Voditelj Odsjeka:

izv. prof. dr. sc. Tihomir Vidranski

Ime i prezime

dr. sc. Tihomir Vidranski

Zvanje

Izvanredni profesor

e-mail

tvidranski@foozos.hr

Broj ureda

54

Vrijeme konzultacija

Petak od 11:30 – 12:30 ili prethodno po dogovoru na e mail

Istraživački interesi

Kineziologija sporta, Kineziološka edukacija

Tihomir Vidranski je u Osijeku završio 1992. godine osnovnu  i 1996. godine srednju Medicinsku  školu.  Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine smjer kineziterapija i vrhunski sport. Na istom je fakultetu 2006. godine magistrirao na specijalističkom poslijediplomskom studiju – usmjerenje vrhunski sport/karate, a 2010. godine i doktorirao te time stiče naslov doktor društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojnih znanosti – grana kineziologija.Od 2004. do 2011. godine radi kao učitelj tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim i srednjim školama, a od 2011. do 2012. godine radi kao viši predavač iz kineziološke edukacije za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Vanjski je suradnik Kineziološkog fakulteta od 2006. godine na predmetima: Judo, Borilački sportovi i Karate na sveučilišnom studiju kineziologije i veleučilišnom studiju Odjela za izobrazbu trenera. Tijekom 2013. i 2014. godine na istoimenom fakultetu izvođač je predavanja na predmetu Kineziološka metodika u osnovnom školstvu i Opća kineziološka metodika. Predavač je na poslijediplomskom doktorskom studiju modula Kineziološka edukacija i mentor dvoje studenata na izradi doktorskog rada. Od 2010. do 2012 godine nositelj je kolegija Osnovne motoričke transformacije I i II, Klinička kineziologija i Biomehanika na Veleučilištu Lavoslav Ružička na dislociranom studiju fizioterapije u Pregradi. Docent je Učiteljskog fakulteta, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 2012. godine, a izvanredni profesor od 2017. godine. Nositelj je kolegija: Kineziološka metodika I i II na integriranom diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju te Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te kolegija Osnovne motoričke transformacije i Opća kineziološka metodika na Sveučilišnom preddiplomskog studiju kineziologije. U 2016. godini dobitnik je zahvalnice Kineziološkog fakulteta za dugogodišnji rad u provedbi nastavnih programa. Dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti dodjeljuje mu 5. svibnja 2017. priznanje za ostvarenja u akademskoj 2015./16. godini ostvarena u koordinaciji izrade Elaborata studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Kineziologije. Autor je preko 50 znanstvenih i stručnih publikacija iz polja kineziologije i voditelj dva znanstvena projekta. Mentor je 50 diplomskih i završnih radova. Učitelj je skijanja-IVSS te je bio izbornik Hrvatske karate reprezentacije. Predsjednik Katedre za kineziologiju je od 2016. godine, a Voditelj Odsjeka za kineziologiju od 2017. godine.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

Tihomir Vidranski (MB: 335164) https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/335164

 

 

Name and surname

Tihomir Vidranski, Ph.D.

Title

Associate professor

e-mail

tvidranski@foozos.hr

Office Nr.

54

Consulation time

Friday  11:30-12:30or agreement for the term

via e-mail

Research interests

Kinesiology of sport, Kinesiologyeducation

In 1996th,Tihomir Vidranski finished highschool in Osijek and in 2002th graduated Kinesitherapy and Top Sport on the Faculty of Kinesiology, University of Zagreb. In 2006th, he graduated at the same faculty as a Specialist in postgraduate course Top sports/Karate, and in 2010th, he received his PhD degree as a Doctor of Social Sciences, ina scientific field of Kinesiology Education. From 2004th to 2011th, he worked as a Physical and Health Education teacher in Elementary and High schools. From 2011th to 2012th, he was senior lecturer of kinesiology education for Physical Education Teachingat the Faculty of Pharmacy and Biochemistry, University of Zagreb.Since 2006th, Vidranski is an external associate at the Faculty of Kinesiology on subjects: Judo, Martial Arts and Karate at Integrated University Studyand Coach Education Professional Study. During 2013th and 2014th, he perform lectures on the subject of Kinesiology Teaching Methods in Elementary School and General Kinesiological Teaching Methodology. He is a lecturer at the Postgraduate Doctoral Study of the Kinesiology Education Module and mentor of two PhD thesis. From 2010th to 2012th, he is lecturer at Basic Kinesiological Transformations I and II, Clinical Kinesiology and Biomechanics at the LavoslavRužička Polytechnic at Dislocated Physiotherapy Study in Pregrada. Since 2012th, is assistant professor and since 2017th associate professor at Faculty of Education, Josip JurajStrossmayer University of Osijek, lecturer in charge forGeneral Kinesiological Teaching Methodology I and II, and Basic Kinesiological Transformations.Vidranski is Chair of the Department of Kinesiology from 2016th.In 2016th, he was awarded by Faculty of Kinesiology, Zagreb for long-term work in the implementation of curricula. On 5th May 2017. Dean of the Faculty of Education, Osijek awardedhim for the achievements in academic year 2015/16th for coordination of the elaboration of the study program of the undergraduate university study of Kinesiology. Vidranski is author of over 50 scientific and professional publications from the field of kinesiology,leader of two scientific projects and mentor of 50 graduate and final papers. He is a ski instructor-IVSS and was the Croatian National Karate Team Manager.

List of publications (CROSBI link)

Tihomir Vidranski (MB: 335164) https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/335164

Članovi Odsjeka:

doc. dr. sc. Josip Cvenić

Ime i prezime

dr. sc. Josip Cvenić

Zvanje

Docent

e-mail

jcvenic@foozos.hr

Broj ureda

64

Vrijeme konzultacija

Ponedjeljkom, 16.00 – 17.00

Istraživački interesi

Zdravstveni fitnes, Rukomet, Tenis, Tjelesna aktivnost, Tjelesna i zdravstvena kultura u visokom školstvu

 

Josip Cvenić, docent Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti,  rođen je 10. veljače 1978. u Osijeku. Osnovnu školu i opću gimnaziju završio je u Valpovu. Diplomirao je  2002. na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu, usmjerenje rukomet. Od 2001. zaposlen je kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture u Srednjoj školi Valpovo. Poslijediplomski znanstveni doktorski studij na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, smjer kineziološka edukacija upisuje 2004. godine. Od 2007. je izabran u nastavno zvanje predavača te je zaposlen na Odjelu za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Isto tako dio norme radi na Odjelu za fiziku, a u svojstvu vanjskog suradnika od 2008. – 2016. radio je na Odjelu za kemiju i Odjelu za biologiju. Od 2010. je izabran u zvanje višeg predavača. U veljači 2016. obranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Promjene zdravstvenog fitnesa stdentica sveučilišta u Osijeku pod utjecajem eksperimentalne programa teorijske nastave tjelesne i zdravstvene kulture“. U lipnju 2017. izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje kineziologija. Od prosinaca 2017. zaposlen na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, a u znanstveno nastavno zvanje docenta izabran u srpnju 2018. Područje njegovog znanstvenog interesa su zdravstveni fitnes, rukomet, tenis, kondicijski trening i tjelesna aktivnost studenata. Do sada je objavio 20 radova samostalno ili u koautorstvu (znanstvenih, stručnih, prethodna znanstvena priopćenja) koji su objavljeni u znanstvenim i stručnim časopisima, te zbornicima radova sa domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Kao izborniksarukometnomreprezentacijomSveučilišta J.J. Strossmayerosvojiočetiridržavnasveučilišnarukometnaprvenstva (2009, 2010, 2011, 2012), tedvijesrebrnemedaljenaeuropskimnatjecanjima (1. EuropskaUniverzijada u Cordobi 2012, Europskostudentskorukometnoprvenstvo u Katowicama 2013).Dobitnik je priznanjaHrvatskogakademskogsportskogsaveza - zaiznimandoprinospromocijiirazvojuakademskogsportatijekomakademskegodine2011./2012. iMinistarstvaznanosti, obrazovanjaisporta - zaiznimansportskirezultatnameđunarodnomnatjecanju u 2013. godiniipromocijuakademskogsportaRepublikeHrvatske u svijetu. Predsjednik je Teniskog kluba Valpovo, nacionalni vrhovni i glavni sudac u tenisu i član ZTSH-a, trener rukometa, sportski animator, voditelj Teniskog centra Valpovo i Teniskog centra Jelsa.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/357172

 

 

Name and surname

Josip Cvenić, Ph.D.

Title

Assistant Professor

e-mail

jcvenic@foozos.hr

Office Nr.

64

Consulation time

On monday, 16.00 – 17.00

Research interests

Health related fitness, Handball, Tennis, Physical activity, PE in higher education

 

Josip Cvenić, assistant professor on Faculty of education, University J.J. Strossmayer of Osijek was born in Osijek on 10 February 1978.Elementary and secondary school completed in Valpovo. In 2002, he graduated from Faculty of Kinesiology in Zagreb, field of specialization: handball. kinesiology education.In 2016, he received his PhD degree from the Faculty of Kinesiology in Zagreb, field of specialisation: kinesiology education, with the dissertation entitled “Changes in health-related fitness of University of Osijek female students under the influence of an experimental theoretical physical education programme“. Josip Cvenić started to teach physical educationinValpovoHigh School in 2001. In 2007, he was appointed lecturer at the Departmentof Mathematics, Josip JurajStrossmayer University ofOsijek, but part of his workload was also allocated to classes at the Department of Physics. In 2010, he was appointed senior lecturer. He has been working part-time at the Department of Chemistry and the Department of Biology since 2008. The areas of his research interests are health-related fitness, handball, tennis, fitness training and physical activity of students. In 2018, he was appointed assistant professor at the Faculty of education. He has published 20 papers (scientific papers, professional papers, and preliminary communications) in various journals and international and Croatian scientific and professional conference proceedings. As head coach of the Josip JurajStrossmayer University of Osijek handball team, Josip Cvenić won four national university handball championships (2009, 2010, 2011, 2012) and two silver medals in European competitions (The 1st European Universities Games, 2012, in Cordoba, and the 7th European Universities Handball Championship in Katowice, 2013). Mr Cvenićwon the Croatian Academic Sports Association award for outstanding contribution to the promotion and development of academic sports during the 2011/2012 academic year and the Ministry of Science, Education and Sports award for an excellent sport result in the international competition in 2013 and the promotion of academic sports of the Republic of Croatia in the world. Josip Cvenić is president ofValpovoTennisClub, national tennis chief umpire and referee and member oftheZTSH, handball coach,  sport animator, manager of Tennis centre Valpovo and Tennis centre Jelsa.

List of publications (CROSBI link)

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/357172

doc. dr. sc. Zvonimir Tomac
dr. sc. Hrvoje Ajman, asistent
mr. sc. Dražen Rastovski, viši predavač
dr. sc. Ivana Klaričić, asistentica
Jurica Lovrinčević, predavač
Daria Župan, predavačica
Petar Otković, asistent
Tvrtko Galić, stručni suradnik

O odsjeku

Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 1.1.2016. godineosnovanaje i započela sa radom Katedra  za  Kineziologiju. Katedra je nastala zbog povećane potrebe za razvojem znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u polju kineziologijei odluke  o  pokretanju  novog studijskog programa  preddiplomskog  sveučilišnog  studija   Kineziologija koju je  donio   SenatSveučilišta  Josipa  Jurja  Strossmayera  u  Osijeku od 12.  srpnja  2016.  godine. Nastavnici koji su bili dio katedre te su sudjelovali u nastajanju ovog studija vrlo značajnog za nastanak Katedre za kineziologiju, a kasnije i Odsjekasu: izv.prof.dr.sc. Tihomir Vidranski, doc.dr.sc. Josip Cvenić, doc.dr.sc.  Zvonimir  Tomac, doc.dr.sc. Mara Šumanović, mr.sc. Dražen Rastovski i Daria Župan, pred.

Daljnjim razvojem osnovan je Odsjek za kineziologiju koji je započeo s radom 1.10.2017. godine, a nastava na novom studijskom programu  preddiplomskog  sveučilišnog  studija   Kineziologije je započela 2.10. 2017.godine. U prvu generacijuupisano je 57 studenata, od kojihje na modulu sport 19 na nogometu  i 9 na odbojci tena modulu rekreacija i  fitnes 29 studenata. U međuvremenu na Odsjeku za kineziologiju zaposleni su: Ivana Klaričić, asist., Jurica Lovrinčević, pred, Petar Otković, asist, Hrvoje Ajman, asist., Tvrtko Galić, stručni suradnik i Zoran Malečić, pred. (zamjena).

Zaposlenici Odsjeka izvode nastavu iz polja kineziologije na svim studijskim programima FOOZOS-a, te je u međuvremenu dobivena suglasnost za izvođenje Sveučilišnog diplomskog programa Kineziološke edukacije i pokrenut je postupak dobivanja suglasnosti za izvođenje programa cjeloživotnog obrazovanja i osposobljavanja kadrova iz područja kineziologije. Odsjek brine i međunarodnoj prepoznativosti te je od svog osnutka do danas Odsjek za kineziologijusudjelovao u suorganizciji tri međunarodne konferencije.

Projekti

  • Znanstveni projekt 602-04/13-07/7 dobiven na internom natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Kinantropološke karakteristike djece sa kohlearnim implantatom

Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. TihomirVidranski

Suradnik: doc.dr.sc. Zvonimir Tomac

 

  • Znanstveni projekt 602-04/13-07/7 dobiven na internom natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Žene u sportu: primjenjivost dostupnih referentnih intervala za parametre upale i koagulacije.

Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc.TihomirVidranski

 

  • Znanstveni projekt dobiven na internom natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Vršnjačko zlostavljanje u zatvorskom okruženju: Utjecaj osobnih i okolinskih čimbenika.

Voditeljica projekta: doc.dr.sc. IvanaSekol

Suradnik: izv.prof.dr.sc. TihomirVidranski

Konferencije

Odsjek za kineziologiju je suorganizator konferencija:

  1. 14th International ScientificConference of Sport Kinetics 2018 “Movement in Human Life and Health” 24th to 27th June 2018.
  2. 5th International Scientific Conference Exercise and Quality of Life: From Healthy Childhood to Active Aging, which is going to be held in Novi Sad, Serbia, on April, 11 – 13, 2019.

Budućim studentima

Kineziološki kolegiji na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom učiteljskom studiju

Kroz pet godina studiranja studenti prolaze nekoliko kolegija usko povezanih s kineziologijom. Na prvoj godini susreću se s Kineziološkom kulturom prvi i drugi semestar. Kineziološki praktikum polažu na drugoj godini. Zatim se na trećoj godini u ljetnom semestru održava Kineziologija, dok u zimskom Kineziološka metodika I i Izvannastavne i izvanškolske sportske aktivnosti. Studenti će kroz četvrtu godinu studija odlušati Kineziološku metodiku II, uključujući sedmi i osmi semestar. Kineziološka kultura kod studenata  bi trebala potaknuti upoznavanje novih aktualnih kinezioloških sadržaja i stjecanje navike za kontinuirano vježbanje. Student će moći primijeniti osnovne kineziološke zakonitosti o utjecaju tjelesne aktivnosti na različite segmente antropološkog statusa čovjeka, strukturu i opće zakonitosti upravljanog procesa vježbanja djece mlađe školske dobi. Kineziološkim praktikumom studenti će biti osposobljeni za temeljna znanja vještine i navike u tjelesno i zdravstveno odgojno-obrazovnom području, prema Planu i u programu propisanom za djecu mlađe školske dobi.

Moći će, također, demonstrirati sve teme propisane Nastavnim planom i programom, provoditi asistenciju, čuvanje i pomaganje prilikom izvedbe svih elemenata te primjenjivati i metodičke postupke kod učenja.

Studenti bi se, slušajući kolegij Kineziologija, trebali osposobiti za razumijevanje kinezioloških zakonitosti na kojima se temelje načela planiranja, programiranja, provođenja, kontrole i vrednovanja različitih oblika procesa vježbanja u području kineziološke edukacije.

Kolegij Izvannastavne i izvanškolske sportske aktivnosti osposobit će studente da samostalno vode izlete, ture, pohode i ekskurzije. Moći će organizirati razredna, međurazredna i školska sportska natjecanja te voditi trenažni proces pripreme za školska natjecanja.

Sadržaj Kineziološke metodike koju slušaju u šestom semestru omogućitće im da razumiju i primijenjujutemeljne pojmove i zakonitostikineziološke metodike vezane uz metode, principe, metodičke organizacijske postave rada, strukturu i sadržajeokvirnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture.

Studente će se osposobiti za samostalno planiranje, programiranje i provedbu nastavnog rada s djecom mlađe školske dobi, vrednovanje rada kroz praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje u nastavitjelesne i zdravstvene kulture kroz kolegij Kineziološka metodika II.

 

Kineziološki kolegiji na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Kineziologije

Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologija je teoretsko-praktičan studij koji se temelji na trima primijenjenim područjima kineziologije: kineziologiji sporta, kineziološkoj rekreaciji i sistematskoj kineziologiji s dva modula, koji su u Studijskom programu jednakovrijedno zastupljeni. Strukturu studija čine obvezni i izborni predmeti raspoređeni kroz sve godine studija. Studenti u drugom semestru, osim osnovnog izbornog modula kroz izborne predmete, mogu steći određene vještine i znanja koje će im pomoći u kvalitetnijem osposobljavanju za užu specijalizaciju. U okviru ovoga studija izvodi se obvezna stručna praksa koja se obavlja u sportskim udruženjima izabranog sporta, fitnesima, vrtićima i sl. Kako je već spomenuto studenti biraju modul sport ili modul kineziološka rekreacija. Kod modula sport na prvoj godini studenti će se susresti sa sljedećim kolegijima: Sistematska kineziologija, Osnovne kineziološke transformacije, Funkcionalna anatomija, Biomehanika, Antropološka analiza u izabranom sportu, Opća kineziološka metodika, Fiziologija sporta i vježbanja, Metodika kondicijske pripreme u izabranom sportu, Kineziološka analiza izabranog sporta, Stručna praksa u sportu I te izborni predmet. Od izbornih predmeta studenti mogu birati: Plivanje, Atletiku, Osnove kineziološke metodike i Prehrana sportaša. Na drugoj godini studenti će odslušati: Statistiku, Pedagogiju, Biološku kinatropologiju, Povijest, organizaciju i pravila izabranog sporta, Metodika tehničke i taktične pripreme u izabranom sportu I, Sportsku medicinu, Kineziološku terminologiju i komunikaciju u hrvatskom jeziku, Kineziološku analizu izabranog sporta, Programiranje treninga u izabranom sportu I, Stručnu praksu II te izborni predmet (Skijanje, Tenis, Rukomet, Organizacija i upravljanje sportom s osnovama sportskog prava, Prva pomoć, Sportska animacija, Odbojka, Nogomet). Zadnja godina preddiplomskog studija kineziologije obuhvaća: Psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja, Strani jezik (Engleski jezik, Njemački jezik), Teoriju treninga, Društvo i sport, Metodiku tehničke i taktičke pripreme u izabranom sportu II, Ekonomiju i menadžment u sportu, Programiranje treninga u izabranom sportu II, Kontrola treniranosti uizabranom sportu, Stručna praksa u sportu III, Završni radte izborni predmet (Prevencija ozljeda sportaša, Elementarne igre, Košarka, Masaža, Kineziterapija). Studenti koji su se odlučili za modul kineziološka rekreacija na prvojćegodini odslušati Sistematsku kineziologiju, Osnovnekineziološke transformacije, Funkcionalnu anatomiju, Biomehaniku, Antropološku analizuu fitnesu, Opću kineziološku metodiku, Fiziologijusporta i vježbanja, Kineziološku rekreacijuu slobodno vrijeme, Kineziološku analizuu fitnesu, Stručnu praksuu rekreaciji Ite spomenuti izborni kolegij. Studenti druge godine na ovom modulu imaju sljedeće kolegije: Statistika, Biološka kinantropologija, Pedagogija, Povijest tjelovježbe i sporta, Programiranje u kineziološkoj rekreacij, Aerobika, Sportska medicina, Kineziološka terminologija i komunikacija u hrvatskom jeziku, Mjerenje i procjenjivanje fitnesa, Kineziološka rekreacija, Stručna praksa u rekreaciji IIte spomenuti izborni kolegiji. Treća godina obuhvaćaPsihologijusporta i tjelesnog vježbanja, Teorijutreninga, Društvo i sport, Strani jezik (Engleski jezik, Njemački jezik), Individiualni i grupni fitnes programi, Ekonomikui menadžment u sportu, Metodikukineziološke rekreacije u turizmu, Stručnupraksuu rekreaciji III, Završni radte navedene izborne kolegije.