Predsjednica katedre:

doc. dr. sc. Ivana Trtanj

Ime i prezime

dr. sc. Ivana Trtanj

Zvanje

Docentica

e-mail

itrtanj@foozos.hr

Broj ureda

48

Istraživački interesi

- usvajanje prvoga jezika

-razvoj diskursa u djece predškolske i školske dobi

- razvoj rane pismenosti

- ovladavanje hrvatskim kao inim jezikom

 

Na Učiteljskom fakultetu zaposlena je kao asistentica od prosinca 2007. gdje otada drži seminare iz kolegija Hrvatski jezik, Jezična kultura, Funkcionalni stilovi u jezičnoj komunikaciji te Usvajanje i učenje hrvatskoga jezika. Od veljače 2016. u zvanju je poslijedoktorandice, a od studenoga 2018. u znanstvenom zvanju znanstvene suradnice. Dijelom je tima ECL (Europskoga konzorcija za certifikat o postignućima u suvremenim jezicima) s kojim sudjeluje u izradi testova o poznavanju hrvatskoga jezika za neizvorne govornike. Za članicu Povjerenstva za izradu standarda i ispita za hrvatski jezik kao ini jezik u Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja izabrana je 2013. godine. Suradnica je na dvama projektima Hrvatske zaklade za znanost: Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski i mađarski jezik u usporedbi (lP-2016-06-5736) i Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju(UIP-05-2017). Članica je Hrvatskoga filološkog društva. Njezini su istraživački intersi usmjereni na područje usvajanja jezika, razvoj dječjega diskursa i rane pismenosti te proučavanje hrvatskoga kao inoga jezika.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Ivana Trtanj

Članovi katedre:

izv. prof. dr. sc. Lidija Bakota

Ime i prezime

dr. sc. Lidija Bakota

Zvanje

Izvanredna profesorica

e-mail

lbakota@foozos.hr

Broj ureda

64

Istraživački interesi

Znanstveno je zanimanje usmjereno prema ranom učenju hrvatskoga jezika,pisanjem i  proučavanjem udžbeničke građe namijenjene učenicima mlađe školske dobi. U središtu znanstvenoga istraživanja su i strategije razumijevanja pri čitanju književnih i informativnih tekstova u razrednoj nastavi.

 

izv. prof. dr. sc. Lidija Bakota zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Doktorat znanosti stekla je 2010. godine obranivši doktorsku disertaciju Komunikacijski model govornih vježbi u osnovnnoj školi na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. u zvanju je  docentice znanosti iz znanstvenog područja humanističke znanosti – kroatistika na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osim znanstvenoga rada suradnica je i u pisanju udžbenika hrvatskoga jezika za mlađu školsku dob. Bila je članica Erasmus K2 projekta Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and apportunities (kratica projekta: P-EE, kod projekta: 7E470F9E5337D292. Podatci o projektu dostupni su na: http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm ) u razdoblju  od 1.10. 2016. do 31. 3. 2018. (18 mjeseci). Nositelj je projekta za Hrvatsku bilo Pučko otvoreno učilište Koprivnica, a Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijekubio je partner na projektu za Hrvatsku. Suradnicu su na projektu bili: Spoleczna Akademia Nauk (Poljska, www.san.edu.pl), Infor Elea (Italija, www.inforelea.academy ), Slovo 21 (Češka, www.slovo21.cz), MBM Training and Development Center lTD (Velika Britanija, www.mbmtraining.uk ) i Vlnius „Židinio“ (Litva, www.zidinio.vilnius.Im.It)

Projekt je nastao iz potrebe usklađivanja obrazovnog sustava i tržišta rada. Temeljni je cilj projekta kreiranje inovativnog kurikuluma za obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika obrazovnih ustanova s ciljem povećanja njihovih kompetencija za rad s migrantima, azilantima i Romima kao sekundarnih ciljnih grupa. Kao članica projekta sudjelovala je u izradi kurikuluma usmjerenog na osposobljavanje polaznika za inovativno zanimanje ''Stručnjak za koordinaciju obrazovanja i zapošljavanja''. Sudjelovala je u izradi četiriju kurikula: Modul 1. Andragoški modeli poučavanja (Expert for coordination of education and employment); Modul 2. Moderne komunikacijske tehnologije (Modern communication technology); Modul 3. Upravljanje ljudskim potencijalima: istraživanje, analiza, planiranje i realizacija (Human Resources Management: research, analysis, planning and implementation); Modul 4. Međukulturalne kompetencije (Cross cultural competence). Po završetku navednoga programa polaznici će stečenim zvanjem  doprinijeti uključivanju spomenutih sekundarnih ciljnih grupa u procese obrazovanja i zapošljavanja u sredini u kojoj žive. Kao članica projekta izradila je u suautorstvu brošuruPacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities'.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Lidija Bakota

doc. dr. sc. Nina Mance