Objava natječaja 20. rujna 2023.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
 raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor
 
  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenih polja kliničke medicinske znanosti i logopedija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – suradničko radno mjesto asistenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja 8.05. obrazovne znanosti, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenih polja kliničke medicinske znanosti i logopedija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 
 
Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu („Narodne novine“ 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.)
 
Kandidati natječaja pod točkama 1., 2. i 4. pored uvjeta propisanih člankom 39. stavak 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ 119/22.) obvezni su ispuniti i uvjete propisane člankom 123. stavak 1. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te člankom 49. stavak 1. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17. i 120/21.) te člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Kandidati natječaja pod točkama 1., 2. i 4. uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.
 
Kandidati natječaja pod točkom 3. pored uvjeta propisanih člankom 39. stavcima 4. i 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ 119/22.) obvezni su ispuniti i uvjete propisane člankom 123. stavcima 3. i 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, i člankom 49. stavcima 3. i 4. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, te člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Kandidati natječaja pod točkom 3. uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4.
 
Kandidati natječaja pod točkom 3. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr. Za osobe koje ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukle prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.
 
Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ 119/22.), Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17. i 120/21.), Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Obrasci nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr (opći podaci – propisi).
 
Za kandidate koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).
 
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
 
Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Takav kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843."
 
Kandidati Natječaja pod točkama 1., 2., 3. i 4. obvezni su priložiti prijavu na Natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta u elektroničkom obliku.
 
Natječaj pod točkama 1., 2., 3. i 4. je otvoren trideset (30) dana od dana raspisivanja natječaja u „Narodnim novinama“.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., s naznakom „Prijava na natječaj pod točkom___ “.
 
Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegovog dovršetka, putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku www.foozos.hr.
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.
 
Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati su uz prijavu na natječaj obvezni priložiti i popunjeni i potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja, objavljen uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.
 
Prilozi: