Voditelj Odsjeka:

doc. dr. sc. Maja Brust Nemet

Ime i prezime

dr. sc. Maja Brust Nemet

Zvanje

Docentica

Voditeljica Odsjeka za pedagogiju, povijest i filozofiju

Voditeljica Centra za karijerni razvoj studenata FOOZOS

e-mail

mbrust@foozos.hr

Broj ureda

58

Istraživački interesi

Pedagogija, profesionalni razvoj učitelja, kompetencije učitelja, upravljanje razredom, kultura škole, projekti u odgojno-obrazovnim ustanovama, metodologija pedagoških istraživanja

 

Maja Brust Nemet rođena je 1984. godine u Osijeku. Diplomirala je 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje profesorice pedagogije i hrvatskoga jezika i književnosti. 2015. godine stekla je zvanje doktorice pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, obranivši temu pod nazivom Socijalno-pedagoške kompetencije učitelja u sukonstrukciji kurikuluma kulture suvremene škole. Od rujna 2007. godine radila je kao stručni suradnik pedagog u OŠ Josipovac. Od studenoga 2008. godine radila je kao asistentica, od srpnja 2015. kao viša asistentica, a od listopada 2017. godine do danas radi kao docentica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Odsjeku za cjeloživotno obrazovanje. Vanjska je suradnica od 2014. godine na Odjelima za biologiju, kemiju, fiziku i matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Aktivno je sudjelovala s radovima na više od 20 znanstvenih i stručnih međunarodnih konferencija, objavila je više od 20 znanstvenih radova, suautorica je i suurednica nekoliko znanstvenih monografija.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Maja Brust Nemet

 


Članovi Odsjeka:

prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan

Ime i prezime

dr. sc. Damir Matanović

Zvanje

Redoviti profesor

D e k a n

e-mail

dmatanovic@foozos.hr

Broj ureda

ured dekana

Istraživački interesi

Nacionalna povijest

 

Damir Matanović rođen je 25. srpnja 1970. u Vinkovcima.

Osnovnu školu pohađao je u Bošnjacima, dok je srednju matematičko-informatičku školu završio u Županji.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio je 1996. dvopredmetni studij komparativne književnosti i povijesti, s temom diplomskog rada Svakodnevni život u Slavoniji u 18. stoljeću.

Poslijediplomski studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio je 2000. s magistarskom radnjom Satnije Brodske pukovnije.

Na istom je fakultetu 2003., pod mentorstvom prof. dr. sc. Filipa Potrebice, obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Vojni komunitet Brod na Savi. Društvena i ekonomska struktura vojnokrajiškog grada 1753.-1848.

Damir Matanović ima devetnaestogodišnje radno iskustvu u sustavu znanosti i visokog školstva na Hrvatskom institutu za povijest, Učiteljskom fakultetu (Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti)  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Odjelu za kuturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera te na Etvos Jozsef Foiskoli u Baji, Mađarska radio je kao vanjski suradnik povijesne kolegije.

Kao vanjski suradnik radio je u nakladničkoj kući Fraktura i Hena-com Zagreb.

Na Hrvatskom institutu za povijest radio je od 1997. do 2008. kao znanstveni novak te znanstveni suradnik. U zvanje asistenta izabran je 2000. na Hrvatskom institutu za povijest.

Na istoj je instituciji izabran 2003. u zvanje višeg asistenta, dok je odlukom Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polje povijesti, 2004. izabran u zvanje znanstvenog suradnika.

Odlukom Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti-polje povijesti izabran je u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, te odlukom Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Osijeku 14. srpnja 2010. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i odgovarajuće radno mjesto za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana nacionalna povijest.

Na Učiteljskom fakultetu, pravnom predniku Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zaposlen je od 15. travnja 2008.

Od akademske 2013./14. obnaša dužnost vršitelja dužnosti dekana, a od akademske 2014./15. dekana Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Damir Matanović

prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević
izv. prof. dr. sc. Snježana Dubovicki, prodekanica za razvojno-stručni rad
izv. prof. dr. sc. Ivica Kelam
izv. prof dr. sc. Rahaela Varga
doc. dr. sc. Dražen Rastovski
doc. dr. sc. Ksenija Romstein
dr. sc. Antonija Huljev, poslijedoktorandica
dr. sc. Pavao Nujić, poslijedoktorand
dr. sc. Ružica Tokić Zec, poslijedoktorandica
Jurica Lovrinčević, viši predavač

O Odsjeku

Polazeći od pretpostavke da je osobni uspjeh pojedinca uvjetovan stalnim promjenama na području znanosti, tehnologija i inovacija, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti prepoznaje obrazac cjeloživotnog učenja oblikom njegove društvene angažiranosti u kojem očekuje kontinuiran rast. Odsjek za cjeloživotno obrazovanje osnovan je odlukom Fakultetskog vijeća 22. rujna 2010. godine, a od listopada 2020. mijenja naziv u Odsjek za pedagogiju, povijest i filozofiju.

Stalno područje našeg djelovanja usmjereno je na podizanje razine obrazovanja građanstva: prezentacijom rezultata istraživanja, preglednim izlaganjima znanja i slično. Popularizacija znanosti ima za cilj osvještavanje i podizanje svijesti široke javnosti o važnosti znanja u promjenjivim okolnostima društvenih i ekonomskih odnosa. Iako ovo djelovanje u zajednici nema za cilj osiguravanje određenih stručnih kvalifikacija, doprinosi između ostalog i našoj prepoznatljivosti. Kreiranjem nastavnih programa kojima se omogućuje zapošljavanje, Fakultet daje mogućnost zainteresiranima da steknu kvalifikaciju za prvo zanimanje, prekvalifikaciju, ali i stjecanje i produbljivanje stručnog znanja, vještina i sposobnosti. Ovdje treba izdvojiti, pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu, koja se izvodi na našem Fakultetu, a primjer je cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja koje omogućava polaznicima ovladavanje znanjima, sposobnostima i vještinama neophodnim za rad u nastavničkoj struci.

Princip cjeloživotnog učenja propisan je i Zakonom o obrazovanju odraslih u Republici Hrvatskoj, koji se temelji na načelima cjeloživotnog učenja, racionalnog korištenja obrazovnih mogućnosti, relativne dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima, autonomije kod izbora načina, sadržaja, forme, sredstava i metoda obrazovanja, uvažavanja različitosti i inkluzije, stručne i moralne odgovornosti djelatnika itd.

Odsjek za pedagogiju, povijest i filozofiju dijeli se u dvije katedre: Katedra za pedagogiju i Katedra za filozofiju i povijest.


Histemory-povezanost s lokalnom zajednicom

http://www.glas-slavonije.hr/493200/3/Matematika-se-moze-nauciti-i-s-pomocu-povijesti