Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti je nastavna i znanstveno-istraživačka institucija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u području obrazovanja nastavnog kadra. Dugogodišnja djelatnost Fakulteta u obrazovanju visokokvalitetnog stručnog kadra te izvođenje znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, bila je i ostala glavni pokretač razvoja hrvatskog društva u navedenom području djelovanja.

Temeljna načela uspostave sustava osiguravanja kvalitete očituje se u:

  • Misiji, viziji i strateškom planu Fakulteta te uspostavi načina rada i standarda koji će voditi prema unaprjeđenju kvalitete nastavnog i istraživačkog rada kao i unaprjeđenju djelatnosti koje pridonose razvoju gospodarstva i društva u skladu sa strateškim razvojnim ciljevima Fakulteta.
  • Razvoju i upravljanju sustavom osiguravanja kvalitete u skladu sa strateškim dokumentima Sveučilišta, pravnom regulativom u Republici Hrvatskoj, Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokoga obrazovanja te kriterijima za vanjska vrednovanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
  • Stvaranje poticajnog okružja za promicanje kulture kvalitete na Fakultetu te trajnim naporima za poboljšavanje i unaprjeđivanje u nastavi, znanstveno-istraživačkom radu te transferu znanja.
  • Uspostavi sustava praćenja indikatora unaprjeđenja kvalitete kako bi se koristili u procesu donošenja odluka i strateškog planiranja.
  • Uskoj suradnji s unutarnjim i vanjskim dionicima sustava osiguravanja kvalitete: studentima, djelatnicima Fakulteta, društvenom zajednicom na lokalnoj i nacionalnoj razini, nadležnim ministarstvom i nacionalnim agencijama.
  • Upravljanju rizicima kroz uspostavu djelotvornog sustava s definiranim ovlastima i odgovornostima i unutarnjom kontrolom.

Sustav osiguravanja kvalitete pripada uobičajenim funkcijama Fakulteta i dio je njegova svakodnevnog rada. Ova politika temeljni je okvir za određivanje strategije kvalitete Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i ciljeva kvalitete, a s njom su upoznati svi djelatnici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.

Politika kvalitete Fakulteta redovito se prati i unaprjeđuje sukladno potrebama.