Predsjednica katedre:

doc. dr. sc. Vesna Svalina

Ime i prezime

dr. sc. Vesna Svalina

Zvanje

Docentica

Predsjednica Katedre za glazbenu umjetnost

e-mail

vsvalina@foozos.hr, vesna.svalina@gmail.com

Osobna web stranica

https://www.vesna-svalina.net/

Broj ureda

52

Istraživački interesi

društvene znanosti, obrazovne znanosti, glazbena pedagogija

 

Dr. sc. Vesna Svalina (1968.) docentica je iz glazbene pedagogije na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Odsjek za umjetnička područja, Katedra za glazbenu umjetnost).Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku 1991. godine. Magisterij iz glazbene pedagogije stekla je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (2009.), a doktorat iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2013.).

Svoje znanstvene radove iz područja glazbene pedagogije izlaže na stručnim i znanstvenim skupovima te ih objavljuje u časopisima, odnosno u zbornicima s domaćih i međunarodnih skupova.

Bila je suradnica  na projektu Razvoj kreativnosti u cjeloživotnom obrazovanju učitelja (2009.-2013. godine) te voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta Slušanje glazbe kao područje u kurikulumu nastave glazbene kulture – IZIP-2014-20 (2015.-2016. godine). Od 2018. godine uključena je kao suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu u sklopu bilateralne hrvatsko-slovenskesuradnje Darovitost uumjetničkom području - analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti. Od 2015. godine izvršna je urednica časopisa Život i škola.Pored znanosti bavi se i umjetničkim djelovanjem te sa zborovima ostvaruje velik broj koncerata u Hrvatskoj i u inozemstvu (Italija, Njemačka, Austrija, Slovenija, Švicarska).  – Rim, Fermignano, Njemačka – Lindenholzhausen, Ulm, Pfortzheim, Wiesbaden) te osvaja brojne državne i međunarodne nagrade (11 državnih i 7 međunarodnih). Dobitnica je i triju posebnih nagrada: za najbolju izvedbu obvezne skladbe, za najbolju izvedbu skladbe domaćeg autora te za najuvjerljiviji dirigentski nastup.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306985

Članovi Katedre:

doc. dr. sc. Lidija Nikolić

Ime i prezime

dr. sc. Lidija Nikolić

Zvanje

Docentica

e-mail

lnikolic@foozos.hr

Broj ureda

60

Istraživački interesi

Njezin je istraživački rad usmjeren na glazbenu kompetentnost učitelja primarnog obrazovanja, razvoj modela glazbenog obrazovanja budućih učitelja, glazbene sposobnosti, metodiku nastave glazbene kulture i metodiku nastave glazbe na učiteljskom studiju,utjecaj glazbe na razvoj djeteta, vokalno-instrumentalnu nastavu, glazbeno izvođenje te psihološke čimbenike stjecanja i razvoja glazbenih kompetencija.

 

Lidija Nikolić, na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 1996. godine stekla je diplomu profesorice glazbene kulture. Godine 2016. obranila je doktorsku disertaciju na sveučilišnom poslijediplomskom studiju Znanost o glazbenoj umjetnosti - modul Glazbena pedagogija na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Od 1996. godine je nastavnik glazbe na studijima za buduće učitelje primarnog obrazovanja i odgojitelje predškolske djece na Pedagoškom fakultetu, a danas na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u nastavnom zvanju višeg predavača. Nastavni predmeti koje je izvodila ili još izvodi su Sviranje, Zbor, Pjevanje i sviranje, Teorija glazbe, Glazbena kultura, Metodika glazbene kulture, Glazbena slušaonica, Glazbena kultura s metodikom, Dječje glazbeno stvaralaštvo, Glazba s praktikumom, Glazba u integriranom kurikulumu, Poznavanje glazbenoga jezika. Autor je pozitivno recenziranih i usvojenih nastavnih programa obaveznih glazbenih predmeta na učiteljskom studiju 1998., 2003. i 2005. godine te 2002. i 2005. godine na studiju predškolskog odogoja.

Izlaže radove na međunarodnim, znanstvenim skupovima u području glazbene pedagogije te objavljuje znanstvene radove u Hrvatskoj i inozemstvu.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758924

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=533707

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=919790

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=962284

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=962284

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=896510

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=915943

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=937414

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=684442

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=533109

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=938601

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=534058

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=534060

 

 

Name and surname

Lidija Nikolić, Ph.D.

Title

Assistant Professor

e-mail

lnikolic@foozos.hr

Office Nr.

60

Research interests

Her research work focuses on the musical competence of primary education teachers, the development of the model of music education of future teachers, musical abilities, the method of teaching music in school and the method of teaching music in a teacher's study, the influence of music on the general development of the child, teaching vocal and instrumental music, music performance, and the psychological factors of acquisition and development of music competencies.

 

Lidija Nikolić graduated Music pedagogy study program at the Faculty of pedagogy, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, in 1996. In 2016 she acquired PhD at the doctorall studies of Science of music art - module of Music pedagogy in the Faculty of music art, University of art in Belgrade.

Since 1996, she has been a music teacher for studies for future primary school teachers and preschool teachers at the Faculty of pedagogy, and today at the Faculty of education, University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek in the position of a senior lecturer. She teaches on subjects: Playing the music, Choir, Singing and playing, Music theory, Music culture, Music teaching methodology, Music listening, Music culture and methodology, Children's music creativity, Music with practice, Music in an integrated curriculum, Acquiring music literacy skills.She is an author of positively reviewed and adopted curricula of compulsory musical subjects in the teacher study in 1998, 2003 and 2005 and in 2002 and 2005 in the study for preschool teachers.

She exhibits papers at international scientific conferences in the field of music pedagogy and publishes scientific papers in Croatia and abroad.

List of publications (link to CROSBI)

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758924

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=533707

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=919790

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=962284

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=962284

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=896510

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=915943

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=937414

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=684442

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=533109

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=938601

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=534058

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=534060

Ana Popović, predavačica
Gordana Ercegovac-Jagnjić, viša predavačica

O Katedri za glazbenu umjetnost

Katedra za glazbenu umjetnost osnovana je u mjesecu studenom 2018. godine kao nova sastavnica Odsjeka za umjetnička područja.

Članovi Katedre za glazbenu umjetnost održavaju nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom učiteljskom studiju te na redovitom i izvanrednom Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja. Nastava se održava iz sljedećih kolegija: Teorija glazbe, Glazbena kultura, Metodika glazbene kulture I, II, Glazbena slušaonica I, II, Sviranje I, II, Izvannastavne glazbene aktivnosti, Glazba s praktikumom, Glazba u integriranom kurikulu, Poznavanje glazbenog jezika i Zborno pjevanje.

Uz nastavnu djelatnost, članovi Katedre za glazbenu umjetnost aktivni su u znanstveno-istraživačkom radu, bave se umjetničkom djelovanjem, izlažu svoje radove na znanstvenim i stručnim skupovima, sudjeluju u organizaciji znanstvenih konferencija i simpozija kao članovi programskih i organizacijskih odbora, uključeni su u različite projekte te su autori velikog broja znanstvenih radova i knjiga iz područja glazbene umjetnosti i glazbene pedagogije. Članovi Katedre redovito sudjeluju i u aktivnostima koje pridonose popularizaciji znanosti i umjetnosti (promocije, predstavljanja knjiga, Festival znanosti i dr.) te u organizaciji umjetničkog festivala EKTe – umjetnost kroz odgoj i obrazovanje, koji se održava na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.

Od 2009. godine do danas pojedini su članovi Katedre bili uključeni u nekoliko znanstvenih projekata: Mreža zajednica učenja (2002.-2014.) - doc. dr. sc. Vesna Svalina; Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja (2009.-2014.; 245-1221170-1063) - doc. dr. sc. Vesna Svalina, Slušanje glazbe kao područje u kurikulumu nastave glazbene kulture (2015.-2016.; izip-2014-20) - doc. dr.sc. Vesna Svalina, Darovitost u umjetničkom području – analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti (2018.-2019.) - doc. dr. sc. Vesna Svalina i Glazba u predškolskom i primarnom odgoju i obrazovanju (2020.-2022.) - doc. dr. sc. Vesna Svalina, doc. dr. sc. Lidija Nikolić, Gordana Ercegovac-Jagnjić i Ana Popović.

Članovi Katedre za glazbenu umjetnosti bili su aktivno uključeni u organizaciju Šestog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga koji se održao na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti od 11. do 13. travnja 2019. godine. ( https://sesti-medunarodni-simpozij-glazbenih-pedagoga.webnode.hr/ ) Glavna tema simpozija bila je "Glazba u školi - stanje i perspektive".  Simpozij je organiziran u suradnji s Odsjekom za glazbenu pedagogiju Muzičke akademije u Puli, Odsjekom za novu glazbu Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Kao posebni gosti na Simpozij su pozvani prof. dr. Tim Cain s Edge Hill University, Faculty of Education (United Kingdom) i prof. Christine C. Bass s Temple University, Boyer College of Music and Dance (Philadelphia, PA, USA). Prof. Cain je održao uvodno predavanje pod naslovom "Improving Music Education through Learning from Others", a prof. Bass dvije radionice pod naslovima "Vocal Transformation for Your Choirs" i "Front-Loading Your Choral Rehearsal: Constructing for Success". Simpozij je nastavio s radom u radionicama i sekcijama u prostorima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Tijekom tri simpozijska dana održano je ukupno 7 glazbeno-pedagoških radionica te 11 sekcija s 44 usmena izlaganja. Nakon svake sekcije održana je kraća rasprava o izloženim temama koje su usmjeravali moderatori sekcija: izv. prof. dr. Sabina Vidulin, izv. prof. dr. Branka Rotar Pance, izv. prof. dr. Milena Petrović, izv. prof. dr. Lada Duraković, izv. prof. mr. Jelena Martinović-Bogojević, doc. dr. Vesna Svalina, doc. dr. Lidija Nikolić, dr. Blaženka Bačlija Sušić, dr. Gabriela Karin Konkol, dr. sc. Zrinka Šimunović i Gordana Ercegovac-Jagnjić. U glazbenom dijelu svečanosti otvorenja Simpozija nastupio je Orkestar gitarista Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku pod vodstvom prof. Xhevdeda Sahatxhije. Iste večeri sudionici Simpozija uživali su i u solističkom koncertu meksičkog gitariste Alejandra Córdove, dobitnika brojnih svjetskih glazbenih priznanja i nagrada.