Voditelj Odsjeka:

doc. dr. sc. Zvonimir Tomac

Ime i prezime

dr. sc. Zvonimir Tomac

Zvanje

Docent

Voditelj Odsjeka za kineziologiju

e-mail

ztomac@foozos.hr

Broj ureda

56

Istraživački interesi

Tjelesno vježbanje i zdravlje, motorički razvoj

 

Zvonimir Tomac rođen je 1980. Godine u Osijeku gdje završava osnovnu, a zatim i srednju školu. Fakultet za fizičku kulturu upisuje 1999. godine na kojemu diplomira 2005, te stječe zvanje profesor Fizičke kulture. Poslijediplomski doktorski studij kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2006. godine na kojemu je izvršio sve propisane obaveze prije obrane doktorskog rada. Za vrijeme diplomskog studija dobitnik je stipendije grada Osijeka, a za vrijeme poslijediplomskog studija dobitnik je stipendije Osječko – baranjske županije. Tijekom diplomskog studija u funkciji demonstratora sudjeluje u realizaciji nastave iz kolegija Sportska gimnastika na Kineziološkom fakultetu, 2005. Zapošljava se kao učitelj tjelesne i zdravstvene kulture u O.Š. Frana Krste Frankopana u Osijeku, a 2006 -2007 radi kao nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture u 3. gimnaziji u Osijeku. 2007. godine zapošljava se kao asistent na Učiteljskom fakultetu u Osijeku te sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Kineziologija i Kineziološka metodika na učiteljskom i predškolskom studiju. Aktivno se bavio sportskom gimnastikom, osvajao odličja na državnoj razini u pojedinačnim i momčadskim natjecanjima, te sudjelovao na brojnim međunarodnim natjecanjima. Bio je sudionik znanstvenih i stručnih konferencija i kao autor ili koautor objavio je više znanstvenih i stručnih članaka u časopisima i zbornicima radova.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=300025

Članovi Odsjeka:

izv. prof. dr. sc. Tihomir Vidranski

Ime i prezime

dr. sc. Tihomir Vidranski

Zvanje

Izvanredni profesor

e-mail

tvidranski@foozos.hr

Broj ureda

54

Istraživački interesi

Kineziologija sporta, Kineziološka edukacija

Tihomir Vidranski je u Osijeku završio 1992. godine osnovnu  i 1996. godine srednju Medicinsku  školu.  Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine smjer kineziterapija i vrhunski sport. Na istom je fakultetu 2006. godine magistrirao na specijalističkom poslijediplomskom studiju – usmjerenje vrhunski sport/karate, a 2010. godine i doktorirao te time stiče naslov doktor društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojnih znanosti – grana kineziologija.Od 2004. do 2011. godine radi kao učitelj tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim i srednjim školama, a od 2011. do 2012. godine radi kao viši predavač iz kineziološke edukacije za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Vanjski je suradnik Kineziološkog fakulteta od 2006. godine na predmetima: Judo, Borilački sportovi i Karate na sveučilišnom studiju kineziologije i veleučilišnom studiju Odjela za izobrazbu trenera. Tijekom 2013. i 2014. godine na istoimenom fakultetu izvođač je predavanja na predmetu Kineziološka metodika u osnovnom školstvu i Opća kineziološka metodika. Predavač je na poslijediplomskom doktorskom studiju modula Kineziološka edukacija i mentor dvoje studenata na izradi doktorskog rada. Od 2010. do 2012 godine nositelj je kolegija Osnovne motoričke transformacije I i II, Klinička kineziologija i Biomehanika na Veleučilištu Lavoslav Ružička na dislociranom studiju fizioterapije u Pregradi. Docent je Učiteljskog fakulteta, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 2012. godine, a izvanredni profesor od 2017. godine. Nositelj je kolegija: Kineziološka metodika I i II na integriranom diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju te Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te kolegija Osnovne motoričke transformacije i Opća kineziološka metodika na Sveučilišnom preddiplomskog studiju kineziologije. U 2016. godini dobitnik je zahvalnice Kineziološkog fakulteta za dugogodišnji rad u provedbi nastavnih programa. Dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti dodjeljuje mu 5. svibnja 2017. priznanje za ostvarenja u akademskoj 2015./16. godini ostvarena u koordinaciji izrade Elaborata studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Kineziologije. Autor je preko 50 znanstvenih i stručnih publikacija iz polja kineziologije i voditelj dva znanstvena projekta. Mentor je 50 diplomskih i završnih radova. Učitelj je skijanja-IVSS te je bio izbornik Hrvatske karate reprezentacije.

Nastavni materijli:

Kineziološka metodika I

Kineziološka metodika II

Planiranje i programiranje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

 https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/335164

doc. dr. sc. Josip Cvenić
dr. sc. Dražen Rastovski, viši predavač
dr. sc. Mijo Ćurić, poslijedoktorand
dr. sc. Hrvoje Ajman, poslijedoktorand
dr. sc. Ivana Klaričić, asistentica
Jurica Lovrinčević, predavač
Daria Župan Tadijanov, predavačica
Petar Otković, asistent
dr. sc. Tvrtko Galić, poslijedoktorand

O odsjeku

Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 1.1.2016. godine osnovanaje i započela sa radom Katedra  za  Kineziologiju. Katedra je nastala zbog povećane potrebe za razvojem znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u polju kineziologije i odluke  o  pokretanju  novog studijskog programa  preddiplomskog  sveučilišnog  studija   Kineziologija koju je  donio   Senat Sveučilišta  Josipa  Jurja  Strossmayera  u  Osijeku od 12.  srpnja  2016.  godine. Nastavnici koji su bili dio katedre te su sudjelovali u nastajanju ovog studija vrlo značajnog za nastanak Katedre za kineziologiju, a kasnije i Odsjeka su: izv. prof. dr. sc. Tihomir Vidranski, doc. dr. sc. Josip Cvenić, doc. dr. sc.  Zvonimir  Tomac, doc. dr. sc. Mara Šumanović, dr. sc. Dražen Rastovski i Daria Župan Tadijanov, pred.

Daljnjim razvojem osnovan je Odsjek za kineziologiju koji je započeo s radom 1.10.2017. godine, a nastava na novom studijskom programu  preddiplomskog  sveučilišnog studija Kineziologije je započela 2.10. 2017.godine. U prvu generaciju upisano je 57 studenata, od kojih je na modulu sport 19 na nogometu  i 9 na odbojci te na modulu rekreacija i  fitnes 29 studenata. U međuvremenu na Odsjeku za kineziologiju zaposleni su: Ivana Klaričić, asist., Jurica Lovrinčević, pred, Petar Otković, asist, Hrvoje Ajman, asist., Tvrtko Galić, stručni suradnik i Zoran Malečić, pred. (zamjena).

Zaposlenici Odsjeka izvode nastavu iz polja kineziologije na svim studijskim programima FOOZOS-a, te je u međuvremenu dobivena suglasnost za izvođenje Sveučilišnog diplomskog programa Kineziološke edukacije i pokrenut je postupak dobivanja suglasnosti za izvođenje programa cjeloživotnog obrazovanja i osposobljavanja kadrova iz područja kineziologije. Odsjek brine i međunarodnoj prepoznativosti te je od svog osnutka do danas Odsjek za kineziologiju sudjelovao u suorganizciji tri međunarodne konferencije.

Projekti

  • Znanstveni projekt 602-04/13-07/7 dobiven na internom natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Kinantropološke karakteristike djece sa kohlearnim implantatom

Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Tihomir Vidranski

Suradnik: doc.dr.sc. Zvonimir Tomac

 

  • Znanstveni projekt 602-04/13-07/7 dobiven na internom natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Žene u sportu: primjenjivost dostupnih referentnih intervala za parametre upale i koagulacije.

Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc.Tihomir Vidranski

 

  • Znanstveni projekt dobiven na internom natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Vršnjačko zlostavljanje u zatvorskom okruženju: Utjecaj osobnih i okolinskih čimbenika.

Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Ivana Sekol

Suradnik: izv.prof.dr.sc. Tihomir Vidranski

Konferencije

Odsjek za kineziologiju je suorganizator konferencija:

  1. 14th International ScientificConference of Sport Kinetics 2018 “Movement in Human Life and Health” 24th to 27th June 2018.
  2. 5th International Scientific Conference Exercise and Quality of Life: From Healthy Childhood to Active Aging, which is going to be held in Novi Sad, Serbia, on April, 11 – 13, 2019.

Budućim studentima

Kineziološki kolegiji na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom učiteljskom studiju

Kroz pet godina studiranja studenti prolaze nekoliko kolegija usko povezanih s kineziologijom. Na prvoj godini susreću se s Kineziološkom kulturom prvi i drugi semestar. Kineziološki praktikum polažu na drugoj godini. Zatim se na trećoj godini u ljetnom semestru održava Kineziologija, dok u zimskom Kineziološka metodika I i Izvannastavne i izvanškolske sportske aktivnosti. Studenti će kroz četvrtu godinu studija odlušati Kineziološku metodiku II, uključujući sedmi i osmi semestar. Kineziološka kultura kod studenata  bi trebala potaknuti upoznavanje novih aktualnih kinezioloških sadržaja i stjecanje navike za kontinuirano vježbanje. Student će moći primijeniti osnovne kineziološke zakonitosti o utjecaju tjelesne aktivnosti na različite segmente antropološkog statusa čovjeka, strukturu i opće zakonitosti upravljanog procesa vježbanja djece mlađe školske dobi. Kineziološkim praktikumom studenti će biti osposobljeni za temeljna znanja vještine i navike u tjelesno i zdravstveno odgojno-obrazovnom području, prema Planu i u programu propisanom za djecu mlađe školske dobi.

Moći će, također, demonstrirati sve teme propisane Nastavnim planom i programom, provoditi asistenciju, čuvanje i pomaganje prilikom izvedbe svih elemenata te primjenjivati i metodičke postupke kod učenja.

Studenti bi se, slušajući kolegij Kineziologija, trebali osposobiti za razumijevanje kinezioloških zakonitosti na kojima se temelje načela planiranja, programiranja, provođenja, kontrole i vrednovanja različitih oblika procesa vježbanja u području kineziološke edukacije.

Kolegij Izvannastavne i izvanškolske sportske aktivnosti osposobit će studente da samostalno vode izlete, ture, pohode i ekskurzije. Moći će organizirati razredna, međurazredna i školska sportska natjecanja te voditi trenažni proces pripreme za školska natjecanja.

Sadržaj Kineziološke metodike koju slušaju u šestom semestru omogućitće im da razumiju i primijenjujutemeljne pojmove i zakonitostikineziološke metodike vezane uz metode, principe, metodičke organizacijske postave rada, strukturu i sadržajeokvirnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture.

Studente će se osposobiti za samostalno planiranje, programiranje i provedbu nastavnog rada s djecom mlađe školske dobi, vrednovanje rada kroz praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje u nastavitjelesne i zdravstvene kulture kroz kolegij Kineziološka metodika II.

 

Kineziološki kolegiji na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Kineziologije

Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologija je teoretsko-praktičan studij koji se temelji na trima primijenjenim područjima kineziologije: kineziologiji sporta, kineziološkoj rekreaciji i sistematskoj kineziologiji s dva modula, koji su u Studijskom programu jednakovrijedno zastupljeni. Strukturu studija čine obvezni i izborni predmeti raspoređeni kroz sve godine studija. Studenti u drugom semestru, osim osnovnog izbornog modula kroz izborne predmete, mogu steći određene vještine i znanja koje će im pomoći u kvalitetnijem osposobljavanju za užu specijalizaciju. U okviru ovoga studija izvodi se obvezna stručna praksa koja se obavlja u sportskim udruženjima izabranog sporta, fitnesima, vrtićima i sl. Kako je već spomenuto studenti biraju modul sport ili modul kineziološka rekreacija. Kod modula sport na prvoj godini studenti će se susresti sa sljedećim kolegijima: Sistematska kineziologija, Osnovne kineziološke transformacije, Funkcionalna anatomija, Biomehanika, Antropološka analiza u izabranom sportu, Opća kineziološka metodika, Fiziologija sporta i vježbanja, Metodika kondicijske pripreme u izabranom sportu, Kineziološka analiza izabranog sporta, Stručna praksa u sportu I te izborni predmet. Od izbornih predmeta studenti mogu birati: Plivanje, Atletiku, Osnove kineziološke metodike i Prehrana sportaša. Na drugoj godini studenti će odslušati: Statistiku, Pedagogiju, Biološku kinatropologiju, Povijest, organizaciju i pravila izabranog sporta, Metodika tehničke i taktične pripreme u izabranom sportu I, Sportsku medicinu, Kineziološku terminologiju i komunikaciju u hrvatskom jeziku, Kineziološku analizu izabranog sporta, Programiranje treninga u izabranom sportu I, Stručnu praksu II te izborni predmet (Skijanje, Tenis, Rukomet, Organizacija i upravljanje sportom s osnovama sportskog prava, Prva pomoć, Sportska animacija, Odbojka, Nogomet). Zadnja godina preddiplomskog studija kineziologije obuhvaća: Psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja, Strani jezik (Engleski jezik, Njemački jezik), Teoriju treninga, Društvo i sport, Metodiku tehničke i taktičke pripreme u izabranom sportu II, Ekonomiju i menadžment u sportu, Programiranje treninga u izabranom sportu II, Kontrola treniranosti uizabranom sportu, Stručna praksa u sportu III, Završni radte izborni predmet (Prevencija ozljeda sportaša, Elementarne igre, Košarka, Masaža, Kineziterapija). Studenti koji su se odlučili za modul kineziološka rekreacija na prvojćegodini odslušati Sistematsku kineziologiju, Osnovnekineziološke transformacije, Funkcionalnu anatomiju, Biomehaniku, Antropološku analizuu fitnesu, Opću kineziološku metodiku, Fiziologijusporta i vježbanja, Kineziološku rekreacijuu slobodno vrijeme, Kineziološku analizuu fitnesu, Stručnu praksuu rekreaciji Ite spomenuti izborni kolegij. Studenti druge godine na ovom modulu imaju sljedeće kolegije: Statistika, Biološka kinantropologija, Pedagogija, Povijest tjelovježbe i sporta, Programiranje u kineziološkoj rekreacij, Aerobika, Sportska medicina, Kineziološka terminologija i komunikacija u hrvatskom jeziku, Mjerenje i procjenjivanje fitnesa, Kineziološka rekreacija, Stručna praksa u rekreaciji IIte spomenuti izborni kolegiji. Treća godina obuhvaćaPsihologijusporta i tjelesnog vježbanja, Teorijutreninga, Društvo i sport, Strani jezik (Engleski jezik, Njemački jezik), Individiualni i grupni fitnes programi, Ekonomikui menadžment u sportu, Metodikukineziološke rekreacije u turizmu, Stručnupraksuu rekreaciji III, Završni radte navedene izborne kolegije.