5. OSJEČKI DANI BIOETIKE Osijek, Hrvatska, 7. - 8. 11. 2022.

Centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Osječka jedinica međunarodne katedre za bioetiku organiziraju 5. Osječke dane bioetike, koji će se održati 7. i 8. studenog 2022. u Osijeku u prostorima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Cara Hadrijana 10). Suorganizatori 5. Osječkih dana bioetike su Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kineziološki fakultet,  Hrvatsko bioetičko društvo, Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda u Skopju.
 
Središnje mjesto u okviru 5. Osječkih dana bioetike imat će međunarodna konferencija o temi „Bioetika i ljudska prava“.
 
Ljudska prava kao goruće pitanje bdiju nad čovječanstvom od davnina. Što su ljudska prava? Gdje im je i koja im je granica? Što je moralno, a što nije? Kako definirati čovjekove slobode? Koja su prava „drugačijih“ i što uopće znači biti drugačiji? Je li to adekvatan epitet? Kakva su prava i mogućnosti osoba s invaliditetom? Kakva su prava djece? To su neka od pitanja koja si čovječanstvo postavlja već stoljećima, a svaka aktualna situacija u svijetu ta pitanja reciklira jer se i odgovori mijenjaju. Borbe za ljudska prava možda nisu učestale ili vizualno identične kao one prije stotinjak godina, ali smo se unazad tri godine našli pred brojim izazovima koji su poljuljali ideju i definiciju ljudskih prava uopće. Od virusa pa sve do rata, moderni se čovjek našao pred zidovima koje još uvijek preskače, a u tome preskakanju lako se izgubi pravo, identitet, slobode te se, ona ranije navedena pitanja, postavljaju ponovo, a odgovori se traže na svim područjima života i u interdisciplinarnosti brojnih znanstvenih područja.
Bioetika kao znanost kojoj je sveukupni život u fokusu proučavanja izravno u fokusu ima i prava koja sa životom dolaze te upravo bioetika može pokušati dati odgovore na brojna pitanja etičnosti, morala i ljudskih prava koja se danas postavljaju. Biti humanist danas je izazov, a kako tu humanost potaknuti, razviti i očuvati ono je što mora biti temelj novim istraživanjima u ovim društvenim prilikama.
Ljudska prava treba prikazati kroz povijest da bi se vidjela njihova refleksija u sadašnjosti s ciljem stvaranja budućnosti na temelju toga. Time tema ljudskih prava otvara široko područje za razna izlaganja, analize, predstavljanja, preglede i rasprave te za otvaranje znanstvene lepeze koja nudi široka područja s raznim interesnim domenama koje se dotiču ljudskih prava i života.