Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja

Trajanje studija:

3 godinu – 6 semestra (180 ECTS bodova)

Akademski naziv:

Doktor/doktorica znanosti (dr.sc.inter)

Studij mogu upisati pristupnici koji su prethodno završili:

  • integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij,
  • diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
  • sveučilišne diplomske studije nastavničkih usmjerenja iz drugih područja znanosti,
  • diplomski studij na nastavničkom fakultetu prema ranijim programima koji je izjednačen s akademskim zvanjima stečenim prema novom studijskom programu

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Cilj je doktorskoga studija prikazati studentima širu, interdisciplinarnu perspektivu pri odabiru tema iz područja obrazovanja uključivanjem stručnjaka iz različitih područja znanosti u kritična pitanja kojima se bavi područje obrazovanja u modernom društvu. Time će doktorandi razviti razumijevanje kompleksnih pitanja koja utječu na značajnu promjenu obrazovnih politika i prakse. Program studentima omogućuje stjecanje kompetencija u području razumijevanja i primjene različitih modela edukacije kao i izrade novih edukativnih programa te programa intervencije i prevencije problema koji se pojavljuju u suvremenom društvu (edukativni programi rada s djecom s poteškoćama, edukativni programi iz područja kulturne baštine, edukativni programi iz područja obrazovnih politika, edukativni programi iz područja interkulturalizma, edukativni programi iz područja upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom...). Ujedno studenti stječu kompetencije za izradu doktorskoga rada kao i za primjenu rezultata znanstvenih istraživanja u različitim interdisciplinarnim područjima znanosti. Pored navedenoga, program uključuje i poticanje osobnog i profesionalnog razvoja studenata kroz individualne konzultacije i objavljeni rad s mentorom. Temeljne kompetencije koje će studenti steći odnose se na širok raspon znanja i spoznaja iz područja psihologije, pedagogije, filologije, informacijskih znanosti, održivog razvoja i bioetike, povijesti, kineziologije, umjetničkih područja te specifičnih vještina koje se mogu demonstrirati u različitim područjima Specifične se kompetencije odnose na pojedinačno programsko područje, a obuhvaćaju: edukaciju vezanu uz problematiku suvremenih perspektiva obrazovanja, kvalitetu rada odgojno-obrazovnih ustanova, održivi razvoj, specifičnosti humanističkih i baštinskih tema u okviru obrazovnih znanosti.  Pored navedenih specifičnih područja, važne su i generičke kompetencije na meta-razini, kao što su kritičko mišljenje i kritički pristup pri korištenju podataka dobivenih različitim metodama i iz različitih izvora, razvoj znanstvene spoznaje i pisanja znanstvenih radova, kao i preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje i razvoj svijesti o potrebi cjeloživotnoga učenja. Kompetencije, znanja i vještine koje studenti stječu na pojedinim kolegijima navedeni su u opisima kolegija u 4. poglavlju ovoga elaborata. Doktor obrazovnih znanosti bit će osposobljen za znanstveno-istraživački rad u području  obrazovanja specifičnih skupina, kao i za izradu i primjenu različitih edukativnih programa, uključujući i specifične programe prevencije poteškoća s kojima se svakodnevno susreću na različitim razinama (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, fakulteti, specijalne ustanove, itd.) u modernom društvu. Također će steći znanstveno-istraživačke kompetencije koje će mu na temelju novostečenih znanja omogućiti razvoj kritičnog mišljenja kao i sagledavanje problematike iz interdisciplinarne perspektive.