Centar za metodike i stručnu praksu osnovan je u akademskoj godini 2022./2023. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku pred svoje nastavnike i studente postavlja visoke stručne i profesionalne zahtjeve u području odgojno-obrazovnog djelovanja stoga je Centar za metodike i stručnu praksu kao integralna ustrojbena jedinica Fakulteta svoje djelovanje usmjerio k osiguravanju, ali i kontinuiranom iznovljavanju suvremenih teorijskih i praktičnih pomaka s naglaskom na izravno djelovanje u neposrednoj praksi odgajatelja, učitelja razredne nastave i edukacijskih rehabilitatora. Centar je trenutno usmjeren na metodike i stručno-pedagošku praksu triju osnovnih studijskih programa – učiteljski studij, studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te studij edukacijske rehabilitacije. Iz te pozicije Centar promiče sustavnu suradnju i razvijanje partnerskog odnosa nastavnika, studenata i praktičara u dječjim vrtićima, školama i drugim ustanovama kao i suradnju sa širom društvenom zajednicom.
 
Misija
Misija je Centra za metodike i stručnu praksu stvaranje kvalitetne platforme za stručnu i profesionalnu podršku i inovacije u izravnom odgojno-obrazovnom djelovanju. Stvaranje prepoznatljivog istraživačkoga središta usmjerenog na istraživanje suvremene teorije i prakse te povezivanjem i osnaživanjem suradnje s drugim institucijama, ustanovama i udrugama na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, Centar ima misiju osnaživanja odgojno-obrazovnoga sustava u cjelini. Misija Centra jest postati mjesto susreta, mjesto profesionalne podrške i mjesto istraživanja.
 
Vizija
Kroz različite oblike suradnje sa sudionicima izravno ili neizravno uključenima u djelovanje Centra, u nadolazećem razdoblju Centar za metodike i stručnu praksu nastojat će biti prepoznat kao istraživački centar izvrsnosti u području pojedinih metodika integriranih u cjeloviti pristup učenju djeteta/učenika te u području stručno-pedagoške prakse kao prepoznatljivog i društveno-korisnog djelovanja studenata, sveučilišnih nastavnika i praktičara u odgojno-obrazovnom sustavu i širem društvenom okruženju.
U skladu s misijom Centra, kao početno djelovanje uspostavit će se suradnja s drugim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te drugim centrima/katedrama u Republici Hrvatskoj i izvan nje; studenti i studentice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti uključit će se u rad Centra na svim razinama - od nastave pa do popularizacije profesije; osigurat će se različiti oblici cjeloživotnog učenja i usavršavanja (seminari, tribine, okrugli stol, programi i dr.); podržavat će se stvaranje ALC – Alumni Learnig Community - kao oblika sustavnog umrežavanja studenata, praktičara i znanstvene zajednice; razvijat će se kvalitetni suradnički i partnerski odnos s vrtićima, školama i drugim ustanovama kao vježbaonicama; razvijat će se i njegovati suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave te udrugama koje djeluju na području odgoja i obrazovanja i rada s djecom i mladima; kroz poticanje znanstvenog i stručnog djelovanja članova Centra posredno će se inovirati odgojno-obrazovna praksa.
 
Članovi Centra za metodike i stručnu praksu