Objava natječaja 4. travnja 2023.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
 raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor
 
  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja: filologija i obrazovne znanosti) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 
  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (germanistika i anglistika) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 
Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu („Narodne novine“ 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.)
 
Kandidati natječaja pod točkom 1. pored uvjeta propisanih člankom 39. stavak 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ 119/22.) obvezni su ispuniti i uvjete propisane člankom 123. stavak 1. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te člankom 101. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, pročišćeni tekst, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17. i 120/21.) te člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Kandidati natječaja pod točkom 1. uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.
 
Kandidati natječaja pod točkom 2. pored uvjeta propisanih člankom 39. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ 119/22.) obvezni su ispuniti i uvjete propisane člankom 123. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, i člankom 105. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, pročišćeni tekst, te člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Kandidati natječaja pod točkom 2. uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4. Prijava na natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistenta.
Kandidati natječaja pod točkom 2. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr. Za osobe koje ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukle prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.
 
Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ 119/22.), Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, pročišćeni tekst, Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Obrasci nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr (opći podaci – propisi).
 
Za kandidate koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
 
Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Takav kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843."
 
Kandidati Natječaja obvezni su priložiti prijavu na Natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta u elektroničkom obliku.
 
Natječaj pod točkama 1. i 2. otvoren je trideset (30) dana od dana raspisivanja natječaja u „Narodnim novinama“.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., s naznakom „za natječaj pod točkom____“.
 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.
Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegovog dovršetka, putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku www.foozos.hr.
 
Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati su uz prijavu na natječaj obvezni priložiti i popunjeni i potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja, objavljen uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.
 
Prilozi: