Na nacionalnoj razini

Na nacionalnoj razini

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Sabor Republike Hrvatske je dana 03. travnja 2009. godine donio odluku o proglašenju Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i  visokom obrazovanju.

Navedenim Zakonom uređuje se:

  • osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju postupcima inicijalne akreditacije, reakreditacije, tematskoga vrjednovanja i vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjega sustava osiguravanja kvalitete (audit),
  • status, djelatnost i ustrojstvo AZVO kao javne ustanove u Republici Hrvatskoj koja brine o osiguravanju i unaprjeđivanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, te
  • uloga ostalih tijela koja u Republici Hrvatskoj brinu o osiguravanju i unaprjeđivanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na javna i privatna visoka učilišta, javne znanstvene institute i druge znanstvene organizacije kojima je osnivač Republika Hrvatska te privatne znanstvene institute i druge pravne osobe upisane u Upisnik znanstvenih organizacija.

 
 

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
HR-31000 Osijek
Cara Hadrijana 10, PP 330

Telefon: +385 (0)31 321-700
Fax: +385 (0)31 321-899
E-mail: helpdesk@foozos.hr
IBAN: HR18 2500 0091 1020 44575
OIB: 28082679513
Matični broj ustanove: 1404881

Pratite nas na Facebooku