Objava natječaja 27. ožujka 2024. Istaknuto

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
 FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
 
raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za izbor
 
  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. dva zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja logopedija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
  3. dva zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
  4. jednog zaposlenika/zaposlenice na stručno radno mjesto stručnog suradnika iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 
 
Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.).
 
Kandidati natječaja pod točkom 1. osim kriterija propisanih člankom 39. stavcima 1. i 3. i člankom 119. stavkom 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22.), obvezni su ispuniti kriterije propisane člankom 123. stavcima 1. i 2. i člankom 200. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člankom 49. stavcima 1. i 2. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člancima 2., 5. i 6. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17. i 120/21.), Odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 129/05.) te člankom 9. stavkom 1. i člankom 36. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna radna mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Kandidati natječaja pod točkom 1. uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 1 – Prijava na natječaj za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto.
 
Kandidati natječaja pod točkama 2. i 3. osim kriterija propisanih člankom 39. stavcima 4. i 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22.), obvezni su ispuniti kriterije propisane člankom 23. stavcima 3. i 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člankom 49. stavcima 3. i 4. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te člankom 26. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna radna mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Kandidati natječaja pod točkama 2. i 3. uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4. – Prijava na natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistenta.
 
Kandidati natječaja pod točkom 4. osim kriterija propisanih člankom 39. stavkom 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22.), obvezni su ispuniti kriterije propisane člankom 23. stavcima 3. i 6. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člankom 49. stavcima 3. i 6. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te člankom 34. stavkom 1. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna radna mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Kandidati natječaja pod točkom 4. uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 6. – Prijava na natječaj za izbor na stručno radno mjesto.
 
Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, Odluka Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna radna mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Obrasci 1, 4. i 6. objavljeni su na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr/opci-podaci/propisi.
 
Prijavi na natječaj obvezno se prilaže dokumentacija u elektroničkom obliku u PDF formatu.
Za kandidate natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (i latiničnog pisma) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (napredno znanje (C2)).
Za kandidate natječaja koji posjeduju inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju potrebno je priložiti dokaz o provedenom postupku priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.
 
Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.
 
Kandidati koji na temelju posebnih propisa – Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada („Narodne novine“ br. 84/21.) i članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Navedeni kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.
Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rada i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21.) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) u prijavi na natječaj dužni su se pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama”, s naznakom: „Prijava na natječaj pod točkom __“.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti objavit će odluku Fakultetskog vijeća o izboru zaposlenika/zaposlenice na mrežnim stranicama www.foozos.hr najkasnije u roku od osam (8) dana od dana njihova donošenja te uz prethodnu suglasnost izabranog kandidata/kandidatkinje profesionalni životopis.
 
Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka.
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i elektroničkom poštom.
 
Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Kandidati natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.
 
Prilozi: