Visoko obrazovanje, znanost i inovacije od ključne su važnosti za poticanje kohezije društva, ekonomskog rasta i globalne konkurentnosti. S obzirom na želju europskih društava da postanu društva zasnovana na znanju, visoko obrazovanje je ključan dio društveno-ekonomskog razvoja i razvoja kulture. U isto vrijeme porast potražnje za vještinama i kompetencijama zahtijeva od visokog obrazovanja da na ove potrebe odgovori na nov način.

Širenje pristupa visokom obrazovanju prilika je visokim učilištima da iskoriste sve raznovrsnija iskustva onih koji ih upisuju. Taraznolikost i rastuća očekivanja od visokog obrazovanja zahtijevaju temeljitu promjenu u načinu na koje se ono izvodi: usmjeravanje poučavanja i učenja na studente, prihvaćanje fleksibilnih puteva učenja i priznavanje kompetencija stečenih izvan formalnih kurikuluma. Sama visoka učilišta postaju sve raznolikija po misijama, vrstama obrazovanja i suradnje, što uključuje i porast internacionalizacije, digitalno učenje i nove oblike izvođenja nastave.

Osiguravanje kvalitete ima ključnu ulogu podrške visokoobrazovnim sustavima i visokim učilištima u prilagođavanju ovim promjenama, osiguravajući pritom da kvalifikacije studenata i iskustvo studiranja ostanu prioriteti institucionalnih misija.

Izvor: Hrvatski prijevod nacrta revidiranog ESG-ja koji je BFUG usvojila 19. rujna 2014. godine

 

POLITIKA KVALITETE FAKULTETA ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti je nastavna i znanstveno-istraživačka institucija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u području obrazovanja nastavnog kadra. Dugogodišnja djelatnost Fakulteta u obrazovanju visokokvalitetnog stručnog kadra te izvođenje znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, bila je i ostala glavni pokretač razvoja hrvatskog društva u navedenom području djelovanja.

Temeljna načela uspostave sustava osiguravanja kvalitete očituje se u:

  • Misiji, viziji i strateškom planu Fakulteta te uspostavi načina rada i standarda koji će voditi prema unaprjeđenju kvalitete nastavnog i istraživačkog rada kao i unaprjeđenju djelatnosti koje pridonose razvoju gospodarstva i društva u skladu sa strateškim razvojnim ciljevima Fakulteta.
  • Razvoju i upravljanju sustavom osiguravanja kvalitete u skladu sa strateškim dokumentima Sveučilišta, pravnom regulativom u Republici Hrvatskoj, Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokoga obrazovanja te kriterijima za vanjska vrednovanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
  • Stvaranje poticajnog okružja za promicanje kulture kvalitete na Fakultetu te trajnim naporima za poboljšavanje i unaprjeđivanje u nastavi, znanstveno-istraživačkom radu te transferu znanja.
  • Uspostavi sustava praćenja indikatora unaprjeđenja kvalitete kako bi se koristili u procesu donošenja odluka i strateškog planiranja.
  • Uskoj suradnji s unutarnjim i vanjskim dionicima sustava osiguravanja kvalitete: studentima, djelatnicima Fakulteta, društvenom zajednicom na lokalnoj i nacionalnoj razini, nadležnim ministarstvom i nacionalnim agencijama.

Sustav osiguravanja kvalitete pripada uobičajenim funkcijama Fakulteta i dio je njegova svakodnevnog rada. Ova politika temeljni je okvir za određivanje strategije kvalitete Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i ciljeva kvalitete, a s njom su upoznati svi djelatnici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.

 

Politika kvalitete Fakulteta redovito se prati i unaprjeđuje sukladno potrebama.

 

Kontakt:

Ured za osiguravanje kvalitete

Vlatka Hećimović, voditeljica

tel. +385 (31) 321-714