Natječaj 16. prosinac 2019.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
 raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor
 1. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane kroatistika
 2. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetničke grane glazbena pedagogija
 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručnog suradnika za pravne poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 
Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu („Narodne novine“ 93/14., 127/17., 98/19.)
 
Pristupnici natječaja pod točkama 1. i 2. pored uvjeta propisanih člancima 92. stavak 2. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., Odluke USRH 101/14., 60/15., 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 186. i 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 98. i 105. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, pročišćeni tekst, te člancima 41. i 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Pristupnici natječaju pod točkama 1. i 2. uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. Prijava na natječaj za izbor u naslovno zvanje.
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., Odluke USRH 101/14., 60/15., 131/17.), Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statut Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, pročišćeni tekst, Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Obrasci nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr  (opći podaci – propisi).
 
Pristupnici natječaja pod točkom 3. su dužni osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i sljedeće uvjete:
 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili sveučilišni dodiplomski studij prava
 • poznavanje rada na računalu
 • radno iskustvo: jedna (1) godina.
 
Uz prijavu prema obrascima svi kandidati su obvezni priložiti i:
 • životopis
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
 • obrazac privole
 
Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka (od kojih je jedna (1) originalna), osim radova, i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu.
 
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj.
Svi pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku www.foozos.hr. Osobe koje ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima na natječaju.
 
Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Takav pristupnik natječaju ostvaruje prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavaljivanja.
 
Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, uz obaveznu naznaku: „za natječaj pod točkom____“
 
Pristupnici natječaja pod točkama 1. i 2. bit će obaviješteni o rezultatima najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegovog dovršetka, a pristupnici natječaja pod točkom 3. bit će obavješteni o rezultatima u roku od (8) dana. Fakultet je obvezan u roku od (8) osam dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku www.foozos.hr, objaviti odluku o izboru kandidata te uz prethodnu suglasnost kandidata objaviti profesionalni životopis u skladu s propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.
Fakultet zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.
 
Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu je da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.
 
 
i PONIŠTAVA DIO NATJEČAJA
 
 1. Objavljenog 21. lipnja 2019. godine na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti foozos.hr, 24. lipnja 2019. godine na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr, u „Narodnim novinama“ (br. 62/19.) i Glasu Slavonije.
 • za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest

Objavljeno: 16. prosinca 2019.

Prilozi: