Predsjednica katedre:

prof. dr. sc. Irella Bogut

Ime i prezime

dr. sc. Irella Bogut

Zvanje

Redovita profesorica u trajnom izboru

Predsjednica Katedre za prirodoslovlje

e-mail

ibogut@foozos.hr

Broj ureda

29

Istraživački interesi

limnologija, meiofauna, nematofauna,ekološki odgoj, ekologija i održivi razvoj

 

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu 1996. dvopredmetni studij Biologija i kemija te stekla stručni naziv profesor biologije i kemije. Magistrirala je 2000. i doktorirala 2005. u grani ekologija, polje biologija, područje prirodnih znanosti na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. do 2008. radila je na Zavodu za biologiju Pedagoškog fakulteta (kasnije Odjelu za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku) u svojstvu znanstvenog novaka, asistenta i višeg asistenta na projektu „Zaštita voda rezervata Kopački rit“ i u nastavi iz prirodoslovne skupine predmeta (praktikumi i seminari iz Beskralježnjaka, Biologije mora, Protozoa, Teorije organske evolucije, Terenske nastave II, Embriologije i evolucije organskih sustava). Od 2008. do danas zaposlenica je na Učiteljskom fakultetu (sada Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti). Od 2008. do 2010. bila je predsjednica Katedre za matematiku i prirodoslovlje, od svibnja do listopada 2010. v.d. prodekanice za nastavu, a od listopada 2010. do listopada 2018. prodekanica za znanost. Od listopada 2018. predsjednica je Katedre za prirodoslovlje na Odsjeku za prirodne znaosti FOOZOS-a. Predaje kolegije Prirodoslovlje I, Prirodoslovlje II, Ekologija, Terenska nastava, Ekološki odgoj u dječjem vrtiću, Ekologija za održivi razvoj, Poznavanje biljaka i životinja. Autorica je i suautorica udžbenika, radnih bilježnica, metodičkih priručnika, knjige, poglavlja u knjizi, više od 50 znanstvenih radova i brojnih stručnih radova iz biologije i pedagogije. Suradnica je na brojnim međunarodnim i domaćim projektima („Peacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities“, „Restoring ecological diversity of forests with airborne imaging technologies“, Europska noć istraživača (TPTF_ERN)  paket/tema: Strossmayer days, „LUMEN“ i dr.).

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Irella Bogut

Članovi Katedre:

izv. prof. dr. sc. Zvonimir Užarević

Ime i prezime

dr. sc. Zvonimir Užarević

Zvanje izvanredni profesor

e-mail

zuzarevic@foozos.hr

Broj ureda

53

Istraživački interesi

biomedicina, biologija, biotehnologija

 

Diplomirao je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te stekao zvanje profesora biologije i kemije. Doktorirao je 2011. godine na Poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Molekularne bioznanosti na Sveučilištu u Osijeku obranom doktorske disertacije „Aktivnost signalnog puta  Hh-Gli u estrogen ovisnim (MCF-7) i estrogen neovisnim (Sk-Br-3) staničnim linijama tumora dojke”. Od 2000. do 2004. godine radio je na Zavodu za biologiju Pedagoškog fakulteta u Osijeku gdje je obavljao poslove znanstvenog novaka. Do 2008. godine radio je kao asistent na Odjelu za biologiju u Osijeku a od 2008. zaposlen je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Godine 2014. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent a 2019. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (Interdisciplinarno područje znanosti, izborna polja: Temeljne medicinske znanosti i Interdisciplinarne biotehničke znanosti). Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku izvodi nastavu na integriranom Učiteljskom studiju, prijediplomskom studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, diplomskom studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, prijediplomskom studiju Edukacijska rehabilitacija, poslijediplomskom specijalističkom studiju Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama, poslijediplomskom specijalističkom studiju Održivo i kružno biogospodarstvo te na poslijediplomskom doktorskom studiju Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja. Kao autor i suautor objavljuje originalne znanstvene radove u časopisima koji se indeksiraju u bazama Current Contents i Science Citation Index Expanded. Autor je i suautor niza znanstvenih i stručnih priopćenja na domaćim i međunarodnim skupovima. Član je pet strukovnih društava (Hrvatsko biološko društvo, Hrvatsko botaničko društvo, Hrvatsko društvo za biljnu fiziologiju, Hrvatsko kemijsko društvo, Hrvatsko društvo za istraživanje raka).

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Zvonimir Užarević

 

Irena Kišmartin, viša stručna suradnica
Krešimir Vidačić, asistent

O katedri:

Katedra za prirodoslovlje ustrojena je 15. rujna 2015. odlukom Fakultetskoga vijeća Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Okuplja stručnjake iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i interdisciplinarnih znanosti koji izvode nastavu iz prirodoslovne skupine predmeta na studijskim programima i programima cjeloživotnog obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Katedra trenutno ima zaposlena 4 člana.