Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
 raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj II. vrste – voditelj ispostave u Uredu za računovodstvene i financijske poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu („Narodne novine“ 93/14., 127/17., 98/19.)

Pristupnici su dužni osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija
  • poznavanje rada na računalu
  • radno iskustvo: dvije (2) godine.

Uz prijavu prema obrascima svi kandidati su obvezni priložiti i:

  • životopis
  • izvornik ili ovjerenu presliku diplome
  • dokaz o državljanstvu
  • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
  • obrazac privole

Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka (od kojih je jedna (1) originalna).

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj.

Svi pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku www.foozos.hr. Osobe koje ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima na natječaju.

Na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku www.foozos.hr  naveden je opis poslova položaja II. vrste – voditelja ispostave u Uredu za računovodstvene i financijske poslove.

Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Takav pristupnik natječaju ostvaruje prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavaljivanja.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, uz obaveznu naznaku: „prijava na natječaj za voditelja ispostave“.

Pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima najkasnije u roku osam (8) dana od dana njegovog dovršetka. Fakultet je obvezan u roku od (8) osam dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku www.foozos.hr, objaviti odluku o izboru kandidata te uz prethodnu suglasnost kandidata objaviti profesionalni životopis u skladu s propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Fakultet zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate putem elektroničke pošte.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.

Objavljenjo: 9. siječnja 2020.

Prilozi: