Predsjednica katedre:

doc. dr. sc. Vedrana Živković Zebec

Ime i prezime

dr. sc. Vedrana Živković Zebec

Zvanje

docentica

e-mail

vzivkovic@foozos.hr

Broj ureda

48

Istraživački interesi

Dječja književnost, dječji roman, dječja medijska kultura i poticanje čitanja

 

Vedrana Živković Zebec (Zagreb, 1982.) završila je studij Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2006. godine. Na istom je fakultetu doktorirala 2014. godine s temom Romani Ante Gardaša u kontekstu hrvatske dječje književnosti. Od prosinca 2008. radi kao asistentica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti (tada Učiteljskom fakultetu) u Osijeku. Docenturu je stekla 2019. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Nositeljica je kolegija Dječja književnost, Medijska kultura, Suvremeni mediji u nastavi književnosti (na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju) te Dječja književnost s medijskom kulturom (na preddiplomskom studiju Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja). 

Znanstveni je interes doc. dr. sc. Vedrane Živković Zebec umjeren proučavanju dječje književnosti i književnosti za mlade, s naglaskom na proučavanje romana i suvremenih tendencija u književnosti za djecu i mlade, dječje medijske kulture te poticanja čitanja.

Sudjeluje je na domaćim i inozemnim znanstvenim konferencijama i objavljuje znanstvene

radove u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima konferencija. 

Sudjelovala je u organizaciji više međunarodnih znanstvenih skupova te je u četiri mandata bila tajnicom skupa Zlatni danci koji je bio posvećen istraživanju dječje književnosti.

Od 2017. do 2020. bila je suradnica na međunarodnom GIP projektu pod nazivom Spuren deutscher Sprache, Literatur und Kultur in Kroatien – von den Anfängen bis in die Gegenwart [Tragovi njemačkoga jezika, književnosti i kulture na tlu Hrvatske – od početaka do današnjice].

U suradnji s Gradskom i sveučilišnom knjižnicom u Osijeku od 2013. godine redovito surađuje u organizaciji i provedbi aktivnosti u sklopu kampanje Čitaj mi!, kojoj je cilj poticanje čitanja od najranije dobi.

Članica je Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Vedrana Živković Zebec

Članovi Katedre:

izv. prof. dr. sc. Valentina Majdenić

Ime i prezime

dr. sc. Valentina Majdenić

Zvanje

Izvanredna profesorica

Voditeljica Odsjeka za kroatistiku

E-mail

vmajdenic@foozos.hr

Broj ureda

64

Istraživački interesi

metodika književnosti

metodika medijske kulture

regionalna i zavičajna književnost

 

Akademske godine 2005./2006. upisala poslijediplomski sveučilišni studij Književnost i kulturni identitet. Doktorski rad pod naslovom Recepcija slavonske književnosti u osnovnoškolskim udžbenicima (od 1. do 8. razreda) od 1970. do 2008. godine obranila 27. siječnja 2012. godine pred povjerenstvom: prof. dr. sc. Ana Pintarić (članica povjerenstva, predsjednica povjerenstva), doc. dr. sc. Dubravka Smajić (članica povjerenstva) i izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija (članica povjerenstva, mentorica).16. ožujka 2012. godine izabrana u suradničko zvanje više asistentice i na radno mjesto više asistentice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja teorija i povijest književnosti, znanstvena grana kroatistika.19. prosinca 2013. godine stekla zvanje docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja teorija i povijest književnosti, znanstvena grana kroatistika. Znanstveno je zanimanje usmjereno prema metodici književnosti i metodici medijske kulture te zavičajne i regionalne književnosti. Suautorica je udžbenika hrvatskoga jezika za mlađu školsku dob od 2 do 4. razreda.Članica je projekta Članica Erasmus K2 projekta Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and apportunities. Kratica projekta: P-EE Projekt traje od 1.10. 2016. do 31. 3. 2018. (18 mjeseci). Nositelj projekta za Hrvatsku: Pučko otvoreno učilište Koprivnica. Partner na projektu za Hrvatsku: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Kod projekta: 7E470F9E5337D292

Podatci o projektu dostupni su na:

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Valentina Majdenić

 

 

Name and surname

Valentina Majdenić, Ph.D.

Title

Associate Professor

E-mail

vmajdenic@foozos.hr

Office Nr.

47

Research Interests

Teaching Literature in Primary Schools

Teaching Media Literacy

Regional Literature

 

She has been enrolled 2005/2006 in postgraduate university study in Literature and Cultural Identity.Her PhD-Thesis entitled Reception of Slavonic Regional Literature In Elementary School Textbooks (1st to 8th grade) From 1970 to 2008 was defended on 27th January 2012 in front of the commission: Prof.Dr. Ana Pintarić (Chairman of the Committee), Dr. DubravkaSmajić, Assistant Professor (Member of the Committee) and Dr. Irena Vodopija, Associate Professor (Member of the Commitee, Mentor). On March 16, 2012, she was elected to the position of Adjunct in the scientific field of humanities, theory and history of literature, branch of Croatian Studies. On December 19, 2013, she was elected into the position of the Assistant Professor, scientific field of humanities, theory and history of literature, branch Croatian Studies.Her scientific interestshave been directed towards the methodology of literature and the methodology of media culture, local and regional literature.She is a co-author of Croatian language textbooks for primary school, from 2nd to 4th grade.She has been the member of the Erasmus K2 Membership Project Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities.

Project Abbreviation: P-EE, from October 1, 2016 to March 31, 2018 (18 months). Project proposed by: Koprivnica Open University, Partner:Faculty of Educational Sciences in Osijek. Project code: 7E470F9E5337D292

Project data is available at:

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm

List of publications (CROSBI link)

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=290546

Mirta Bijuković Maršić, viša predavačica