Članovi Katedre:

doc. dr. sc. Lidija Nikolić

Ime i prezime

dr. sc. Lidija Nikolić

Zvanje

Docentica

e-mail

lnikolic@foozos.hr

Broj ureda

60

Vrijeme konzultacija

ponedjeljkom u 13.30 ili prema dogovoru putem e-maila

Istraživački interesi

Njezin je istraživački rad usmjeren na glazbenu kompetentnost učitelja primarnog obrazovanja, razvoj modela glazbenog obrazovanja budućih učitelja, glazbene sposobnosti, metodiku nastave glazbene kulture i metodiku nastave glazbe na učiteljskom studiju,utjecaj glazbe na razvoj djeteta, vokalno-instrumentalnu nastavu, glazbeno izvođenje te psihološke čimbenike stjecanja i razvoja glazbenih kompetencija.

 

Lidija Nikolić, na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 1996. godine stekla je diplomu profesorice glazbene kulture. Godine 2016. obranila je doktorsku disertaciju na sveučilišnom poslijediplomskom studiju Znanost o glazbenoj umjetnosti - modul Glazbena pedagogija na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Od 1996. godine je nastavnik glazbe na studijima za buduće učitelje primarnog obrazovanja i odgojitelje predškolske djece na Pedagoškom fakultetu, a danas na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u nastavnom zvanju višeg predavača. Nastavni predmeti koje je izvodila ili još izvodi su Sviranje, Zbor, Pjevanje i sviranje, Teorija glazbe, Glazbena kultura, Metodika glazbene kulture, Glazbena slušaonica, Glazbena kultura s metodikom, Dječje glazbeno stvaralaštvo, Glazba s praktikumom, Glazba u integriranom kurikulumu, Poznavanje glazbenoga jezika. Autor je pozitivno recenziranih i usvojenih nastavnih programa obaveznih glazbenih predmeta na učiteljskom studiju 1998., 2003. i 2005. godine te 2002. i 2005. godine na studiju predškolskog odogoja.

Izlaže radove na međunarodnim, znanstvenim skupovima u području glazbene pedagogije te objavljuje znanstvene radove u Hrvatskoj i inozemstvu.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758924

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=533707

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=919790

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=962284

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=962284

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=896510

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=915943

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=937414

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=684442

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=533109

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=938601

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=534058

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=534060

 

 

Name and surname

Lidija Nikolić, Ph.D.

Title

Assistant Professor

e-mail

lnikolic@foozos.hr

Office Nr.

60

Consultation time

Moday at 13.30 or according to the appointmentvia e-mail

Research interests

Her research work focuses on the musical competence of primary education teachers, the development of the model of music education of future teachers, musical abilities, the method of teaching music in school and the method of teaching music in a teacher's study, the influence of music on the general development of the child, teaching vocal and instrumental music, music performance, and the psychological factors of acquisition and development of music competencies.

 

Lidija Nikolić graduated Music pedagogy study program at the Faculty of pedagogy, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, in 1996. In 2016 she acquired PhD at the doctorall studies of Science of music art - module of Music pedagogy in the Faculty of music art, University of art in Belgrade.

Since 1996, she has been a music teacher for studies for future primary school teachers and preschool teachers at the Faculty of pedagogy, and today at the Faculty of education, University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek in the position of a senior lecturer. She teaches on subjects: Playing the music, Choir, Singing and playing, Music theory, Music culture, Music teaching methodology, Music listening, Music culture and methodology, Children's music creativity, Music with practice, Music in an integrated curriculum, Acquiring music literacy skills.She is an author of positively reviewed and adopted curricula of compulsory musical subjects in the teacher study in 1998, 2003 and 2005 and in 2002 and 2005 in the study for preschool teachers.

She exhibits papers at international scientific conferences in the field of music pedagogy and publishes scientific papers in Croatia and abroad.

List of publications (link to CROSBI)

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758924

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=533707

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=919790

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=962284

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=962284

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=896510

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=915943

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=937414

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=684442

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=533109

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=938601

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=534058

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=534060

doc. dr. sc. Vesna Svalina
Ana Popović, stručna suradnica
Gordana Ercegovac-Jagnjić, viša predavačica

O Katedri za glazbenu umjetnost

Katedra za glazbenu umjetnost osnovana je u mjesecu studenom 2018. godine kao nova sastavnica Odsjeka za umjetnička područja.

Članovi Katedre za glazbenu umjetnost održavaju nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom učiteljskom studiju te na redovitom i izvanrednom Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja. Nastava se održava iz sljedećih kolegija: Teorija glazbe, Glazbena kultura, Metodika glazbene kulture I, II, Glazbena slušaonica I, II, Sviranje I, II, Dječje glazbeno stvaralaštvo, Glazba s praktikumom, Glazba u integriranom kurikulu, Poznavanje glazbenog jezika, Zborno pjevanje, Dramski odgoj, Lutkarstvo, Dramske igre i Lutkarske igre.

Uz nastavnu djelatnost, članovi Katedre za glazbenu umjetnost aktivni su u znanstveno-istraživačkom radu, bave se umjetničkom djelovanjem, sudjeluju na znanstvenim i stručnim skupovima, uključeni su u različite projekte te su autori velikog broja znanstvenih radova i knjiga iz područja glazbene pedagogije, odnosno dramske umjetnosti i dramskog odgoja. Članovi Katedre redovito sudjeluju i u aktivnostima koje pridonose popularizaciji znanosti i umjetnosti (promocije, predstavljanja knjiga, Festival znanosti i dr.) te u organizaciji umjetničkog festivala EKTe – umjetnost kroz odgoj i obrazovanje, koji se održava na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.

Od 2009. godine do danas pojedini su članovi Katedre bili uključeni u nekoliko znanstvenih projekata: Mreža zajednica učenja (2002.-2014.) – doc. dr. sc. Vesna Svalina; Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja (2009.-2014.; 245-1221170-1063) –red. prof. art. Mira Perić i doc. dr.sc. Vesna Svalina, Slušanje glazbe kao područje u kurikulumu nastave glazbene kulture (2015.-2016.; izip-2014-20) - doc. dr.sc. Vesna Svalina, Darovitost u umjetničkom području – analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti (2018.-2019.) - doc. dr.sc. Vesna Svalina.

Katedra aktivno sudjeluje u organizaciji Šestog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga koji će se održati na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti od 11. do 13. travnja 2019. godine. http://simpozij-glazba.pedagogija.net