Predsjednica katedre:

izv. prof. dr. sc. Dubravka Smajić

Ime i prezime

dr. sc. Dubravka Smajić

Zvanje

Izvanredna profesorica

Predsjednica Katedre za hrvatski jezik

E-mail

dsmajic@foozos.hr

Broj ureda

48

Istraživački interesi

Suvremeni hrvatski jezik

Norma

Sintaksa

Povijest hrvatskoga jezika 19. i 20. stoljeća

Dijalektologija

Obrazovanje

 

CUO „Braća Ribar“ Osijek

Pedagoški fakultet u Osijeku

Filozofski fakultet u Zagrebu (magisterij)

Pedagoški  fakultet u Osijeku (doktorat)

Radno iskustvo

Osnovna škola Franje Krežme Osijek (1985. – 1997.)

Pedagoški fakultet (1997. – 1998.)

Visoka učiteljska škola u Osijeku (1998. -  2006.)

Učiteljski fakultet u Osijeku (2006. – 2014.)

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (2014.  -)

Znanstveno-istraživački  i stručni rad

- magistarski rad iz filologije: Uskličnost i način njezina izražavanja u hrvatskom književnom jeziku (mentorstvo: prof. dr. sc. Josip Silić)

- disertacija: Gramatike Mirka Divkovića (mentorstvo: prof. dr. sc. Sanda Ham)

- suradnica na znanstvenim projektima Dijete i učenje jezika i Hrvatski jezik kao sastavnica nacionalnoga identiteta dvojezičnih manjinskih zajednica (u okviru znanstvenoga programa  Hrvatska filologija i prostori ruba) - glavna istraživačica izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija

- izradila programe obveznih i izbornih kolegija iz hrvatskoga jezika prilikom ustrojavanja Učiteljskoga studija i studija Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja prema Bolonjskoj deklaraciji te za cjeloživotno obrazovanje

- održavala predavanja za učitelje razredne nastave i nastavnike hrvatskoga jezika u Hrvatskoj i Mađarskoj, organizirala tečajeve iz hrvatskoga jezika za studente osječkoga sveučilišta te imala izlaganja u povodu Dana hrvatskoga jezika

- ustrojila sa suradnicama u Osijeku središte Europskoga konzorcija za certifikat o postignućima u suvremenim jezicima (ECL) za Republiku Hrvatsku, koje sastavlja autorizirane testove iz hrvatskoga jezika za provjeru poznavanja toga jezika u državama Europske Unije i ocjenjuje ih te provodi ispite ECL iz hrvatskoga kao inoga jezika

- jedna je od pokretačica međunarodnoga znanstvenoga skupa Dijete i jezik danas i članica njegova Organizacijskoga odbora (od 2001. godine do danas), članica je uredništva pet zbornika te glavna urednica dvaju zbornika toga skupa.

- u Odjelu za hrvatski jezik osječkoga Ogranka Matice hrvatske više godina redovito sudjelovala u informativnoj akciji Jezični telefon.

- izlagala na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i susjednom inozemstvu.

- predsjednica Katedre za hrvatski jezik na Odsjeku za kroatistiku

- voditeljica je Odjela za kulturu hrvatskoga jezika Hrvatskoga filološkog društva

Članstva

Članica je:

Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU

Hrvatskoga filološkoga društva

Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

Hrvatskoga čitateljskoga društva

Matice hrvatske.

Urednički rad

Članica je Uredničkoga vijeća časopisa Jezik. Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika (od 2019.)

Urednica je:

- Monografije Dragana Mucića: Prvih četrdeset godina,

Hrvatsko narodno kazalište 1907.-1941.(2010.)

- Zbornika Dijete i jezik danas: Dijete i tekst (2011.)

- Zbornika Dijete i jezik danas: Dijete i mediji (2015.)

- Zbornika posvećenoga Ireni Vodopiji, U jezik uronjeni (2018.).

-  dvaju vjerskih informativnih glasila

Popis publikacija

CROSBI Dubravka Smajić

Članovi Katedre:

prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, dekanica

Ime i prezime

dr. sc. Emina Berbić Kolar

Zvanje

Redovita profesorica

Dekanica

e-mail

eberbic@foozos.hr, ebkolar@gmail.com

Broj ureda

Ured dekana i ured 29

Istraživački interesi

hrvatski jezik, dijalektologija, komunikologija, sociolingvistika, medijska pismenost

 

Emina Berbić Kolar rođena je 24. listopada 1976. u Slavonskom Brodu, gdje je završila je osnovnu i srednju školu (Prirodoslovno-matematičku gimnaziju).

Godine 2000. završila je studij Hrvatskog jezika i književnosti na tadašnjem Pedagoškom fakultetu (danas Filozofski fakultet) Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Akademske godine 2000./2001. na istom je Fakultetu upisala poslijediplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti u kontekstu srednjoeuropskih jezika i književnosti, smjer Jezikoslovlje. Magistrirala je 2006. godine s temom Posavski govori u 20. st. Naglasak na govore sela uz grad Slavonski Brod. U siječnju 2007. upisala je izvandoktorski studij te je doktorirala 8. rujna 2009. s temom Govori slavonskoga dijalekta brodskoga kraja.

Usavršavala se u zemlji i inozemstvu (Japan, Turska, Poljska, Velika Britanija, Finska, Njemačka, Austrija, Norveška, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Španjolska i Francuska).

Emina Berbić Kolar bila je vanjska suradnica Učiteljskog fakulteta u Osijeku na dislociranom studiju u Slavonskom Brodu od 2006. do 2008. 2008. godine zaposlena je na Učiteljskom fakultetu u Osijeku kao asistentica, a 2009. godine izabrana je u zvanje više asistentice. 2011. birana je znanstveno-nastavno zvanje docentice, 2016. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice, a 2021. u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.

U listopadu 2010. godine postala je prva profesorica hrvatskog jezika na studijskom programu Hrvatskoga jezika na  studiju Balkanskih jezika Sveučilišta u Trakiji (Trakya Universitesi). Osnovala je Katedru Hrvatskog jezika na Fakultetu balkanskih jezika u Edirnu u Turskoj te tamo radila dvije akademske godine 2010./2011. i 2011./2012.

18.travnja 2011. godine imenovana je prodekanicom za stručne i razvojne poslove Učiteljskog fakulteta u Osijeku i voditeljicom dislociranoga studija u Slavonskom Brodu. 11. srpnja 2014. imenovana je prodekanicom za razvojne i stručne poslove Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (2. mandat), a 1. listopada 2018. prodekanicom za nastavu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.

18.listopada 2022. izabrana je za dekanicu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti na mandatno razdoblje od četiri godine.

Bila je voditeljicom sveučilišnoga doktorskoga studija Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja u razdoblju od 1. listopada 2020. do 15. listopada 2022.

Na matičnom fakultetu Emina Berbić Kolar predaje nekoliko kolegija, i to: Hrvatska narječja, Hrvatski jezik, Jezičnu kulturu, Slavonski dijalekt, Zavičajni idiom, Usmenu i pisanu komunikaciju, Leksikologiju i tvorbu riječi, Hrvatski jezik i komunikaciju, Javni govor, Jezičnu kulturnu baštinu, Funkcionalne stilove hrvatskoga književnog jezika, a na doktorskom studiju Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja predaje dva kolegija Humanističke baštinske teme u odgoju i obrazovanju te Jezik i identitet u odgoju i obrazovanju.

Članica je Stručne radne skupine za predmet Hrvatski jezik u sklopu Cjelovite kurikularne reforme.

Napisala je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova te je suautorica pet knjiga: Kultura pamćenja Slavonskog Kobaša u povijesno-jezičnom kontekstu, Sičanske riči, Leksikon slavonske narodne medicine, Disleksija i disgrafija: određenja, pristupi i smjernice, Od ideje do promjene: Vodič za pokretanje programa društveno korisnog učenja.

Članica je uredništva u šest međunarodnih časopisa: Evkonyv (Srbija), Oral History (Turska), Društvene i humanističke nauke (Bosna i Hercegovina), Danubis Noster (Mađarska), Educational Role of Language Journal (Poljska) Insan Bilimleri Dergisi (Turska) te u dva domaća časopisa: Život i škola te Panoniana.

Emina Berbić Kolar istraživačica je na nekoliko europskih i domaćih akademskih i stručnih projekata: Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO-a, Edu Policy Lab (društveno korisno učenje), Osnaživanje učitelja i odgojitelja hrvatske nacionalnosti u Republici Mađarskoj poučavanju struke na hrvatskome standardnom jeziku, Grad za mlade (Strategija poboljšanja života mladih ljudi u Slavonskom Brodu), Izgradnja zajednice prijatelja djece, IPA Navigator, identificiranje djece s poremećajima, Razvoj kvalitete strateških obrazovnih kompetencija u visokom obrazovanju, prilagodba promijenjenim gospodarskim i okolišnim uvjetima i poboljšanje pristupačnosti elemenata osposobljavanja za implementaciju, N-arts, obrazovanje odraslih te nekoliko sveučilišnih internih projekata: Slavonski dijalekt, Staroperkovački divani, projekata Ministarstva kulture i medija kao i projekata Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske: Nematerijalna jezična kulturna baština, Promicanje znanstvenih istraživanja jezične baštine hrvatskoga naroda. kao i niz projekata popularizacije znanosti.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Emina Berbić Kolar

SCHOLAR Emina Berbić Kolar

 

 

izv. prof. dr. sc. Jadranka Mlikota
Krešimir Čosić, asistent

Obavijesti:


U spomen – akademik STJEPAN BABIĆPrije nekoliko dana u 96. godini napustio nas je akademik Stjepan Babić, jezikoslovac poznat i u našoj najširoj javnosti. Katedra za hrvatski jezik Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti odaje počast uvaženom profesoru Stjepanu Babiću objavom kratkog nekrologa koji je pripremila prof. dr. sc. Sanda Ham s osječkoga Filozofskoga fakulteta. 
 
Ime profesora Stjepana Babića ostaje nezaobilazno ne samo u usko znanstvenim krugovima nego traje i u pamćenju studenata i učenika, što je rijetko koji naš suvremeni jezikoslovac uspio doživjeti.

U spomen – akademik Stjepan Babić (nekrolog)


Akademik Stjepan Babić i akademik Radoslav Katičić na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2008.