Voditeljica Odsjeka:

doc. dr. sc. Tijana Borovac

Ime i prezime

dr. sc. Tijana Borovac

Zvanje

Docentica

e-mail

tborovac@foozos.hr

Broj ureda

49

Istraživački interesi

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, igra, projektno učenje, vođenje u predškolskim ustanovama, profesionalno usavršavanje odgojitelja , ICT u dječjem vrtiću

 

Osnovnu i srednju školu (Jezična gimnazija) završila je u Osijeku. Godine 2002. diplomirala je na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku stekavši zvanje odgojitelj predškolske djece. Tijekom školovanja, 2000. godine dobila je Rektorovu nagrada za izniman uspjeh na studiju. Godine 2004. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer marketing management stekavši zvanje diplomirani ekonomist. Doktorirala je u studenom 2014. godine obranom rada Socijalna interakcija djece u dobno mješovitim skupinama ustanova ranoga i predškolskoga odgoja  na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju pedagogije smjer Rani odgoj i obrazovanje u obiteljskom i institucionalnom okruženju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i time stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz područja društvenih znanosti, polja pedagogije. Od 2000. do 2001.  godine radila je u humanitarnoj organizaciji Catholic Relief Services,  na radnom mjesto asistentice na projektu „Partnerstvo  roditelja i škole“.

Od 2001.do 2003.godine radila je u firmi Heinrich Hirdes GmBH na radnom mjesto asistentice projektnog managera, obavljajući administrativne poslove.

Od 2003. do 2007.godine  radila je u Udruzi za rad s mladima „Breza“, Osijek na radnom mjestu projektnog koordinatora, pišući projekte namijenjene djeci i mladima.

 Od 1.6.2007. zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, znanstvena grana opća pedagogija.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Tijana Borovac


 

 

Članovi Odsjeka:

prof. dr. sc. Edita Borić

Ime i prezime

dr. sc. Edita Borić

Zvanje

Redovita profesorica u trajnom zvanju

e-mail

eboric@foozos.hr, editaboric@yahoo.com

Broj ureda

45

Istraživački interesi

metodika prirode i društva i biologije, istraživačka nastava, cjeloživotno učenje, kulturna baština, nastava usmjerena učinka, IKT

O profesoru (na pola stranice)

Magistrirala na PMF-u u Zagrebu mikrobiologiju. Doktorirala na Biotehničkom fakultetu Univerze v Ljubljani iz područja biologija - metodika biologije. Redoviti profesor na Fakultetu za odgoj i obrazovanje u Osijeku iz Društvenih znanosti, pedagogija, posebne pedagogije. Predaje kolegije Metodika prirode i društva, Istraživačka nastava prirode i društva, Istraživanje u prirodi, Metodika visokoškolske nastave, Refleksivna praksa. Pohađala edukacije:  rad sa studentima s invaliditetom, vanjski auditori sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima, terapija igrom, dječji emocionalni razvoj i podrška, rad s djecom s posebnim potrebama i komunikacija s roditeljima.

Držala predavanja 2017. kao  gostujući profesor u okviru projekta „Involvement of visiting foreign experts and university teachers in the pedagogical process as a pillar of quality development process of internationalization of the University of Maribor”, kojeg sufinancira EU i  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vodila projekteUsmjerenost nastave prirode i društva na razine postignuća učenika i Poticanje ekološkoga obrazovanja mladih u Istočnoj Slavoniji. Voditeljica bilateralnog projekta Kulturna baština u primarnom obrazovanju Slovenije i Hrvatske" BI-HR/16-17-014.

 

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Edita Borić

izv. prof. dr. sc. Alma Škugor
izv. prof. dr. sc. Tena Velki
doc. dr. sc. Željko Rački
doc. dr. sc. Ida Somolanji Tokić
dr. sc. Daria Župan Tadijanov, viša predavačica

O Odsjeku

Odsjek za društvene znanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti je ustrojbena jedinica koju zajedno čine znanstvenici i edukatori iznimnih znanstvenih postignuća i snažne dijeljene odgojne i obrazovne uključenosti u zajednicu. Glavno je obilježje svih članova odsjeka fokusirano usmjerenje prema nastavnoj i znanstvenoj izvrsnosti, što je iz godine u godinu vidljivo u izvrsnim ocjenama od strane studenata, ali i kontinuiranim angažmanima svih članova Odsjeka na stručnim i znanstvenim fakultetskim, sveučilišnim, državnim i međunarodnim projektima. Članovi su odsjeka redovito organizatori i nositelji, ali i članovi povjerenstava državnih stručnih i međunarodnih znanstvenih konferencija. Međunarodna obrazovna i znanstvena iskustva, stručne specijalizacije koje članovi Odsjeka posjeduju i razvijaju kao osobni izbor, kao i nastavnička i znanstvena uspješnost, čine Odsjek za društvene znanosti produktivnom cjelinom znanstvenika i edukatora različitih područja društvenih interesa i snažno razvijajućih ekspertiza na korist zajednice.

VIJESTI IZ RADA ODSJEKA

Doc.dr.sc. Tijana Borovac kao suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje Razvoj modela predikcije ponašanja djece pješaka u urbanoj prometnoj mreži, sudjelovala je završnom sastanku tima na Cresu od 2. - 4.11.2022. Projekt koji je uključivao znanstvenike iz Osijeka, Maribora i Rijeke odvijao se od 1.1.2020. - 31.12.2022. a za cilj je imao  primjenom iste metodologije prikupljanja i analize eksperimentalnih podataka u različitim sredinama (Osijek, Maribor, Rijeka) razviti model predikcije ponašanja djece u prometu. Isto tako, projektom se željelo utvrditi utjecajne parametre, te odrediti koji od njih su općeg, a koji lokalnog značaja, zatim temeljem eksperimentalno dobivenih podataka uspostaviti odnos izvršnih funkcija i ponašanja djece u prometu. Društveni značaj ovog istraživanja je na temelju analize i korelacija utvrđenih značajnih parametara ponašanje djece u prometu dati preporuku multidisciplinarnih mjera za unapređenje sigurnosti djece u zoni konflikta sa motornim prometom.

Član Odsjeka za društvene znanosti, doc.dr.sc. Željko Rački, boravio je u Zagrebu 28. i 29.10.2022.  kao recenzent nacionalnih ispita za učenike 4. i 8. razreda Republike Hrvatske pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

U listopadu 2022. od 21. do 22. održala se 1. međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kompetentni sustavi u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju  u organizaciji ( KOMPAS) Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima. Članice Odsjeka za društvene znanosti doc.dr.sc. Ida Somolanji Tokić kao predsjednica Organizacijskog odbora, doc.dr.sc. Tijana Borovac kao predsjednica Programskog odbora te izv.prof.dr.sc. Alma Škugor kao članica Organizacijskog odbora aktivno su sudjelovale u realizaciji ove konferencije.

Konferencija skraćenog naziva KOMPAS okupila je preko 150 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Poljske, Rumunjske te uključila plenarne predavače iz Hrvatske te Irske i Italije. U dva dana trajanja KOMPAS-a, sudionici su imali mogućnost osim na plenarnim izlaganjima sudjelovati i u paralelnim sesijama i interaktivnim radionicama. Program KOMPAS-a pomno je osmišljen kako bi osigurao i potaknuo kritičku raspravu te profesionalno umrežavanje i povezivanje sudionika što su sudionici prepoznali i nagradili svojim aktivnim sudjelovanjem te uključivanjem u konstruktivne rasprave. Značajna snaga ove konferencije leži i u činjenici da su se na jednom mjestu okupili nastavnici studija za obrazovanje odgojitelja iz Splita, Zadra, Pule, Rijeke, Zagreba, Slavonskog Broda, ali i Mostara, Sarajeva, Kopra, Ljubljane, Novog Sada te Beograda koji dijele slične profesionalne izazove.


U okviru kolegija Pedagogija održivog razvoja nositeljice izv.prof.dr.sc. Alme Škugor 3. studenoga 2022. ugostili smo voditeljicu službe kvalitete i zaštite okoliša tvrtke Unikom, Tihanu Škugor, univ.spec.oecol.  Gošća je održala predavanje i radionicu naziva NAVIKU USVOJIMO-OTPAD ODVOJIMO studentima  2. godine izvanrednog diplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te nas upoznala s projektom Eko City LegOSi koji će početkom sljedeće godine biti prezentiran vrtićima i školama na području grada Osijeka.


U okviru ERASMUS+ programa – Staff Mobility for Training izv.prof.dr.sc. Alma Škugor boravila je od 26. do 30. rujna 2022. na School of Education, Polytechnic Institute of Porto, Portugal. Svrha profesionalnog usavršavanja bila je razmjena iskustava i primjera dobre prakse između Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i School of Education Porto u području inicijalnog obrazovanja učitelja te daljnjeg profesionalnog usavršavanja. Ostvarena suradnja s profesoricom Maria Inês Ribeiro Basílio de Pinho doprinijela je implementaciji i inoviranju načina rada u nastavi te je stvorena mogućnost provođenja zajedničkih istraživanja, međunarodnih projekata i publiciranja znanstvenih radova. S Erasmus  koordinatoricom Silvijom Araújo de Barros razmijenjena su iskustva vezana uz inicijalno obrazovanje učitelja i obrazovne politike.

U okviru ERASMUS+ programa –profesionalni trening, od 2. do 17. svibnja 2022. godine izv. prof. dr. sc. Tena Velki posjetila je Primorsko sveučilište, Zdravstveni fakultet u Izoli u Sloveniji (Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem). Svrha posjete je bilo stručno usavršavanje iz interdisciplinarnog područja (polje psihologija i računarstvo) tijekom kojeg su proširena znanja iz područja informacijske sigurnosti (bihevioralni i kognitivni aspekti sigurnog korištenja interneta) te usvojene nove statističke metode (PLS SEM modeliranje za neparametrijske podatke). 
U suradnji s domaćinom, izv. prof. dr. sc. Boštjanom Žvanut preveden je na slovenski jezik Kognitivno-bihevioralni upitnik internetske sigurnosti te je provedeno istraživanje sa slovenskim studentima u svrhu validacije. Kao rezultat provedenog istraživanja napisan je i poslan na objavu i zajednički znanstveni članak. Osim toga uspostavljena je suradnja i s Pedagoškim fakultetom u Kopru, te je dogovorena studijska posjeta s izv. prof. dr. sc. Petrom Dolenc, psihologinjom koja vodi studijski program inkluzivnog odgoja i obrazovanja.FESTIVAL ZNANOSTI 2022 – ŽIVOT

U Dječjem vrtiću „Sunčica“ 3.5.2022. održana je radionica Mogu ja to sam/a – vježbe svakodnevnog života namijenjena djeci predškolskog uzrasta u dobi od 5 i 6 godina. Radionicu su vodile studentica i odgojiteljica Matea Takus i odgojiteljica Snježana Ivković u suradnji s izv.prof.dr.sc. Almom Škugor.  Cilj je radionice bio potaknuti djecu na samostalno odijevanje pomoću didaktičko-metodičko oblikovanih okvira s različitim vrstama kopči, zatvarača, dugmadi i vezica koje koristimo u svakodnevnom životu. Svi materijali za vježbe s obzirom na boju, oblik, veličinu i rukovanje odgovaraju potrebama djece te na taj način dodatno motiviraju djecu na razvoj brige o sebi u svakodnevnom životu.U okviru ERASMUS+ programa – Ključne aktivnosti 1, od 1. do 9. travnja 2022. godine doc. dr. sc. Ida Somolanji Tokić boravila je na Sveučilištu u Bologni u Italiji ( Department of Education 'G.M. Bertin' – Bologna University). Svrha boravka bilo je održavanje nastave u sklopu dvaju kolegija (Active Teaching Methodologies i ECEC in international perspective) te stručno usavršavanje s naglaskom na razvoj kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u visokom obrazovanju. Osim uspješno realizirane nastave održane na engleskom jeziku, doc. dr. sc. Ida Somolanji Tokić je s doc. dr. sc. Ariannom Lazzari i prof. dr. sc. Luciom Balduzzi ostvarila kvalitetnu suradnju i dogovorila buduće kontakte. U pratnji poslijedoktorandice Chiare Dalledonne Vandini posjetila je i jedan gradski dječji vrtić. S Laurom Malini, sveučilišnom voditeljicom za međunarodnu suradnju i doc. dr. sc. Ariannom Lazzari dogovorena je suradnja i pokrenuto potpisivanje međuinstitucijskog sporazuma koji će od akademske godine 2023./24. omogućiti razmjenu studenata u svrhu studijskog boravka u trajanju od 6 mjeseci u ljetnom (UNIOS->UNIBO), odnosno u zimskom semestru (UNIBO->UNIOS). Pogledajte video o boravku na Sveučilištu u Bolonji.


U okviru kolegija Alternativne škole i Alternativni predškolski programi nositeljice izv.prof.dr.sc. Alme Škugor u listopadu smo ugostili našu bivšu studenticu  Tenu Duran, mag.prim.educ., univ. spec. art. therap. Tena Duran održala je interaktivno predavanje i radionicu naziva  Primjena temeljnih principa Montessori pedagogije i muzikoterapije studentima 3. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog učiteljskog studija te 2. godine izvanrednog diplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.U okviru istih kolegija u studenom su nam u goste došli waldorfski odgojitelji Danijela Maran, Kristijan Hranić i Ivana Pavleković  iz vrtića Iskrica i učitelj Srđan Ferenčak  iz Waldorfske škole u Osijeku. Naglasak je bio na primjeni temeljnih načela waldorfske pedagogije u praksi.

Veselimo se budućoj suradnji!

Dana 18. listopada 2021. godine nastavnici Odsjeka za društvene znanosti i Katedre za likovnu, lutkarsku i dramsku umjetnost Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku posjetili su Pulu i tom prilikom susreli su se s nastavnicima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Puli.

S dekanicom Fakulteta izv. prof. dr. sc. Ivom Blažević, prodekanicom doc. dr. sc.  Lorenom Lazarić, doc. dr. sc. Danijelom Blanuša Trošelj te doc.art.dr.art. Brezom Žižović nastavnici FOOZOS-a, izv. prof. dr. art. Goran Kujundžić, doc. dr. sc. Tijana Borovac, doc. dr. sc. Alma Škugor, doc. dr. art. Marko Šošić te doc. dr. sc. Ida Somolanji Tokić, poslijedoktorandica, razgovarali su o aktualnim pitanjima visokoškolskog obrazovanja budućih odgojitelja.
Učiteljski fakultet u Zagrebu, kao nositelj projekta  "Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO-a", organizirao je 26. svibnja 2020. godine, online predavanja na temu "Primjer dobre prakse - inoviranje studijskog programa za rani i predškolski odgoj i obrazovanje".  Pozvano predavanje održala je i članica Odsjeka za društvene znanosti doc.dr.sc. Tijana Borovac s temom Organizacija metodičkih vježbi na studiju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Fakultetu za odgojne i
obrazovne znanosti u Osijeku
.U Županji je dana 2. ožujka 2020. godine održan stručni skup za učitelje, odgojitelje i stručne suradnike u organizaciji Udruge odgajatelja "Loris" iz Slavonskog Broda te OŠ Mate Lovrak i DV Maslačak iz Županje. Na stručnom skupu dr. sc.  Ida Somolanji Tokić, poslijedoktorandica i članica Odsjeka za društvene znanosti, održala je pozvano predavanje s temom Kultura ustanove ili zašto radimo kako radimo.


U sklopu 13. Tjedna psihologije u Hrvatskoj, u utorak 18. veljače 2020. u 13:00 sati na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti (svečana dvorana) održalo se predstavljanje  priručnika za trenere "Psihološka znanja i alati u sportskoj praksi", skupine autora Borisa Balenta, Ane Kobilšek i Hrvoja Šašeka. Autori knjige, uz pomoć četrnaest psihologa-suradnika iz svih područja psihologije, od kojih su neki najeminentniji sportski psiholozi na svijetu - primjerice Juri HaninMatej TušakCengiz Karagözolu - uspjeli su vrlo opširnu i složenu građu sportske psihologije sažeti u logično poredana i razumljiva poglavlja, zbog čega ovaj priručnik predstavlja jedinstvenu znanstvenu i popularnu sintezu na svojem području. Osim autora, na predstavljanju knjige govorio je i izvršni urednik dr. Miroslav Hrženjak (Sportski savez grada Zagreba). Događaj je bio otvoren za građanstvo, a publika je imala priliku i postaviti koje pitanje autorima. Zahvaljujemo kolegama Borisu Balentu, Ani Kobilšek, Hrvoju Šašeku i dr. Miroslavu Hrženjaku što su nam bili gosti. 


U dogovoru s Dječjim vrtićem Maslačak u Belišću, studenti 2. godine Izvanrednog studija RPOO u Osijeku u sklopu vježbi kolegija Integrirani predškolski kurikul 1 tijekom zimskog semestra izradili su niz različitih materijala za područni objekt u Gatu. Studentica 3. godine izvanrednog studija RPOO u Osijeku Tanja Dumenčić i dr. sc. Ida Somolanji Tokić, članica Odsjeka za društvene znanosti, materijal su 15. siječnja 2020. godine uklopile u postojeći prostor vrtića. Ovakve aktivnosti pomažu studentima u promišljanju o pedagoškom potencijalu materijala koji nude djeci. Kako bi studenti bolje razumjeli interakcije djeteta i prostorno-materijalnog okruženja, potrebno je detaljno praćenje aktivnosti djece što će biti i omogućeno održavanjem stručne prakse tijekom veljače i ožujka 2020. godine u navedenom vrtiću.U organizaciji Odsjeka za društvene znanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti održala su se 9. i 10. siječnja 2020. dva pozvana predavanja u okviru aktualnih tema prava djece u Republici Hrvatskoj, i prava učitelja/ica na zaštitu i zdravlje. S obzirom da su sva djeca u Republici Hrvatskoj školski obveznici do dobi od 15 godina, presudno je da su naraštaji studenata primarnoga obrazovanja detaljno obaviješteni o stanju prava djece i aktivnostima usmjerenim ka podizanju zaštite prava djece koju će poučavati. U skladu s tim, savjetnica iz Ureda pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske, dipl. socijalna pedagoginja Sanja Vladović, održala je 9. siječnja 2020. godine u učionici br. 33 u nastavnoj zgradi u Osijeku od 9:30 do 10:30 sati te 10. siječnja od 11:30 do 12:30 sati u Slavonskom Brodu, studentima 3. godine Učiteljskoga studija jednosatno predavanje naslovljeno Stanje prava djece u Republici Hrvatskoj. Osim studenata 3. godine Učiteljskoga studija, pozvani su svi zainteresirani studenti Fakulteta nazočiti ovom predavanju. 


  Dana 9. siječnja 2020. godine od 10:30 do 11:30 sati u nastavnoj zgradi u Osijeku, u učionici broj 33, Klub žena liječenih na dojci Mammae Osijek, sa predstavnicom Katicom Andraši, održao je studentima 3. godine Učiteljskoga studija jednosatno predavanje na temu zaštite zdravlja i prevencije bolesti dojki, uz praktičnu aktivnost uvježbavanja samopregleda na silikonskoj bisti s patološkim promjenama, pod naslovom: Radionica preventivnog pregleda dojki. Osim studenata 3. godine Učiteljskoga studija, pozvani su svi zainteresirani studenti Fakulteta nazočiti ovom predavanju.
U sklopu kolegija Integrirani predškolski kurikul 1,2 i 3,  za studente RPOO-a dana 5. prosinca 2019. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku održano je pozvano predavanje prof. dr. sc. Edite Slunjski s Filozofskog Fakulteta u Zagrebu i Marine Lančić, odgajateljice DV Ivančice iz Ivanca. Nakon predavanja pod nazivnom Shvaćanje djeteta i razvoj kurikuluma te Kako razvijati projekt kao oblik integriranog kurikuluma studenti su imali priliku postavljati različita pitanja i raspravljati s predavačicama. Predavanju su se odazvali i nastavnici Fakulteta, odgajatelji različitih vrtića te predstavnica Agencije za odgoj i obrazovanje.

   Povodom obilježavanja 30. obljetnice donošenja Konvencije o pravima djeteta, OMEP Hrvatska organizirao je stručni skup Pravo djeteta na kontinuitet u odgoju i obrazovanju na kojemu je dr. sc. Ida Somolanji Tokić, članica Odsjeka za društvene znanosti, održala pozvano predavanje. Skup se održao 14. studenoga 2019. godine na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Državne pravobraniteljice za djecu i u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Povodom obljetnice i stručnog skupa, za emisiju Umijeće odrastanja dr. sc. Ida Somolanji Tokić dala je intervju u kojemu je slušateljima ukratko pojasnila problematiku prijelaza.