Predsjednica katedre:

doc. dr. sc. Rahaela Varga

Ime i prezime

dr. sc. Rahaela Varga

Zvanje

Docentica

Predsjednica Katedre za pedagogiju

e-mail

rvarga@foozos.hr

Broj ureda

63

Istraživački interesi

odgoj i obrazovanje, kompetencije učitelja, učenika i ravnatelja, cjeloživotno učenje, nastava

 

Doktorirala pedagogiju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena kao docentica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi nastavu pedagoških i didaktičkih kolegija na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju, Sveučilišnom preddiplomskom studiju Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (FOOZ), Sveučilišnom diplomskom studiju Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (FOOZ), Diplomskom sveučilišnom studiju Kemija (Odjel za kemiju), Diplomskom sveučilišnom studiju Matematika i informatika (Odjel za matematiku), Diplomskom sveučilišnom studiju Fizika i informatika (Odjel za fiziku) te na Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičkoj izobrazbi (FOOZ).

Suradnica je na projektima: Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora (2019 – 2021);  Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija (2015 – 2016); Potreba promjene položaja učenika u nastavi i izvan nje (2009 – 2014).

Recenzentica je časopisa Život i škola, Revija za socijalnu politiku, Međunarodni časopis za inovacije u poučavanju i učenju (International Journal of Innovation in Teaching and Learning), Međunarodni časopis za obrazovanje na daljinu i e-učenje (International Journal of Distance Education and E-Learning).

Redovito sudjeluje na znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu, suautorica je dvaju sveučilišnih udžbenika i preko dvadeset znanstvenih i stručnih članaka. Na studijskim putovanjima posjetila je škole u Ujedinjenom Kraljevstvu i Finskoj. Sudjelovala je u međunarodnoj UNESCO ljetnoj školi u Poljskoj na temu Ponovna prilagodba i integracija - problemi djece izbjeglica (Program CEEPUS). Od stranih jezika govori engleski i njemački.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Rahaela Varga

Članovi Katedre:

prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević

Ime i prezime

dr. sc. Vesnica Mlinarević

Zvanje

Redovita profesorica

e-mail

vmlinarevic@foozos.hr

Broj ureda

38

Istraživački interesi

kultura škole, kurikulum, slobodno vrijeme djece i mladih, poremećaji u ponašanju učenika, rani i predškolski odgoj i obrazovanje

 

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku na studiju predškolskog odgoja i studiju pedagogije te stekla dva zvanja, odgojitelja i profesora pedagogije. Magistrirala je 2004. a doktorirala 2006. u području društvenih znanosti, polje pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Slobodno vrijeme kao prediktor poremećaja u ponašanju učenika. Radila je u Centru za predškolski odgoj Osijek, Agenciji za odgoj i obrazovanje kao savjetnica, kao vanjska suradnica na Pedagoškom fakultetu, a 2001. stalno se zapošljava kao predavač na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, tadašnjoj Visokoj učiteljskoj školi.

Od 2006. je docentica, 2012. je izabrana u zvanje izvanredne profesorice, a 2017. u zvanje redovite profesorice. Predaje kolegije Pedagogija, Obiteljski odgoj i suradnja s roditeljima, Vođenje odgojno-obrazovne ustanove, Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu, Nastavna komunikacija i Integrirani predškolski kurikulum I. Od 2013. predaje na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a od 2016. na Poslijediplomskom doktorskom studiju Kvaliteta u odgoju i obrazovanju na Sveučilištu u Zadru.

Bila je predsjednica povjerenstva za osiguranje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja te stekla certifikat za osiguranje kvalitete u visokoškolskim ustanovama ISO standard 9001. Predsjednica je povjerenstva za polaganje stručnih ispita odgojitelja i pedagoga u predškolskim ustanovama za područje pet slavonskih Županija od 2008.

Bila je sudionica Projekta “Program psihosocijalne pomoći prognanoj djeci u Republici Hrvatskoj, 1998. godine i radila kao savjetnica na mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske u Vukovaru i Baranji.

Bila je suradnica na trima znanstvenim projektima Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske,  vodila je međunarodni IPA projekt RO-ufos-luna-MI, Improvement of Position of Roma Children in Education in Baranja Region i bila suradnica  na projektu K2 Erasmus + ''Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities'.

BilajevoditeljicanadislociranompreddiplomskomstudijupredškolskogodgojauVukovaruod  2003. do 2006., voditeljica Odsjeka za društvene znanosti akademske 2006./2007, prodekanica za stručno-razvojne poslove od 2009. do 2010. i prodekanica za nastavu od 2010. do 2018.

Autorica i suautorica  je 2 znanstvene monografije, 4 poglavlja u knjizi, suurednica 4 zbornika radova sa znanstvenih konferencija, 80 - tak znanstvenih i stručnih radova iz pedagogije te je bila članica ili predsjednica 14 znanstvenih skupova.

Članica je Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Predsjednica upravnog odbora Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku te članica Matice hrvatske i međunarodne udruge Association fot Teacher Education in Europe.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Vesnica Mlinarević

 

 

doc. dr. sc. Maja Brust Nemet
doc. dr. sc. Snježana Dubovicki, prodekanica za razvojno-stručni rad
doc. dr. sc. Ksenija Romstein
dr. sc. Antonija Huljev, poslijedoktorandica
dr. sc. Dražen Rastovski, viši predavač
Ružica Tokić Zec, asistentica
Jurica Lovrinčević, predavač

Općenito o katedri:Katedra za pedagogiju djeluje u okviru Odsjeka za pedagogiju, povijest i filozofiju s ciljem unaprjeđenja kvalitete odgoja i obrazovanja na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. Stoga su aktivnosti članova Katedre usmjerene na cjeloživotno učenje pedagoških profesionalaca - posebice učitelja, nastavnika i odgojitelja  te ostalih zaposlenika u sustavu obrazovanja i znanosti. U tu svrhu ostvaruju suradnju s mnogim ustanovama u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

U okviru Katedre osmišljen je program cjeloživotnog obrazovanja stručnjaka nenastavničkih profila u osnovnom i srednjem obrazovanju (Pedagoško-psihološka i didaktičko metodička izobrazba, Modul A – link www.foozos.hr/PPDMI te visokoškolskih nastavnika (Pedagoško-psihološka i didaktičko metodička izobrazba,Modul B– link www.foozos.hr/PPDMI), a koji se kontinuirano izvodi.

Od 2018. djeluje Centar za karijerni razvoj studenata Fakulteta za odgoj i obrazovanje(https://www.foozos.hr/ustrojbene-jedinice-fakulteta/centri/centar-za-karijerni-razvoj-studenata)

Članovi se redovito usavršavaju aktivno sudjelujući na prestižnim domaćim i inozemnim konferencijama (Kina, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Mađarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Italija, Srbija), studijskim putovanjima (Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo) i ljetnim školama (Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljska).

Sudjelovanja na recentnim projektima:

2020.- u tijeku: projekt Hrvatske zaklade za znanost: „Modeli  odgovora  na  odgojno-obrazovne  potrebe  djece  izložene  riziku  socijalne isključenosti  u  ustanovama  ranog  i  predškolskog odgoja odgoja  i  obrazovanja  (MORENEC)“  IP-2019-04-2011; nositelj Učiteljski fakultet u Zagrebu, FOOZOS je partner na projektu.

2020. – 2021. projekt Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi, naručitelj Ured UNICEF-a za Hrvatsku, nositelj Učiteljski fakultet u Zagrebu, FOOZOS je partner na projektu.

2019. - 2021. projekt Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora (UP.03.1.1.03.0056) sufinancira Europski socijalni fond, a provodi Sveučilište u Zadru u partnerstvu s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku, Filozofskim fakultetima u Osijeku, Splitu Rijeci i Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkim fakultetom u Zagrebu te MORH-om.

2018. – 2021. – projekt Internacionalni studijski program Konstrukcije otporne na izvanredna djelovanja – Resilient Structures – InterStruct, nositelj projekta Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, a FOOZOS je partner na projektu. Projekt je financiran sredstvima Europske komisije (UP.03.1.1.02.0028).

2018. - 2020. projekt Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj (Studijski centar socijalnoga rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s UNICEF uredom za Hrvatsku).

2018. -2019. projekt DOBRO: Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji, FOOZOS je partner, financijer je Europska komisija (UP.04.2.1.02.0078).

2017. - 2018. znanstveno istraživački projekt I tata je važan Dječje osječke kreativne kućice DOKKICA na kojoj je FOOZOS partner, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (519-05-2-3-1/3-18-3).

2016. - 2018. projekt Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place, nositelj Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, FOOZOS partner na projektu, financijer je Europska komisija (2015-HR-IA-0013).

2016. - 2018. projekt 116 000 Hotline for Missing Children Croatia nositelj Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, FOOZOS partner na projektu, financijer je Europska komisija (JUST/2015/RDAP/AG/0116/8830).

2015. - 2016. projekt Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija (HR.3.1.15-0040) sufinancira Europski socijalni fond, a provodi Sveučilište u Zadru u partnerstvu s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2015. - 2016. sveučilišni znanstveno-istraživački projekt „Promjena paradigme poučavanja u ranom djetinjstvu: konstruktivizam i razvojni pristup vs. biheviorističke strategije“ INGI-2015-29; nositelj FOOZOS.

2013.– 2015. znanstveno-istraživački projekt Unaprjeđenje položaja djece Roma u odgoju i obrazovanju u Baranji, FOOZOS je nositelj projekta, a financiran je iz sredstava Europske komisije (IPA4.1.2.2.02.01.c31).

2009.- 2014. projekt Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja (245-1221170-1063) financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

2007. - 2014. projekt Potreba novog položaja učenika u nastavi i izvan nastave (245-1221170-1041) financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Organizacija međunarodnih i domaćih konferencija:
 • Obrazovanje za interkulturalizam (2009, 2010, 2015, 2020) Education for interculturalism
 • Didaktički izazovi (2012, 2016, 2019) Didactic challenges
 • Tematska ECHA konferencija (2019) Echathematic 2019
 • 4. Međimurski filološki i pedagoški dani (2019) Medunarodni znanstveni skup 4 medimurski filoloski i pedagoski dani   
 • Šesti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga (2019) Šesti medunarodni simpozij glazbenih pedagoga
 • Digitalna sigurnost i privatnost (2018) Znanstveno strucni skup digitalna sigurnost i privatnost

Uređivanje časopisa:

Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja Život i škola