Sastanak Dekanice s diplomatima Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Istanbulu

Dana 7. svibnja 2024. godine dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar susrela se s konzulicom Dianom Mihelić Smokvinom i vicekonzulom Markom Šapinom, diplomatima Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Istanbulu. Tema sastanka bilo je pitanje ponovnoga aktiviranja studijskoga programa Hrvatskoga jezika na Fakultetu balkanskih jezika u Edirnu, Sveučilište Trakya. Naime, 2009. godine na poticaj uprave trakijskoga sveučilišta i osobno profesora Hilmija Ibara, tadašnji Učiteljski fakultet, a danas Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, izradio je prijedlog studijskoga programa koji je tursko Ministarstvo obrazovanja (YOK) valoriziralo i upisalo u registar studijskih programa. Kako je studijski program zaživio, ali vrlo kratko, svega dvije akademske godine i to uz velike napore tadašnje prve profesorice i autorice elaborata prof. dr. sc. Emine Berbić Kolar, tadašnje dekanice prof. dr. sc. Anđelke Peko i tadašnjega prodekana za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Damira Matanovića, dekanica Berbić Kolar smatrala je da bi se ova tema trebala iznova otvoriti te da bi se trebalo razmotriti zbog čega je ovaj studijski program neaktivan te na koji bi se način mogao aktivirati s obzirom na izvrstan položaj grada Edirna u odnosu na Europu i slavenske zemlje. Ovaj je sastanak bio tek jedan u nizu na kojemu se razgovaralo o navedenoj problematici, slični su sastanci odrađeni s rektorom osječkoga sveučilišta prof. dr. sc. Vladom Gubercem, prorektorom trakijskoga sveučilišta Ahmedom Hamdijem Zaferom, kao i s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Vjerujemo da će se pronaći način kako bi se hrvatski jezik ponovo mogao studirati na Sveučilištu Trakya u Edirnu.