Predsjednica Katedre:

prof. dr. sc. Irella Bogut

Ime i prezime

dr. sc. Irella Bogut

Zvanje

Redovita profesorica

Predsjednica Katedre za prirodoslovlje

e-mail

ibogut@foozos.hr

Broj ureda

23

Vrijeme konzultacija

utorkom u 12 sati i prema dogovoru na ibogut@foozos.hr

Istraživački interesi

limnologija, meiofauna, nematofauna,ekološki odgoj, ekologija i održivi razvoj

 

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu 1996. dvopredmetni studij Biologija i kemija te stekla stručni naziv profesor biologije i kemije. Magistrirala je 2000. i doktorirala 2005. u grani ekologija, polje biologija, područje prirodnih znanosti na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. do 2008. radila je na Zavodu za biologiju Pedagoškog fakulteta (kasnije Odjelu za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku) u svojstvu znanstvenog novaka, asistenta i višeg asistenta na projektu „Zaštita voda rezervata Kopački rit“ i u nastavi iz prirodoslovne skupine predmeta (praktikumi i seminari iz Beskralježnjaka, Biologije mora, Protozoa, Teorije organske evolucije, Terenske nastave II, Embriologije i evolucije organskih sustava). Od 2008. do danas zaposlenica je na Učiteljskom fakultetu (sada Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti). Od 2008. do 2010. bila je predsjednica Katedre za matematiku i prirodoslovlje, od svibnja do listopada 2010. v.d. prodekanice za nastavu, a od listopada 2010. do listopada 2018. prodekanica za znanost. Od listopada 2018. predsjednica je Katedre za prirodoslovlje na Odsjeku za prirodne znaosti FOOZOS-a. Predaje kolegije Prirodoslovlje I, Prirodoslovlje II, Ekologija, Terenska nastava, Ekološki odgoj u dječjem vrtiću, Ekologija za održivi razvoj, Poznavanje biljaka i životinja. Autorica je i suautorica udžbenika, radnih bilježnica, metodičkih priručnika, knjige, poglavlja u knjizi, više od 50 znanstvenih radova i brojnih stručnih radova iz biologije i pedagogije. Suradnica je na brojnim međunarodnim i domaćim projektima („Peacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities“, „Restoring ecological diversity of forests with airborne imaging technologies“, Europska noć istraživača (TPTF_ERN)  paket/tema: Strossmayer days, „LUMEN“ i dr.).

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=221461

 

 

Name and surname

Irella Bogut, Ph.D.

Scientific vocation

Full Professor

e-mail

ibogut@foozos.hr

Office number

23

Consultation time

 

Tuesdays at 12 o'clock and by agreement at ibogut@foozos.hr

Research interests

 

limnology, meiofauna, nematofauna, ecological education, ecology and sustainable development

 

She graduated from the Faculty of Education in 1996 in Biology and Chemistry and obtained a professional title of Biology and Chemistry Teacher. She graduated in 2000 and received her PhD in 2005 in the field of ecology, biology, natural sciences at the Department of Biology at the Faculty of Natural Sciences at the Zagreb University. From 1998 to 2008, she worked in the Department of Biology at the Faculty of Education (later the Biology Department ofthe Josip JurajStrossmayerUniversity of Osijek) as a PG student, assistant and senior assistant on the project "Protection of the KopačkiRitReservoir" and was teaching from the natural sciences group: Practices and Seminars from Invertebrates, Marine Biology, Protozoa, Theories of Organic Evolution, Tertiary Teaching II, Embryology and Organic System Evolution). From 2008 until today she is employed at the Faculty of Education. From 2008 to 2010 she was the Chair of the Department of Mathematics and Natural Sciences. From May to October 2010 she was acting vice-dean for education, and from October 2010 to October 2018 the vice-dean for science. Since October 2018 she chairsthe Subdepartment of Natural Sciences of the Department of Natural Sciences of FOOZOS. She teaches in Natural Science I, Natural Science II, Ecology, Field Teaching, Ecological Education in the Pedagogy, Ecology for Sustainable Development, Knowledge of Plants and Animals. She is also an author and a co-author of textbooks, workbooks, methodical manuals, books, book chapters, over 50 scientific papers and numerous professional papers from the field of biology and pedagogy. She is a collaborator on numerous international and domestic projects ("Peacemaking the education and &employment: answers to new challenges and opportunities", the European Night of Researchers (TPTF_ERN) package/theme: Strossmayer days, LUMEN "etc.).

List of publications (link to CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=221461

Članovi Katedre:

doc. dr. sc. Vjekoslav Galzina

Ime i prezime

dr. sc. Vjekoslav Galzina

Zvanje

Docent

e-mail

vgalzina@foozos.hr

Broj ureda

Ured voditelja (Slavonski Brod)

Vrijeme konzultacija

Ponedjeljkom u 10 sati (Slavonski Brod)

Istraživački interesi

Umjetna inteligencija, raspoređivanje proizvodnje, sučelje čovjek-stroj, kibernetičko-fizikalni sustavi

 

Vjekoslav Galzina rođen je 21. kolovoza 1975. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu je završio u Sapcima i Garčinu, a maturirao Matematičku gimnaziju u Slavonskom Brodu. Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je diplomirao (2002.), magistrirao (2007.) te doktorirao (2011.). U periodu 2002. do 2004. godine zaposlen u tvrtki Đuro Đaković Elektromont d.d. Slavonski Brod. Od 2004. do 2014. zaposlen na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Od 2014. zaposlen kao docent na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Glavni CEEPUS koordinator mreže CIII-HR-1005 Educational Systems in Central Europe.

Sudjelovanje na projektima: 0152014 Ekspertni sustav izrade tehnologije pojedinačne proizvodnje MZOS RH. 52-1521781-2235 Razvoj ERP sustava za digitalno poduzeće. Suradnik na bilateralnom HR-SLO projektu Oblikovanje fleksibilnih proizvodnih sustava primjenom evolucijskog programiranja (2006./2007.). Kao Tehnički ekspert radio je na projektu iz programa Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) – Component IIIc: Flexible manufacturing of customized spinal orthoses (OrtoFLEX) (IPA2007/HR/16IPO/001-040504)  do rujna 2014. godine. Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 (Ref. HUHR/1601): RED FAITH  Restoring Ecological Diversity of Forests with Airborne Imaging Technologies od 2017. godine te kao tehnički suradnik projektu sufinanciranog od strane EU: Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place, (INEA/CEF/ICT/A2015/1153209) u 2018. godini.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?q=Galzina%2C+Vjekoslav+%28263673%29&by=author

 

 

Name and surname

Vjekoslav Galzina, Ph.D.

Title

Assistant professor

e-mail

vgalzina@foozos.hr

Office

Ured voditelja (SlavonskiBrod)

Consultation time

Monday at 10:00 (SlavonskiBrod)

Research interests

Artificial intelligence, production scheduling, human-machine interface, cybernetic-physical systems

 

Vjekoslav Galzina was born on August 21, 1975 in Slavonski Brod. He finished primary school in Sapci and Garčin, and graduate high school (Mathematical gymnasium) in Slavonski Brod. He graduated from the Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, University of Osijek in 2002, got his master’s degree in 2007 and PhD in 2011. Between 2002 and 2004 he was employed at the firm Đuro Đaković Ltd. SlavonskiBrod. From 2004 to 2014 he was employed at Mechanical Engineering Faculty in SlavonskiBrod. Since 2014, he has been employed as a docent at the Faculty of Education, University of Osijek. He is the main CEEPUS coordinator for the network CIII-HR-1005 Educational Systems in Central Europe.

Project involvement: 0152014 Expert System of Individual Production Technology MZOS RH. 52-1521781-2235 Development of an ERP system for a digital enterprise. Associate on the bilateral HR-SLO project Flexible production systems design using evolutionary programming (2006/2007). As a Technical Expert he worked on the project from Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) - Component IIIc: Flexible Manufacturing of Customized Spinal Orthoses (OrtoFlex) (IPA2007/HR/16IPO/001-040504) by September 2014. RED FAITH Restoring the Ecological Diversity of Forests with Airborne Imaging Technologies from 2017 and as a technical associate of the project co-financed by the EU: Safer Internet Center Croatia: Making the Internet a Good and Safe Place (INEA/CEF/ICT/A2015/1153209) in 2018.

List of publications (link to CROSBI)

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?q=Galzina%2C+Vjekoslav+%28263673%29&by=author

doc. dr. sc. Zvonimir Užarević, prodekan za poslovne odnose i međunarodnu suradnju
mr. sc. Željko Popović, profesor visoke škole, trajno zvanje
Irena Kišmartin

Katedra za prirodoslovlje ustrojena je 15. rujna 2015. odlukom Fakultetskoga vijeća Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Okuplja stručnjake iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i interdisciplinarnih znanosti koji izvode nastavu iz prirodoslovne skupine predmeta na studijskim programima i programima cjeloživotnog obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Katedra trenutno ima zaposlenih 5 članova, a u radu katedre sudjeluje i jedna magistra biologije na stručnom osposobljavanju u trajanju od godinu dana te jedna vanjska suradnica.