Objava natječaja 6. ožujka 2024. Istaknuto

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
 FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
 
raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za izbor
 
  • jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničkom radnom mjestu asistenta iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja obrazovne znanosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, zamjena za privremeno nenazočnog zaposlenika
 
 
Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23).
 
Kandidati natječaja osim uvjeta propisanih člankom 39. stavkom 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22), obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 23. stavkom 3. i 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člankom 49. stavkom 3. i 4. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te člankom 26. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna radna mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Kandidati natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4. – Prijava na natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistenta.
 
Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna radna mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Obrazac 4. objavljeni su na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr/opci-podaci/propisi.
 
Prijavi na natječaj obvezno se prilaže dokumentacija u elektroničkom obliku u PDF formatu.
Za kandidate natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (i latiničnog pisma) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (napredno znanje (C2)).
Za kandidate natječaja koji posjeduju inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju potrebno je priložiti dokaz o provedenom postupku priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.
 
Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) i prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja, s naznakom: „Prijava na natječaj za asistenta na zamjeni“.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti objavit će odluku Fakultetskog vijeća o izboru zaposlenika/zaposlenice na mrežnim stranicama www.foozos.hr najkasnije u roku od osam (8) dana od dana njihova donošenja te uz prethodnu suglasnost izabranog kandidata/kandidatkinje profesionalni životopis.
 
Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka.
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i elektroničkom poštom.
 
Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Kandidati natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.
 
Prilozi: