Voditeljica Odsjeka:

prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović

Ime i prezime

dr. sc. Zdenka Kolar-Begović

Zvanje

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Voditeljica Odsjeka za prirodne znanosti

e-mail

zkolar@foozos.hr

Broj ureda

40

Istraživački interesi

Neasocijativne algebarske strukture, geometrija

 

Zdenka Kolar-Begović diplomirala je matematiku i fiziku 1993. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Magistrirala je 1999. godine iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, obranila je 2003. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplomiranja ostaje raditi kao asistent na Katedri za matematiku Pedagoškog fakultetu u Osijeku. Na Odjelu za matematiku u Osijeku i Učiteljskom fakultetu, danas Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, radi od 1999. godine. Bila je potpredsjednica Znanstvenog odbora i Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog kolokvija Mathematics and Children, 2007., 2009., 2011. i 2013. te predsjednica tih odbora 2015., 2017. i 2019. godine. Jedna je od urednica četiri znanstvene monografije Mathematics Teaching for the Future (2013), Higher Goals in Mathematics Education (2015), Mathematics Education as a Science and a Profession (2017) i Towards New Perspectives on Mathematics Education (2019). Od 2012. godine je glavna urednica Osječkog matematičkog lista. Bila je prodekanica za poslovne odnose i međunarodnu suradnju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 2014. do 2018. godine. Voditeljica je Odsjeka za prirodne znanosti od 2006. godine do 2014. godine te od 2018. godine. Član je Geometrijskog seminara na PMF-Matematičkom odjelu u Zagrebu, Hrvatskog društva za geometriju i grafiku, Hrvatskog matematičkog društva i Osječkog matematičkog društva. Recenzent je za Mathematical Reviews. Objavila je 44 znanstvena rada u časopisima s međunarodnom recenzijom te izlagala na 25 međunarodnih znanstvenih skupova. Vodi predavanja iz kolegija Metodika matematike I, Metodika matematike II i Matematika i nadareni učenici.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Zdenka Kolar-Begović

 

 

Članovi Odsjeka:

prof. dr. sc. Irella Bogut

Ime i prezime

dr. sc. Irella Bogut

Zvanje

Redovita profesorica

Predsjednica Katedre za prirodoslovlje

e-mail

ibogut@foozos.hr

Broj ureda

29

Istraživački interesi

limnologija, meiofauna, nematofauna,ekološki odgoj, ekologija i održivi razvoj

 

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu 1996. dvopredmetni studij Biologija i kemija te stekla stručni naziv profesor biologije i kemije. Magistrirala je 2000. i doktorirala 2005. u grani ekologija, polje biologija, područje prirodnih znanosti na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. do 2008. radila je na Zavodu za biologiju Pedagoškog fakulteta (kasnije Odjelu za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku) u svojstvu znanstvenog novaka, asistenta i višeg asistenta na projektu „Zaštita voda rezervata Kopački rit“ i u nastavi iz prirodoslovne skupine predmeta (praktikumi i seminari iz Beskralježnjaka, Biologije mora, Protozoa, Teorije organske evolucije, Terenske nastave II, Embriologije i evolucije organskih sustava). Od 2008. do danas zaposlenica je na Učiteljskom fakultetu (sada Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti). Od 2008. do 2010. bila je predsjednica Katedre za matematiku i prirodoslovlje, od svibnja do listopada 2010. v.d. prodekanice za nastavu, a od listopada 2010. do listopada 2018. prodekanica za znanost. Od listopada 2018. predsjednica je Katedre za prirodoslovlje na Odsjeku za prirodne znaosti FOOZOS-a. Predaje kolegije Prirodoslovlje I, Prirodoslovlje II, Ekologija, Terenska nastava, Ekološki odgoj u dječjem vrtiću, Ekologija za održivi razvoj, Poznavanje biljaka i životinja. Autorica je i suautorica udžbenika, radnih bilježnica, metodičkih priručnika, knjige, poglavlja u knjizi, više od 50 znanstvenih radova i brojnih stručnih radova iz biologije i pedagogije. Suradnica je na brojnim međunarodnim i domaćim projektima („Peacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities“, „Restoring ecological diversity of forests with airborne imaging technologies“, Europska noć istraživača (TPTF_ERN)  paket/tema: Strossmayer days, „LUMEN“ i dr.).

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Irella Bogut

 

 

prof. dr. sc. Ružica Kolar-Šuper
izv. prof. dr. sc. Ivana Đurđević Babić
izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Galzina, Prodekan za poslovne odnose i međunarodnu suradnju
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Užarević
doc. dr. sc. Ana Mirković Moguš
dr. sc. Karolina Dobi Barišić, poslijedoktorandica
dr. sc. Ana Katalenić, poslijedoktorandica
dr. sc. Damir Tomić, poslijedoktorand
mr. sc. Željko Popović, profesor visoke škole, trajno zvanje
Željko Gregorović, viši predavač
Diana Moslavac Bičvić, predavačica
Irena Kišmartin, viša stručna suradnica

O Odsjeku:

 

Odsjek za prirodne znanosti objedinjuje nastavnike Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti čiji znanstveni interes je u području matematike, informacijskih znanosti, prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i interdisciplinarnih znanosti. Područje poučavanja nastavnika odsjeka uključuje matematičke, informatičke i prirodoslovne predmete na studijskim programima i programima cjeloživotnog obrazovanja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Članovi odsjeka sudjeluju u osuvremenjivanju postojećih i osmišljavanju novih kolegija iz navedenih područja. Nastavnici odsjeka su autori brojnih znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom te  sudionici niza znanstvenih i stručnih konferencija, a uključeni su u rad niza domaćih i europskih projekata. Potrebno je istaknuti brojne aktivnosti članova Odsjeka u području popularizacije znanosti u okviru Festivala znanosti, Tjedna mozga, Geometrijske škole Stanko Bilinski i Europske noći istraživača. Nastavnici Odsjeka su članovi znanstvenih, programskih i organizacijskih odbora niza znanstvenih i stručnih konferencija te članovi uredničkih odbora i recenzenti znanstvenih i stručnih časopisa.

Odsjek okuplja 14 članova koji djeluju u sklopu tri katedre, Katedre za prirodoslovlje, Katedre za matematiku i Katedre za informaciju, komunikaciju i tehniku.

Odsjek za prirodne znanosti je u sklopu fakulteta pokrenuo 2007. godine međunarodni znanstveni kolokvij Mathematics and Children koji se od tada održava svake druge godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i Odjela za matematiku u Osijeku. Skup svake nove godine održavanja okuplja sve više istaknutih profesora iz zemlje i inozemstva čije područje znanstvenog interesa uključuje istraživanja iz područja  nastave matematike. Tijekom godina održavanja predavači na skupu su bili istaknuti profesori iz zemlje i inozemstva koji su prezentirali rezultate istraživanja provedenih u njihovim zemljama dajući značajne doprinose povećanju kvalitete poučavanja matematike na svim razinama obrazovanja. Posebna pažnja predavača skupa usmjerena je na poučavatelje matematike te na integraciju tehnologije u različite aspekte matematičkog obrazovanja radi što efikasnijeg postizanja ciljeva učenja matematike te konstruktivnog matematičkog poučavanja.

Članovi odsjeka sudjeluju od 2016. godine u organizaciji simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit - Jučer, danas, sutra u čiji rad su uključeni znanstvenici i stručnjaci iz zemlje i inozemstva. Svake godine je sve veći  interes znanstvene i stručne zajednice, javnih ustanova koje djeluju u područjima zaštite prirode, okoliša i zdravstvu, stručnih udruga i šire javnosti, za sudjelovanjem i predstavljanjem postignuća provedenih istraživanja i projektnih aktivnosti. Autori i koautori usmenih i posterskih priopćenja predstavnici su  raznih obrazovnih, znanstvenih, javnih i zdravstvenih ustanova, instituta, javnih poduzeća, tvrtki, stručnih i znanstvenih udruga iz Hrvatske i inozemstva.
Mathematics and Children 2019
U organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku 24. i 25. svibnja 2019. na Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti je održan međunarodni znanstveni skup 7th International Scientific Colloquium Mathematics and Children, founded by Margita Pavleković.

Sudionici su skupa znanstvenici čije područje znanstvenoga interesa uključuje istraživanja u području nastave matematike i primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT-a) u nastavi. Razvoj tehnologije mijenja tradicionalne poglede na kurikul, podučavanje, nastavu i učenje, a u takvoj situaciji javljaju se različita pitanja o njihovim najprikladnijim oblicima. Na skupu su izneseni i predstavljeni rezultati istraživanja i prijedlozi za poboljšanje nastave i učenja matematike u šest europskih zemalja: Njemačkoj, Sloveniji, Mađarskoj, Rumunjskoj, Bosni i Hercegovini te Hrvatskoj. U više od 30 izlaganja autori su dali uvid u načine izvođenja nastave matematike na svim razinama obrazovanja te smjernice za uvođenje inovativnih načina podučavanja u vremenu koje karakteriziraju brze tehnološke promjene i gospodarski razvoj. Zanimljiva predavanja održale su plenarne predavačice prof. dr. sc. Tatjana Hodnik s Pedagoškoga fakulteta Sveučilišta u Ljubljani i prof. dr. sc. Sanja Rukavina s Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Radovi koji su u recenzentskom postupku pozitivno ocijenjeni objavljeni su u monografiji „Towards New Perspectives on Mathematics Education“ čije su glavne urednice prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović, izv. prof. dr. sc. Ružica Kolar-Šuper i doc. dr. sc. Ljerka Jukić Matić. Sudionici skupa imali su prigodu razmijeniti iskustva i više se družiti tijekom posjeta Vinkovcima. Organizaciju skupa poduprli su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Osječko-baranjska županija, Turistička zajednica grada Vinkovaca i Žito grupa.

SIMPOZIJ S MEĐUNARODNIM SUJDELOVANJEM

„KOPAČKI RIT JUČER, DANAS, SUTRA“

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti ravnopravni je organizator Simpozija s međunarodnim sudjelovanjem „Kopački rit jučer, danas, sutra“ od 2015. godine, kada se u organizaciju ovoga skupa uključuje kao druga sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uz tadašnji Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Prvi znanstveno – stručni skup „Kopački rit jučer, danas, sutra“ održan je u Tikvešu, 27. rujna 2012. godine. Cilj organizacije skupa bio je okupiti istraživače iz različitih znanstvenih disciplina koji će prikazati ostvarena postignuća ili najaviti planirane istraživačke aktivnosti te uključiti i druge dionike i korisnike prostora u širem okruženju Parka prirode „Kopački rit“. Bila je to vrlo važna godina za Park prirode „Kopački rit“ obzirom da je UNESCO 11. srpnja 2012. proglasio prekogranični Rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav između Republike Hrvatske i Republike Mađarske te ga tako priključio Svjetskoj mreži rezervata biosfere. Park prirode „Kopački rit“ ima ključnu ulogu u rezervatu biosfere zbog iznimnih prirodnih vrijednosti i zbog iskustva u upravljanju ovim zaštićenim područjem. Glavni organizatori ovog simpozija su Javna ustanova Park prirode „Kopački rit“, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije. Međunarodnu potporu organizaciji simpozija dali su mreža zaštićenih područja na rijeci Dunav (DANUBEPARKS) i međunarodna znanstvena udruga Balkan Environmental Association (B.EN.A.). Do sada je održano ukupno 8 simpozija s preko 240 izlaganja, a osim teme bioraznolikosti, ekologije i okoliša, promiče se i multidisciplinarni pristup u obradi tema iz područja poljoprivrede, obrazovanja, povijesti, jezikoslovlja, turizma i održivog razvoja. Sažeci priopćenja svakog Simpozija tiskaju se u Zborniku sažetaka Simpozija o čijem izdavanju (lekture dvojezičnih sažetaka (hrvatski i engleski jezik), prijelom i tisak zbornika) brine Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Na poveznici https://pp-kopacki-rit.hr/simpozij-kopacki-rit-jucer-danas-sutra-2/ dostupne su osnovne informacije o ovome simpoziju i moguće je preuzeti u pdf obliku sve do sada objavljene zbornike. Održivost simpozija potvrđuje postojanje stalnog interesa znanstvene i stručne zajednice, javnih ustanova koje djeluju u zaštiti prirode, okoliša i zdravstva, stručnih udruga i saveza, kao i šire javnosti za sudjelovanjem i predstavljanjem postignuća provedenih istraživanja i projektnih aktivnosti. Sudjelovanje stranih predavača (Mađarska, Austrija, Češka, Srbija, Norveška, Njemačka, Indija) doprinijelo je podizanju Simpozija i Parka prirode Kopački rit na višu razinu te se njegov značaj proširio i izvan granica Republike Hrvatske. 6. Simpozij održan je povodom 50. obljetnice proglašenja Kopačkoga rita zaštićenim područjem, 20. obljetnice osnutka Javne ustanove Park prirode Kopački rit te 10. obljetnice osnutka Mreže zaštićenih područja na rijeci Dunav – DANUBEPARKS. U pripremi je održavanje 9. Simpozija koji će premijerno biti prikazan online 25. rujna, 2020. godine, u 9:00 sati. Zbog novonastale situacije s pandemijom COVID-19, Simpozij neće biti održan na tradicionalan način, već će biti prikazan online. Temeljem toga, sva usmena priopćenja bit će snimljena individualno u prikladnom studijskom prostoru ili na otvorenome koji će biti pripremljen sukladno svim higijenskim standardima u svrhu sprječavanja širenja zaraze COVID-19. Usmena priopćenja bit će pripremljena te premijerno emitirana online u ranije spomenuto vrijeme. Posterska priopćenja bit će objavljena u *.pdf formatu online na istom mjestu gdje i usmena. Do sada su organizatori zaprimili preko 60 sažetaka za objavu u ovogodišnjem Zborniku.