Objava natječaja 5. siječnja 2023.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
 raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

 

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja edukacijsko-rehabilitacijske znanosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu („Narodne novine“ 93/14., 127/17. i 98/19.)
 
Kandidati natječaja pored uvjeta propisanih člankom 39. stavak 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ 119/22.) obvezni su ispuniti uvjete propisane člancima 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člancima 101. i 102. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, pročišćeni tekst, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17. i 120/21.)  te člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Kandidati natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.
 
Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“119/22.), Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statut Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, pročišćeni tekst, Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17. i 120/21.), Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Obrasci nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr (opći podaci – propisi).
 
Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka (od kojih je jedna (1) originalna), osim radova, i u elektroničkom obliku na CD-u ili na USB sticku u PDF formatu.
 
Za kandidate koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
 
Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Takav kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843."
 
Natječaj je otvoren trideset (30) dana od dana raspisivanja natječaja u „Narodnim novinama“.
 
Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „Prijava  na natječaj za docenta “.
 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.
Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegovog dovršetka, putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku www.foozos.hr.
 
Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati su uz prijavu na natječaj obvezni priložiti i popunjeni i potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja, objavljen uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.
 
Prilog: