Predsjednica katedre:

doc. dr. sc. Nina Mance

Ime i prezime

dr. sc. Nina Mance

Zvanje

Docentica

e-mail

nmance@foozos.hr

Broj ureda

48

Istraživački interesi

Dijalektologija, leksikologija

 

Osnovnu i srednju školu (Jezična gimnazija) završila je u Osijeku. Godine 2002. diplomirala je na Pedagoškome fakultetu u Osijeku stekavši zvanje profesora hrvatskoga jezika. Akademske godine 2006./2007. upisala je Poslijediplomski sveučilišni studij Jezikoslovlje na Filozofskom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Doktorirala je u lipnju 2014. godine obranom rada Suvremeni podravski govori slavonskoga dijalekta pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Ljiljane Kolenić i time stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja filologije. Od 1. siječnja 2008. godine izabrana je u suradničko zvanje asistentice na Učiteljskome fakultetu u Osijeku (današnji Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti) za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika, a od siječnja 2015. izabrana je u suradničko zvanje više asistentice (poslijedoktoranda.)Na Odsjeku za filologiju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku sudjeluje u izvedbi nastave više kolegija. U suradničkome zvanju asistentice od akademske godine 2008./09. do 2013./14. te od akademske godine 2015./16. do 2017./18. u suradničkome zvanju više asistentice izvodila je nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju iz kolegija: Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskome jeziku, Zavičajni idiom, Hrvatski jezik, Dječja književnost, Integracijsko-korelacijski sustav u hrvatskom jeziku, Usmena i pisana komunikacija. Na sveučilišnom diplomskom studiju Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja izvodila je nastavu iz kolegija: Hrvatski jezik i komunikacija i Jezične igre, a na sveučilišnom diplomskom studiju Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja izvodila je nastavu iz kolegija: Javni govor i Hrvatska jezična kulturna baština.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Nina Mance

Članovi katedre:

izv. prof. dr. sc. Lidija Bakota, prodekanica za nastavu

Ime i prezime

dr. sc. Lidija Bakota

Zvanje

Izvanredna profesorica

e-mail

lbakota@foozos.hr

Broj ureda

Ured prodekana i ured broj 64

Istraživački interesi

Znanstveno je zanimanje usmjereno prema ranom učenju hrvatskoga jezika,pisanjem i  proučavanjem udžbeničke građe namijenjene učenicima mlađe školske dobi. U središtu znanstvenoga istraživanja su i strategije razumijevanja pri čitanju književnih i informativnih tekstova u razrednoj nastavi.

 

izv. prof. dr. sc. Lidija Bakota zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Doktorat znanosti stekla je 2010. godine obranivši doktorsku disertaciju Komunikacijski model govornih vježbi u osnovnnoj školi na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. u zvanju je  docentice znanosti iz znanstvenog područja humanističke znanosti – kroatistika na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osim znanstvenoga rada suradnica je i u pisanju udžbenika hrvatskoga jezika za mlađu školsku dob. Bila je članica Erasmus K2 projekta Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and apportunities (kratica projekta: P-EE, kod projekta: 7E470F9E5337D292. Podatci o projektu dostupni su na: http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm ) u razdoblju  od 1.10. 2016. do 31. 3. 2018. (18 mjeseci). Nositelj je projekta za Hrvatsku bilo Pučko otvoreno učilište Koprivnica, a Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijekubio je partner na projektu za Hrvatsku. Suradnicu su na projektu bili: Spoleczna Akademia Nauk (Poljska, www.san.edu.pl), Infor Elea (Italija, www.inforelea.academy ), Slovo 21 (Češka, www.slovo21.cz), MBM Training and Development Center lTD (Velika Britanija, www.mbmtraining.uk ) i Vlnius „Židinio“ (Litva, www.zidinio.vilnius.Im.It)

Projekt je nastao iz potrebe usklađivanja obrazovnog sustava i tržišta rada. Temeljni je cilj projekta kreiranje inovativnog kurikuluma za obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika obrazovnih ustanova s ciljem povećanja njihovih kompetencija za rad s migrantima, azilantima i Romima kao sekundarnih ciljnih grupa. Kao članica projekta sudjelovala je u izradi kurikuluma usmjerenog na osposobljavanje polaznika za inovativno zanimanje ''Stručnjak za koordinaciju obrazovanja i zapošljavanja''. Sudjelovala je u izradi četiriju kurikula: Modul 1. Andragoški modeli poučavanja (Expert for coordination of education and employment); Modul 2. Moderne komunikacijske tehnologije (Modern communication technology); Modul 3. Upravljanje ljudskim potencijalima: istraživanje, analiza, planiranje i realizacija (Human Resources Management: research, analysis, planning and implementation); Modul 4. Međukulturalne kompetencije (Cross cultural competence). Po završetku navednoga programa polaznici će stečenim zvanjem  doprinijeti uključivanju spomenutih sekundarnih ciljnih grupa u procese obrazovanja i zapošljavanja u sredini u kojoj žive. Kao članica projekta izradila je u suautorstvu brošuruPacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities'.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Lidija Bakota

doc. dr. sc. Ivana Trtanj