Predsjednica katedre:

prof. dr. sc. Ružica Kolar-Šuper

Ime i prezime

dr. sc. Ružica Kolar-Šuper

Zvanje

Redovita profesorica

Predsjednica katedre za matematiku

e-mail

rkolar@foozos.hr

Broj ureda

40

Istraživački interesi

Neasocijativne algebarske strukture, geometrija

 

Ružica Kolar-Šuper je diplomirala 1996. godine matematiku i fiziku na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Na trećoj godini studija, kao najbolji student na smjeru prirodnih znanosti Pedagoškog fakulteta, dobila je Dekanovu nagradu. Magistrirala je iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 2003. godine. Doktorsku disertaciju obranila je 2006. godine iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od 1996. do 1998. radila je kao nastvnik matematike i fizike na Tehničkoj školi Ruđera Boškovića u Vinkovcima. 1998. godine zapošljava se, u svojstvu znanstvenog novaka, na Pedagoškom fakultetu u Osijeku na katedri za matematiku. Od 1999. godine, nakon preustroja Peadogoškog fakulteta radi na Učiteljskom fakultetu, danas Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Bila je potpredsjednica znanstvenog i organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog kolokvija Mathematics and Children 2015., 2017. i 2019. Jedna je od urednica četiri znanstvene monografije Mathematics Teaching for the Future (2013), Higher Goals in Mathematics Education (2015), Mathematics Education as a Science and a Profession (2017)  i Towards New Perspectives on Mathematics Education (2019). 2018. godine dobila je priznanje Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za ostvarenja u akademskoj 2017./18. godini za izniman doprinos pri organizaciji međunarodnih znanstvenih konferencija Mathematics and Children. Bila je voditelj Odsjeka za prirodne znanosti od 2014. do 2018. godine. Voditeljica je Katedre za matematiku. Član je uredničkog odbora Osječkog matematičkog lista. Član je Geometrijskog seminara na PMF-Matematičkom odjelu u Zagrebu, Hrvatskog društva za geometriju i grafiku, Hrvatskog matematičkog društva i  Osječkog matematičkog društva. Objavila je 40 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom te izlagala na 20 međunarodnih znanstvenih skupova. Vodi predavanja iz kolegija Elementarna matematika, Matematika, Diskretna matematika, Uvod u linearnu algebru i Matematička kultura i komunikacija.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Ružica Kolar-Šuper

Članovi Katedre:

prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović

Ime i prezime

dr. sc. Zdenka Kolar-Begović

Zvanje

Redovita profesorica u trajnom izboru

Voditeljica Odsjeka za prirodne znanosti

e-mail

zkolar@foozos.hr

Broj ureda

40

Istraživački interesi

Neasocijativne algebarske strukture, geometrija

 

Zdenka Kolar-Begović diplomirala je matematiku i fiziku 1993. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Magistrirala je 1999. godine iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, obranila je 2003. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplomiranja ostaje raditi kao asistent na Katedri za matematiku Pedagoškog fakultetu u Osijeku. Na Odjelu za matematiku u Osijeku i Učiteljskom fakultetu, danas Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, radi od 1999. godine. Bila je potpredsjednica Znanstvenog odbora i Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog kolokvija Mathematics and Children, 2007., 2009., 2011. i 2013. te predsjednica tih odbora 2015., 2017. i 2019. godine. Jedna je od urednica četiri znanstvene monografije Mathematics Teaching for the Future (2013), Higher Goals in Mathematics Education (2015), Mathematics Education as a Science and a Profession (2017) i Towards New Perspectives on Mathematics Education (2019). Od 2012. godine je glavna urednica Osječkog matematičkog lista. Bila je prodekanica za poslovne odnose i međunarodnu suradnju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 2014. do 2018. godine. Voditeljica je Odsjeka za prirodne znanosti od 2006. godine do 2014. godine te od 2018. godine. Član je Geometrijskog seminara na PMF-Matematičkom odjelu u Zagrebu, Hrvatskog društva za geometriju i grafiku, Hrvatskog matematičkog društva i Osječkog matematičkog društva. Recenzent je za Mathematical Reviews. Objavila je 44 znanstvena rada u časopisima s međunarodnom recenzijom te izlagala na 25 međunarodnih znanstvenih skupova. Vodi predavanja iz kolegija Metodika matematike I, Metodika matematike II i Matematika i nadareni učenici.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Zdenka Kolar-Begović


 

 

doc. dr. sc. Ana Katalenić
Željko Gregorović, viši predavač
Diana Moslavac Bičvić, viša predavačica

O katedri:

Katedra za matematiku je ustrojena odlukom Fakultetskoga vijeća Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 21. rujna 2020. Do toga datuma bila je dio Katedra za matematiku i informatiku, koja je pod tim nazivom postojala od 15. rujna 2015. godine. Katedra za matematiku okuplja stručnjake iz matematičkih znanosti koji izvode nastavu iz matematičkih i informatičkih kolegija na studijskim programima i programima cjeloživotnog obrazovanja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Članovi katedre su autori brojnih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom te niza stručnih radova. Sudjeluju u radu  znanstvenih i stručnih konferencija. Aktivno sudjeluju u području popularizacije znanosti u okviru Festivala znanosti, Tjedna mozga i Geometrijske škole Stanko Bilinski. U organizaciji međunarodnog znanstvenog kolokvija Mathematics and Children članovi katedre aktivno sudjeluju od početka pokretanja kolokvija,  2007. godine. Katedra ima pet članova.