Voditeljica Odsjeka:

doc. dr. sc. Ivana Trtanj

Ime i prezime

dr. sc. Ivana Trtanj

Zvanje

Docentica

e-mail

itrtanj@foozos.hr

Broj ureda

48

Istraživački interesi

- usvajanje prvoga jezika

-razvoj diskursa u djece predškolske i školske dobi

- razvoj rane pismenosti

- ovladavanje hrvatskim kao inim jezikom

 

Na Učiteljskom fakultetu zaposlena je kao asistentica od prosinca 2007. gdje otada drži seminare iz kolegija Hrvatski jezik, Jezična kultura, Funkcionalni stilovi u jezičnoj komunikaciji te Usvajanje i učenje hrvatskoga jezika. Od veljače 2016. u zvanju je poslijedoktorandice, a od studenoga 2018. u znanstvenom zvanju znanstvene suradnice. Dijelom je tima ECL (Europskoga konzorcija za certifikat o postignućima u suvremenim jezicima) s kojim sudjeluje u izradi testova o poznavanju hrvatskoga jezika za neizvorne govornike. Za članicu Povjerenstva za izradu standarda i ispita za hrvatski jezik kao ini jezik u Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja izabrana je 2013. godine. Suradnica je na dvama projektima Hrvatske zaklade za znanost: Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski i mađarski jezik u usporedbi (lP-2016-06-5736) i Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju(UIP-05-2017). Članica je Hrvatskoga filološkog društva. Njezini su istraživački intersi usmjereni na područje usvajanja jezika, razvoj dječjega diskursa i rane pismenosti te proučavanje hrvatskoga kao inoga jezika.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Ivana Trtanj


 

 

Članovi Odsjeka:

prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, dekanica

Ime i prezime

dr. sc. Emina Berbić Kolar

Zvanje

Redovita profesorica
Dekanica

e-mail

eberbic@foozos.hr, ebkolar@gmail.com

Broj ureda

ured dekana

Istraživački interesi

hrvatski jezik, dijalektologija, komunikologija, sociolingvistika

 

Redovita profesorica Emina Berbić Kolar rođena ja 24. listopada 1976.  U Slavonskome je Brodu završila osnovnu i srednju školu (prirodoslovno-matematičku gimnaziju)  nakon čega se upisala na Pedagoški fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (danas Filozofski fakultet) na studij Hrvatskoga jezika i književnosti koji je završila 2000. i stekla profesorsko zvanje.

Akademske je godine 2000./2001. upisala poslijediplomski studij, ondašnjega Pedagoškoga, a današnjega Filozofskoga fakulteta u Osijeku, pod nazivom Hrvatski jezik i književnost ukontekstu srednjoeuropskih jezika i književnosti, smjer jezikoslovlje.Izvandoktorski je studij upisala u siječnju 2007. Doktorirala je 8. rujna 2009. s temom Govori slavonskoga dijalekta brodskoga kraja.

Na matičnom fakultetu izvodi predavanja na kolegijima Hrvatski jezik, Jezična kultura, Slavonski dijalekt, Zavičajni idiom, Pisana i usmena komunikacija, Leksikologija i tvorba riječi, Hrvatski jezik i komunikacija, Javni govor, Jezična kulturna baština, Funkcionalni stilovi hrvatskoga književnog jezika, Jezično-komunikacijske vještine.

Napisala je četrdesetak stručnih i znanstvenih radova te je suautorica triju knjiga: Sičanske riči, Leksikon slavonske narodne medicine, Disleksija i disgrafija: određenja, pristupi i smjernice.

Usavršavala se u zemlji i inozemstvu (Turska, Poljska, Velika Britanija, Finska, Njemačka, Austrija, Norveška, Mađarska).

Članica je uredništva u dvama međunarodnim časopisima: Evkonyv (Srbija), OralHistory (Turska) te u dvama domaćim časopisima Život i škola i Pannoniana.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Emina Berbić Kolar

 

 

izv. prof. dr. sc. Lidija Bakota, prodekanica za nastavu
izv. prof. dr. sc. Valentina Majdenić
izv. prof. dr. sc. Dubravka Smajić
doc.dr. sc. Nina Mance
doc. dr. sc. Vedrana Živković Zebec
Mirta Bijuković Maršić, viša predavačica
Krešimir Čosić, asistent