Predsjednica katedre:

izv. prof. dr. sc. Rahaela Varga

Ime i prezime

dr. sc. Rahaela Varga

Zvanje

Izvanredna profesorica

Predsjednica Katedre za pedagogiju

e-mail

rvarga@foozos.hr

Broj ureda

63

Istraživački interesi

odgoj i obrazovanje, kompetencije učitelja, učenika i ravnatelja, cjeloživotno učenje, nastava

 


Doktorirala pedagogiju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena kao izvanredna profesorica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi nastavu pedagoških i didaktičkih kolegija na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini.

Suradnica je na projektima: Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora (2019 – 2022); Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija (2015 – 2016); Potreba promjene položaja učenika u nastavi i izvan nje (2009 – 2014).

Redovito sudjeluje na znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu, suautorica je dvaju sveučilišnih udžbenika i preko trideset znanstvenih i stručnih članaka. Od strani jezika govori engleski i njemački.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Rahaela Varga

Članovi Katedre:

prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević

Ime i prezime

dr. sc. Vesnica Mlinarević

Zvanje

Redovita profesorica

e-mail

vmlinarevic@foozos.hr

Broj ureda

29

Istraživački interesi

kultura škole, kurikulum, slobodno vrijeme djece i mladih, poremećaji u ponašanju učenika, rani i predškolski odgoj i obrazovanje

 

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku na studiju predškolskog odgoja i studiju pedagogije te stekla dva zvanja, odgojitelja i profesora pedagogije. Magistrirala je 2004. a doktorirala 2006. u području društvenih znanosti, polje pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Slobodno vrijeme kao prediktor poremećaja u ponašanju učenika. Radila je u Centru za predškolski odgoj Osijek, Agenciji za odgoj i obrazovanje kao savjetnica, kao vanjska suradnica na Pedagoškom fakultetu, a 2001. stalno se zapošljava kao predavač na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, tadašnjoj Visokoj učiteljskoj školi.

Od 2006. je docentica, 2012. je izabrana u zvanje izvanredne profesorice, a 2017. u zvanje redovite profesorice. Predaje kolegije Pedagogija, Obiteljski odgoj i suradnja s roditeljima, Vođenje odgojno-obrazovne ustanove, Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu, Nastavna komunikacija i Integrirani predškolski kurikulum I. Od 2013. predaje na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a od 2016. na Poslijediplomskom doktorskom studiju Kvaliteta u odgoju i obrazovanju na Sveučilištu u Zadru.

Bila je predsjednica povjerenstva za osiguranje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja te stekla certifikat za osiguranje kvalitete u visokoškolskim ustanovama ISO standard 9001. Predsjednica je povjerenstva za polaganje stručnih ispita odgojitelja i pedagoga u predškolskim ustanovama za područje pet slavonskih Županija od 2008.

Bila je sudionica Projekta “Program psihosocijalne pomoći prognanoj djeci u Republici Hrvatskoj, 1998. godine i radila kao savjetnica na mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske u Vukovaru i Baranji.

Bila je suradnica na trima znanstvenim projektima Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske,  vodila je međunarodni IPA projekt RO-ufos-luna-MI, Improvement of Position of Roma Children in Education in Baranja Region i bila suradnica  na projektu K2 Erasmus + ''Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities'.

BilajevoditeljicanadislociranompreddiplomskomstudijupredškolskogodgojauVukovaruod  2003. do 2006., voditeljica Odsjeka za društvene znanosti akademske 2006./2007, prodekanica za stručno-razvojne poslove od 2009. do 2010. i prodekanica za nastavu od 2010. do 2018.

Autorica i suautorica  je 2 znanstvene monografije, 4 poglavlja u knjizi, suurednica 4 zbornika radova sa znanstvenih konferencija, 80 - tak znanstvenih i stručnih radova iz pedagogije te je bila članica ili predsjednica 14 znanstvenih skupova.

Članica je Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Predsjednica upravnog odbora Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku te članica Matice hrvatske i međunarodne udruge Association fot Teacher Education in Europe.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Vesnica Mlinarević

 

 

doc. dr. sc. Maja Brust Nemet, prodekanica za znanost
izv. prof. dr. sc. Snježana Dubovicki
doc. dr. sc. Dražen Rastovski
doc. dr. sc. Ksenija Romstein, prodekanica za razvojno-stručni rad
dr. sc. Antonija Huljev, poslijedoktorandica
dr. sc. Ružica Tokić Zec, poslijedoktorandica
Jurica Lovrinčević, viši predavač

Općenito o katedri:

Katedra za pedagogiju djeluje u okviru Odsjeka za pedagogiju, povijest i filozofiju s ciljem unaprjeđenja kvalitete odgoja i obrazovanja na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava, stoga su aktivnosti članova Katedre usmjerene na cjeloživotno učenje pedagoških profesionalaca - posebice učitelja, nastavnika i odgojitelja te ostalih zaposlenika u sustavu obrazovanja i znanosti. U tu svrhu ostvaruju suradnju s mnogim ustanovama u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

U okviru Katedre osmišljen je program cjeloživotnog obrazovanja stručnjaka nenastavničkih profila u osnovnom i srednjem obrazovanju (Pedagoško-psihološka i didaktičko metodička izobrazba, Modul A) te visokoškolskih nastavnika (Pedagoško-psihološka i didaktičko metodička izobrazba, Modul B). Od 2018. djeluje Centar za karijerni razvoj studenata Fakulteta za odgoj i obrazovanje, a od 2022. Centar za rehabilitaciju.

Članovi Katedre se redovito usavršavaju aktivno sudjelujući na prestižnim domaćim i inozemnim konferencijama (Kina, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Mađarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Italija, Srbija), studijskim putovanjima (Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo) i ljetnim školama (Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljska).


 

Sudjelovanja na recentnim projektima:

2020.- u tijeku: projekt Hrvatske zaklade za znanost: „Modeli  odgovora  na  odgojno-obrazovne  potrebe  djece  izložene  riziku  socijalne isključenosti  u  ustanovama  ranog  i  predškolskog odgoja odgoja  i  obrazovanja  (MORENEC)“  IP-2019-04-2011; nositelj Učiteljski fakultet u Zagrebu, FOOZOS je partner na projektu.

2020. – 2021. projekt Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi, naručitelj Ured UNICEF-a za Hrvatsku, nositelj Učiteljski fakultet u Zagrebu, FOOZOS je partner na projektu.

2019. - 2022. projekt Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora (UP.03.1.1.03.0056) sufinancira Europski socijalni fond, a provodi Sveučilište u Zadru u partnerstvu s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku, Filozofskim fakultetima u Osijeku, Splitu Rijeci i Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkim fakultetom u Zagrebu te MORH-om.

2018. – 2021. – projekt Internacionalni studijski program Konstrukcije otporne na izvanredna djelovanja – Resilient Structures – InterStruct, nositelj projekta Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, a FOOZOS je partner na projektu. Projekt je financiran sredstvima Europske komisije (UP.03.1.1.02.0028).

2018. - 2020. projekt Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj (Studijski centar socijalnoga rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s UNICEF uredom za Hrvatsku).

2018. -2019. projekt DOBRO: Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji, FOOZOS je partner, financijer je Europska komisija (UP.04.2.1.02.0078).

2017. - 2018. znanstveno istraživački projekt I tata je važan Dječje osječke kreativne kućice DOKKICA na kojoj je FOOZOS partner, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (519-05-2-3-1/3-18-3).

2016. - 2018. projekt Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place, nositelj Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, FOOZOS partner na projektu, financijer je Europska komisija (2015-HR-IA-0013).

2016. - 2018. projekt 116 000 Hotline for Missing Children Croatia nositelj Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, FOOZOS partner na projektu, financijer je Europska komisija (JUST/2015/RDAP/AG/0116/8830).

2015. - 2016. projekt Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija (HR.3.1.15-0040) sufinancira Europski socijalni fond, a provodi Sveučilište u Zadru u partnerstvu s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2015. - 2016. sveučilišni znanstveno-istraživački projekt „Promjena paradigme poučavanja u ranom djetinjstvu: konstruktivizam i razvojni pristup vs. biheviorističke strategije“ INGI-2015-29; nositelj FOOZOS.

2013.– 2015. znanstveno-istraživački projekt Unaprjeđenje položaja djece Roma u odgoju i obrazovanju u Baranji, FOOZOS je nositelj projekta, a financiran je iz sredstava Europske komisije (IPA4.1.2.2.02.01.c31).

2009.- 2014. projekt Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja (245-1221170-1063) financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

2007. - 2014. projekt Potreba novog položaja učenika u nastavi i izvan nastave (245-1221170-1041) financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Organizacija međunarodnih i domaćih konferencija:
 

Obrazovanje za interkulturalizam (2009, 2010, 2015, 2020)

Didaktički izazovi (2012, 2016, 2019, 2022)

 

Uređivanje časopisa:

Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja