Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručnog suradnika za informatiku i računalnu mrežu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
 raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor
 

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručnog suradnika za informatiku i računalnu mrežu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 
Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu („Narodne novine“ 93/14., 127/17.)
 
Pristupnici su dužni osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i sljedeće uvjete:
  • završen diplomski sveučilišni studij informatičko-računalnog smjera
  • radno iskustvo: jedna (1) godina.
 
Uz prijavu na natječaj svi kandidati su obvezni priložiti:
  • životopis
  • izvornik ili ovjerenu presliku diplome
  • dokaz o državljanstvu
  • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja.
 
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka (od kojih je jedan (1) originalni).
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj.
 
Svi pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju te razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku www.foozos.hr. Osobe koje ne pristupe pisanom testiranju i razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima na natječaju.
 
Na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku www.foozos.hr  naveden je opis poslova radnog mjesta I. vrste stručnog suradnika za informatiku i računalnu mrežu.
 
Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Takav pristupnik natječaju ostvaruje prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843."
Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „prijava na natječaj za stručnog suradnika za informatiku i računalnu mrežu“.
 
Fakultet zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate putem elektroničke pošte.
Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima najkasnije u roku od osam (8) dana  od dana njegovog dovršetka, putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku www.foozos.hr.
 
Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.
 
Objavljeno: 28. listopada 2019.
 
Prilozi: