Predsjednica Katedre:

izv. prof. dr. sc. Željka Flegar

Ime i prezime

dr. sc. Željka Flegar

Zvanje

Izvanredna profesorica

Predsjednica Katedre za anglistiku i germanistiku

e-mail

zflegar@foozos.hr

Broj ureda

46

Vrijeme konzultacija

Utorkom u 10:00 sati ili prema dogovoru na zflegar@foozos.hr/

Istraživački interesi

Engleski jezik, dječja književnost, dječja medijska kultura, dramska kultura (improvizacijsko kazalište)

 

Željka (Nemet) Flegar završila je studij engleskoga jezika i književnosti  i njemačkog jezika i književnosti na Pedagoškom fakultetu u Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijeku te 2004. godine doktorirala je na temu Strah od javnog nastupa i improvizacijski teatar na Alpen-Adria-Universität u Klagenfurtu (Austrija). Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti radi od 2005. godine gdje predaje kolegije iz engleskoga jezika, Dječja književnost na engleskom jeziku, Dječja medijska književnost na engleskom jeziku, Dramska radionica na engleskom jeziku i Jezične vježbe engleskog jezika IV. Bavi se istraživanjima iz istih područja, posebnostima i odstupanjima engleskoga jezika u kontekstu književnoga diskursa, povijesnoga razvoja dječje kulture i medijskih adaptacija. Izlaže na međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (SAD, Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Španjolska) te objavljuje radove u međunarodno priznatim časopisima (International Research in Children's Literature, Cambridge Quarterly, Libri & Liberi). Dobitnica je nagrade Children's Literature Association 2013. godine. Članica je Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti (HIDK). Autorica je sveučilišnog priručnika Kazališna improvizacija, jezik i komunikacija (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2016.)

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?q=Flegar%2C+%C5%BDeljka+%28276861%29&by=author

 

 

Name and surname

Željka Flegar, Ph.D.

Title

Associate Professor

e-mail

zflegar@foozos.hr

Office Nr.

46

Consultation

Tuesday at 10:00 AM or by appointment at zflegar@foozos.hr

Research interests

English Language, Children's Literature, Children's Media Culture, Drama (Improvisational Theater)

 

Željka (Nemet) Flegar, PhD, Associate Professor at the Faculty of Education, University of Osijek, teaches courses and does research in children’s literature, media and drama in English. Her research deals with the intricacies and deviations of English language and literary discourse, more recently in the context of the historical development of children’s culture, adaptation, as well as with her theory on the “childlike language” of children’s literature. She has published papers in Croatia and abroad and is the author of the interdisciplinary book Theatrical Improvisation, Language and Communication (2016).

List of publications (CROSBI link)

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?q=Flegar%2C+%C5%BDeljka+%28276861%29&by=author

Članovi Katedre:

doc. dr. sc. Irena Krumes
Image

Ime i prezime

dr. sc. Irena Krumes

Zvanje

Docentica

e-mail

ikrumes@foozos.hr

ikrumes@gmail.com

Broj ureda

kabinet broj 1, Slavonski Brod

Vrijeme konzultacija

ponedjeljkom i srijedom od 9.00 do 10.00

Istraživački interesi

povijest jezika, leksikologija, leksikografija, metodika hrvatskoga jezika, usvajanje materinskoga jezika

 

Doc. dr. sc. Irena Krumes  rođena  je  1973. u Slavonskome Brodu, gdje je  završila  osnovnu  i srednjoškolsku naobrazbu.  Jednopredmetni studij kroatistike završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Akademske godine 2000./2001. upisala je Poslijediplomski studij Hrvatski jezik i književnost u kontekstu srednjoeuropskih jezika i književnosti, smjer Jezikoslovlje na Filozofskom fakultetu u Osijeku na kojem 2007. brani magistarski, a 21. studenoga 2012. doktorski rad.Od 2001. do 2007. godine radi kao stručna suradnica na Učiteljskom fakultetu u Osijeku na Dislociranom učiteljskom studiju u Slavonskom Brodu, a od  2007. zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, dislociranom studiju u Slavonskom Brodu  kao asistentica izv. prof. dr. sc. Irene Vodopija na kolegiju Metodika nastave Hrvatskoga jezika I i II. Od 2008. do 2010. bila  je vanjski   suradnik na  Filozofskom fakultetu u Osijeku  kod prof. dr. sc. Ljiljane Kolenić i  prof. dr. sc. Loretane  Farkaš na kolegijima Povijest hrvatskoga jezika, Povijest hrvatskoga književnog jezika, Povijest hrvatskoga gramatičkog sustava, Hrvatska povijesna  leksikologija.Do danas izvodi nastavu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, dislociranom studiju u Slavonskom Brodu. Od  2013. godine u suradničkom je zvanju više asistentice, a od 2017. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija i u nastavno zvanje docentice. Nositeljica je kolegija: Metodika hrvatskoga jezika I i II, Korelacijsko-integracijski sustav u nastavi hrvatskoga jezika, Dječja književnost. Sudjeluje i u izvođenju nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja na kojem je nositelj kolegija Jezične igre i Predvježbe čitanja i pisanja.Znanstvene radove  piše od 2004. godine. U Upisniku znanstvenih djelatnika RH nalazi se pod brojem 299574. Objavila je više od 20 znanstvenih i 6 stručnih radova. Sudjelovala je na 27 znanstvenih i stručnih skupova, od kojih je 19  međunarodnih, a od toga šest u inozemstvu.Školske godine 2016./2017., 2017./2018.  sudjelovala je u postupku nadzora provedbe državne mature u nekoliko slavonskih županija. Članica je Programskog odbora U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu kao i  Županijskog prosudbenog povjerenstva Lidrano 2009.-2019.Predsjednica je Povjerenstva za izbor najboljih literarnih radova učenika osnovnih škola Republike Hrvatske u okviru dječjih svečanosti U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić 2009.-2019.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

https://www.bib.irb.hr/pretraga?by=author&q=Krumes%2C+Irena+%28299574%29&page=2

doc. dr. sc. Lana Mayer
doc. dr. sc. Ivana Moritz
doc. dr. sc. Ivana Marinić
dr. sc. Mirna Erk, viša predavačica
dr. sc. Manuela Karlak, viša asistentica
Ksenija Benčina, viša lektorica