Voditeljica Odsjeka:

doc. dr. sc. Ivana Trtanj

Ime i prezime

dr. sc. Ivana Trtanj

Zvanje

Docentica

e-mail

itrtanj@foozos.hr

Broj ureda

48

Istraživački interesi

- usvajanje prvoga jezika

-razvoj diskursa u djece predškolske i školske dobi

- razvoj rane pismenosti

- ovladavanje hrvatskim kao inim jezikom

 

Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti zaposlena je kao asistentica od prosinca 2007. gdje otada drži seminare iz kolegija Hrvatski jezikJezična kulturaFunkcionalni stilovi u jezičnoj komunikaciji, Usvajanje i učenje hrvatskoga jezika te Predvježbe čitanja i pisanja. Doktorat znanosti stekla je 2015. godine obranivši doktorski rad Jezično označavanje likova u dječjem pripovjednom diskursu na Filozofskome fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Od veljače 2016. u zvanju je poslijedoktorandice, a od listopada 2019. u zvanju docentice znanosti iz znanstvenoga područja humanističke znanosti – kroatistika na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

Surađivala  je na dvama projektima Hrvatske zaklade za znanost: Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski i mađarski jezik u usporedbi (lP-2016-06-5736) i Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju (UIP-05-2017). Deset je godina sudjelovala u izradi testova o poznavanju hrvatskoga jezika za neizvorne govornike (Europski konzorcij za certifikat o postignućima u suvremenim jezicima).

Bila je članica Povjerenstva za izradu standarda i ispita za hrvatski jezik kao ini jezik u Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Sudjeluje na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima, a znanstvene radove i stručne prikaze objavljuje u domaćim i inozemnim časopisima. Članica je Hrvatskoga filološkog društva. Njezini su istraživački interesi usmjereni na područje usvajanja jezika, razvoj dječjega diskursa i rane pismenosti te proučavanje hrvatskoga kao inoga jezika.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Ivana Trtanj


 

 

Članovi Odsjeka:

prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, dekanica

Ime i prezime

dr. sc. Emina Berbić Kolar

Zvanje

Redovita profesorica
Dekanica

e-mail

eberbic@foozos.hr, ebkolar@gmail.com

Broj ureda

ured dekana i ured 29

Istraživački interesi

hrvatski jezik, dijalektologija, komunikologija, sociolingvistika, medijska pismenost

 

Emina Berbić Kolar rođena je 24. listopada 1976. u Slavonskom Brodu, gdje je završila je osnovnu i srednju školu (Prirodoslovno-matematičku gimnaziju).

Godine 2000. završila je studij Hrvatskog jezika i književnosti na tadašnjem Pedagoškom fakultetu (danas Filozofski fakultet) Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Akademske godine 2000./2001. na istom je Fakultetu upisala poslijediplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti u kontekstu srednjoeuropskih jezika i književnosti, smjer Jezikoslovlje. Magistrirala je 2006. godine s temom Posavski govori u 20. st. Naglasak na govore sela uz grad Slavonski Brod. U siječnju 2007. upisala je izvandoktorski studij te je doktorirala 8. rujna 2009. s temom Govori slavonskoga dijalekta brodskoga kraja.

Usavršavala se u zemlji i inozemstvu (Japan, Turska, Poljska, Velika Britanija, Finska, Njemačka, Austrija, Norveška, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Španjolska i Francuska).

Emina Berbić Kolar bila je vanjska suradnica Učiteljskog fakulteta u Osijeku na dislociranom studiju u Slavonskom Brodu od 2006. do 2008. 2008. godine zaposlena je na Učiteljskom fakultetu u Osijeku kao asistentica, a 2009. godine izabrana je u zvanje više asistentice. 2011. birana je znanstveno-nastavno zvanje docentice, 2016. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice, a 2021. u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.

U listopadu 2010. godine postala je prva profesorica hrvatskog jezika na studijskom programu Hrvatskoga jezika na  studiju Balkanskih jezika Sveučilišta u Trakiji (Trakya Universitesi). Osnovala je Katedru Hrvatskog jezika na Fakultetu balkanskih jezika u Edirnu u Turskoj te tamo radila dvije akademske godine 2010./2011. i 2011./2012.

18.travnja 2011. godine imenovana je prodekanicom za stručne i razvojne poslove Učiteljskog fakulteta u Osijeku i voditeljicom dislociranoga studija u Slavonskom Brodu. 11. srpnja 2014. imenovana je prodekanicom za razvojne i stručne poslove Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (2. mandat), a 1. listopada 2018. prodekanicom za nastavu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.

18.listopada 2022. izabrana je za dekanicu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti na mandatno razdoblje od četiri godine.

Bila je voditeljicom sveučilišnoga doktorskoga studija Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja u razdoblju od 1. listopada 2020. do 15. listopada 2022.

Na matičnom fakultetu Emina Berbić Kolar predaje nekoliko kolegija, i to: Hrvatska narječja, Hrvatski jezik, Jezičnu kulturu, Slavonski dijalekt, Zavičajni idiom, Usmenu i pisanu komunikaciju, Leksikologiju i tvorbu riječi, Hrvatski jezik i komunikaciju, Javni govor, Jezičnu kulturnu baštinu, Funkcionalne stilove hrvatskoga književnog jezika, a na doktorskom studiju Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja predaje dva kolegija Humanističke baštinske teme u odgoju i obrazovanju te Jezik i identitet u odgoju i obrazovanju.

Članica je Stručne radne skupine za predmet Hrvatski jezik u sklopu Cjelovite kurikularne reforme.

Napisala je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova te je suautorica pet knjiga: Kultura pamćenja Slavonskog Kobaša u povijesno-jezičnom kontekstu, Sičanske riči, Leksikon slavonske narodne medicine, Disleksija i disgrafija: određenja, pristupi i smjernice, Od ideje do promjene: Vodič za pokretanje programa društveno korisnog učenja.

Članica je uredništva u šest međunarodnih časopisa: Evkonyv (Srbija), Oral History (Turska), Društvene i humanističke nauke (Bosna i Hercegovina), Danubis Noster (Mađarska), Educational Role of Language Journal (Poljska) Insan Bilimleri Dergisi (Turska) te u dva domaća časopisa: Život i škola te Panoniana.

Emina Berbić Kolar istraživačica je na nekoliko europskih i domaćih akademskih i stručnih projekata: Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO-a, Edu Policy Lab (društveno korisno učenje), Osnaživanje učitelja i odgojitelja hrvatske nacionalnosti u Republici Mađarskoj poučavanju struke na hrvatskome standardnom jeziku, Grad za mlade (Strategija poboljšanja života mladih ljudi u Slavonskom Brodu), Izgradnja zajednice prijatelja djece, IPA Navigator, identificiranje djece s poremećajima, Razvoj kvalitete strateških obrazovnih kompetencija u visokom obrazovanju, prilagodba promijenjenim gospodarskim i okolišnim uvjetima i poboljšanje pristupačnosti elemenata osposobljavanja za implementaciju, N-arts, obrazovanje odraslih te nekoliko sveučilišnih internih projekata: Slavonski dijalekt, Staroperkovački divani, projekata Ministarstva kulture i medija kao i projekata Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske: Nematerijalna jezična kulturna baština, Promicanje znanstvenih istraživanja jezične baštine hrvatskoga naroda. kao i niz projekata popularizacije znanosti.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Emina Berbić Kolar

SCHOLAR Emina Berbić Kolar

 

 

izv. prof. dr. sc. Lidija Bakota, prodekanica za nastavu
izv. prof. dr. sc. Gordana Lesinger
izv. prof. dr. sc. Valentina Majdenić
izv. prof. dr. sc. Jadranka Mlikota
izv. prof. dr. sc. Dubravka Smajić
doc.dr. sc. Nina Mance
doc. dr. sc. Vedrana Živković Zebec
Mirta Bijuković Maršić, viša predavačica
Krešimir Čosić, asistent