Objava natječaja 7. veljače 2024. Istaknuto

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
 FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI U OSIJEKU
 
raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za izbor

 

   1. jednog zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja edukacijsko-rehabilitacijske znanosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

   2.jednog zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja edukacijsko-rehabilitacijske znanosti na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu za 20% radnog vremena.

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23).
 
Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člankom 39. stavcima 1. i 3. i člankom 119. stavkom 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22), obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 123. stavcima 1. i 2. i člankom 200. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člankom 49. stavcima 1. i 2. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člancima 2., 5. i 6. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17 i 120/21) te uz odgovarajuću primjenu člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 1 – Prijava na natječaj za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto.
 
Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Obrazac br. 1 objavljeni su na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr/opci-podaci/propisi.
 
Prijavi na natječaj obvezno se prilaže dokumentacija u elektroničkom obliku u PDF formatu.
Za pristupnike natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).
Za pristupnike natječaja koji posjeduju inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju potrebno je priložiti dokaz o provedenom postupku priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.
 
Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.
 
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) i prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja, s naznakom: „Prijava na natječaj pod točkom ___“.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti objavit će odluku Fakultetskog vijeća o izboru zaposlenika/zaposlenice na mrežnim stranicama www.foozos.hr najkasnije u roku od osam (8) dana od dana njihova donošenja te uz prethodnu suglasnost izabranih pristupnika objaviti profesionalni životopis.
 
Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka.
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i elektroničkom poštom.
 
Prijavom na natječaj, pristupnik daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
 
Pristupnici natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.  
 
Prilozi: