Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
 raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor
 
jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu  
 
Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu („Narodne novine“ 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.)
 
Kandidati natječaja pored uvjeta propisanih člankom 39. stavak 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ 119/22.) obvezni su ispuniti i uvjete propisane člankom 123. stavak 1. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te člankom 101. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, pročišćeni tekst, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17. i 120/21.) te člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Kandidati natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.
 
Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ 119/22.), Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, pročišćeni tekst, Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17. i 120/21.), Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Obrasci nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr (opći podaci – propisi).
 
Za kandidate koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
 
Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Takav kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843."
 
Kandidati Natječaja obvezni su priložiti prijavu na Natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta u elektroničkom obliku.
 
Natječaj je otvoren trideset (30) dana od dana raspisivanja natječaja u „Narodnim novinama“.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., s naznakom „Prijava na natječaj za docenta “.
 
Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegovog dovršetka, putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku www.foozos.hr.
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.
 
Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati su uz prijavu na natječaj obvezni priložiti i popunjeni i potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja, objavljen uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.
 
Prilog: