Objava natječaja 11. ožujka 2021.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
 raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor
 
  1. jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pegagogije
  2. jednog nastavnika u nastavno zvanje višeg predavača i na radno mjesto višeg predavača iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane teorija i povijest književnosti
  3. jednog nastavnika u nastavno zvanje višeg predavača i na radno mjesto višeg predavača iz Interdisciplinarnog područja znanosti, izborna polja 1.01. matematika i 5.04. informacijske i komunikacijske znanosti
  4. tri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije
 
Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu („Narodne novine“ 93/14., 127/17. i 98/19.)
 
Kandidati natječaja pod točkom 1. pored uvjeta propisanih člankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., Odluke USRH 101/14., 60/15., 131/17) obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 105. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, pročišćeni tekst, te člankom 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Kandidati natječaja pod točkom 1. uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5. Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i odgovarajuće radno mjesto.
 
Kandidati natječaja pod točkama 2. i 3. pored uvjeta propisanih člancima 98. i 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., Odluke USRH 101/14., 60/15., 131/17.),  obvezni su ispuniti i uvjete propisane člancima 198. i 200. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 107. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, pročišćeni tekst, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 13/12.) te člankom 26. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Kandidati natječaja pod točkama 2. i 3. uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 3. Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje višeg predavača i odgovarajuće radno mjesto.
 
Kandidati natječaja pod točkom 4. pored uvjeta propisanih člancima 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., Odluke USRH 101/14., 60/15., 131/17.),  obvezni su ispuniti i uvjete propisane člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 105. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, pročišćeni tekst, te člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Kandidati natječaja pod točkom 4. biraju se u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., Odluke USRH 101/14., 60/15., 131/17.) i člankom 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Kandidati natječaja pod točkom 4. uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. Prijava na natječaj za izbor u naslovno zvanje, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani Obrascem br. 4. Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta.
 
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., Odluke USRH 101/14., 60/15., 131/17.), Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statut Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, pročišćeni tekst, Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 13/12.) te Obrasci nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr (opći podaci – propisi).
 
Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka (od kojih je jedna (1) originalna), osim radova, i u elektroničkom obliku na CD-u ili na USB sticku u PDF formatu.
Za kandidate koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr. Za osobe koje ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukle prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.
 
Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Takav kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843."
 
Natječaj za točke 1., 2. i 3. je otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja, a za točku 4. osam (8) dana od dana objavljivanja.
 
Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj pod točkom____“.
 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.
Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegovog dovršetka, putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku www.foozos.hr.
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti objavit će odluke Fakultetskog vijeća o izboru kandidata na mrežnim stranicama www.foozos.hr najkasnije u roku od osam (8) dana od njihova donošenja te uz prethodnu suglasnost izabranih kandidata objaviti životopis.
 
Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati su uz prijavu na natječaj obvezni priložiti i popunjeni i potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja, objavljen uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.
 
Prilozi: