NATJEČAJ ZA UPIS U POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ INKLUZIVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA u akademskoj godini 2022./2023. Istaknuto

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
 
raspisuje
NATJEČAJ ZA UPIS U POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ INKLUZIVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
u akademskoj godini 2022./2023.
 
Poslijediplomski specijalistički studij Inkluzivnog odgoja i obrazovanja  izvodi se u Interdisciplinarnom području znanosti, polju obrazovne znanosti. Završetkom studija stječe se 120 ECTS-a i akademski stupanj sveučilišni specijalist/specijalistica inkluzivnog odgoja i obrazovanja (univ. spec. inkl. educ). Studij traje četiri semestra.
                                                                             
PRAVO PRIJAVE ZA UPIS imaju :
 • magistri primarnog obrazovanja te diplomirani učitelji
 • magistri ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 • magistri psihologije te diplomirani psiholozi/profesori psihologije
 • magistri pedagogije te diplomirani pedagozi
 • magistri edukacijske rehabilitacije te diplomirani rehabilitatori
 • magistri logopedije te diplomirani logopedi
 • magistri socijalne pedagogije te diplomirani socijalni pedagozi
 • magistri socijalnog rada te diplomirani socijalni radnici
 • magistri struke nastavničkog smjera te diplomirani profesori/nastavnici  
 • magistri struke srodnih usmjerenja, uz uvjet završene pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
 1. prijavni obrazac *
 2. obrazac za opis interesa i motivacije za upis na studij*
 3. izvornik ili ovjerena preslika diplome završenog studija
 4. prijepis ocjena završenog studija s istaknutom prosječnom ocjenom
 5. dokaz o državljanstvu (domovnica)
 6. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
 7. životopis (na europass obrascu)*
 8. izjava o plaćanju troškova studija*
 9. za pristupnike sa završenim studijem nenastavničkih profila: potvrda/diploma o završenom programu pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe
 10. presliku uplatnice na iznos od 300,00 kn (39,82 EUR) na IBAN HR1825000091102044575 (poziv na broj:  pristupnikov   OIB-185),  s naznakom: za troškove prijavnog postupka
 
*Na Natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima (obrazac za prijavu, obrazac s opisom interesa i motivacije, europass obrazac za životopis, obrazac izjave o plaćanju troškova studija) koji se nalaze na mrežnoj stranici  Fakulteta www.foozos.hr,  kao privitak tekstu Natječaja.
 
Kompetencije koje student stječe završetkom studija:
Program studentima omogućuje stjecanje kompetencija na području razumijevanja i primijene različitih modela savjetodavnog i rehabilitacijskog rada s osobama s invaliditetom i/ili djecom s posebnim potrebama (teškoćama u razvoju i darovitima), kao i usvajanje potrebnih savjetodavnih i psiho-rehabilitacijskih vještina, načina procjena i praćenja razvoja različitih populacija (djeca i mladi s teškoćama  u razvoju ili izloženi čimbenicima rizika, kao i odrasle osobe s invaliditetom, daroviti učenici) te profesionalne etike u sklopu različitih programa inkluzivnog odgoja i obrazovanja.
 
BROJ UPISNIH MJESTA: 20
 
TRAJANJE STUDIJA I VISINA ŠKOLARINE:  Poslijediplomski specijalistički studij Inkluzivnog odgoja i obrazovanja traje dvije godine (četiri semestra). Školarina jednog semestra studija iznosi 10.000,00 kuna (1.327,23 EUR), odnosno sveukupno, za sva četiri semestra iznosi 40.000,00 kuna (5.308,91 EUR).
 
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 15. prosinca 2022. godine
Intervju s prijavljenim pristupnicima održat će se tijekom siječnja 2023. godine  
POČETAK IZVOĐENJA NASTAVE: veljača 2023. godine 
 
Prijave se dostavljaju  na adresu:
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Cara Hadrijana 10
31 000  Osijek
 
Napomena: Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li navedeni  u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
 
Prilozi: