2018. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku obnaša dužnost prodekanice za razvojno-stručni rad.

Popis publikacija

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=312473

 

 

Name and Surname

Snježana Dubovicki, Ph.D.

Title

Assistant Professor

Vice Dean for development and professional work

e-mail

sdubovicki@foozos.hr

sdubovicki@gmail.com

Office

vice dean office and office number 58

Consultation time

Monday from 9:30 am – 10:00 and by arrangement

Research interests

Her scientific interest is focused on curriculum research, teaching at all levels of education (with particular emphasis on university teaching and lifelong learning), creativity, self-actualization, emotions in teaching, methodology and qualitative and futurology research methods.

 

Snježana Dubovicki, Ph.D., Assis. Prof., was born in 1984 in Osijek (Croatia). She got her Ph.D. in 2013 at Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb (Croatia) with the topic "Correlation between the Curriculum of Teacher Education and Student Creativity Development.” In 2015 she was elected as Assistant Professor. She started working at the Faculty of Education in Osijek at December 1st 2008. At this Faculty, she participates in the teaching of several pedagogical-didactic and methodological courses. She published a university textbook, two scientific monographs and numerous scientific papers. She spoke at numerous international scientific and professional conferences in Croatia and abroad (Japan, United Arab Emirates, Italy, Hungary, Serbia, Bosnia and Herzegovina).

In 2017, during a study trip to the United Kingdom, she visited elementary and pre-school institutions. Within the CEEPUS program, of the academic year 2018/2019, she was a visiting professor for two weeks at the Faculty of Philosophy in Tuzla (Bosnia and Herzegovina), where she taught Didactics to students of pedagogy, psychology, classroom teaching and pre-school education.

Between 2009 and 2014 she was actively involved in the scientific project "Development of Creativity in the Life-long Learning of Teachers" (245-1221170-1063). In 2018, at the Faculty of Education and in co-operation with the Agency for Education, she organized an education class themed "Playtime in Teaching". She is a member of the working group for analyzing and preparing curricula on the topic of children´s well-being within the two-year project "Subjective child well-being in Croatia" (2018-2020) of the Study Center of Social Work (University of Zagreb, Faculty of Law, leader: Marina Ajduković, Ph.D., Full Professor with Tenure), in cooperation with UNICEF Office for Croatia, Children´s World: The International Survey of Children´s Well-Being (ISCWeB). She is a member of the Organizing Committe of Didactic Challenges II (https://didactics-challenges0.webnode.hr/didactic-challenges-ii/), Didactic Challenges III (https://didactic-challenges0.webnode.hr/). She was the executive editor of the journal Life and School (https://hrcak.srce.hr/zivot-i-skola). She is a member of the Croatian pedagogical Society (HPD) and the Croatian Andragogy Society (HDA). Since October 2018 she has been employed as Vice Dean for development and frofessional work by the Faculty of Education in Osijek.

List of publications

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=312473

doc. dr. sc. Rahaela Varga
dr. sc. Ivana Perković Krijan, znanstvena novakinja/asistentica
Članovi Katedre za didaktiku cjeloživotnog obrazovanja usmjereni su propitivanju i istraživanju suvremenog obrazovanja, posebice nastave.
U okviru Katedre osmišljen je program cjeloživotnog obrazovanja stručnjaka nenastavničkih profila u osnovnom i srednjem obrazovanju (Pedagoško-psihološka i didaktičko metodička izobrazba, Modul A) te visokoškolskih nastavnika (Pedagoško-psihološka i didaktičko metodička izobrazba, Modul B) koji se kontinuirano izvodi.
Članovi se redovito usavršavaju aktivno sudjelujući na prestižnim domaćim i inozemnim konferencijama (Kina, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Mađarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Italija, Srbija), studijskim putovanjima (Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo) i ljetnim školama (Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljska)
Profesorica Anđelka Peko je glavna urednica časopisa Život i škola (http://zivotiskola.hr/), koji ima tradiciju dugu preko 60 godina i indeksiran je u relevantnim bazama podataka.

Članovi Katedre redovito sudjeluju kao voditelji, eksperti ili suradnici istraživači u znanstveno-istraživačkim projektima:
2018. - 2020. projekt Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj (Studijski centar socijalnoga rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s UNICEF uredom za Hrvatsku)
2014. - 2016. projekt Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija (HR.3.1.15-0040) sufinancira Europskog socijalnog fonda, a provodi Sveučilište u Zadru u partnerstvu s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2009. - 2014. projekt Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja (245-1221170-1063) financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
2007. - 2014. projekt Potreba novog položaja učenika u nastavi i izvan nastave (245-1221170-1041) financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
2001. - 2007. projekt Nastava usmjerena na istraživanje i djelovanje (0122003) financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

Članovi Katedre tradicionalno organiziraju međunarodnu konferenciju koja okuplja znanstvenike i stručnjake različitih profila kako se bavili didaktičkim pitanjima (https://didactic-challenges0.webnode.hr/):